Wat moet ik doen als ik gemoedsbezwaard ben?

Heeft u gemoedsbezwaren tegen iedere vorm van verzekering? Dan kunt u vrijstelling aanvragen van de verplichting tot deelneming aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Hoe dient u de aanvraag in?

U stuurt een SVB-beschikking in met daarin de datum van registratie gemoedsbezwaren. Dit kunt u digitaal doen, of per post.  

Digitaal inzenden

U vult de gegevens en een toelichting op het contactformulier in en voegt uw bijlage toe via ‘Bestand selecteren’. 

Ga naar het contactformulier

Per post inzenden

Stuur de SVB-beschikking met een brief naar: 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117
3700 AC  Zeist

Vermeld in de brief uw naam- en adresgegevens en uw geboortedatum.  

Vrijstellingsbewijs

Na ontvangst van de SVB-beschikking stuurt PFZW u een PFZW-verklaring, die u ondertekend retour stuurt. Daarna beoordeelt PFZW uw aanvraag en stuurt u een bewijs van de verleende vrijstelling. Aan de vrijstelling kan PFZW voorwaarden verbinden. In plaats van een pensioenpremie houdt uw werkgever voortaan een spaarbijdrage in, die hij afdraagt aan het pensioenfonds. De spaarbijdrage is gelijk aan de pensioenpremie voor een niet-gemoedsbezwaarde deelnemer.

Spaarbijdrage

Het pensioenfonds boekt de spaarbijdrage op een spaarrekening. Hierbij administreren we de spaarbijdrage die de premie voor het Flexpensioen vervangt apart. Over de spaarbijdrage wordt een rente vergoed. Dit is de gemiddelde rente zoals die over het toekomstig kalenderjaar van toepassing is op een ING Profijtrekening. De rentevergoeding wordt jaarlijks bijgeschreven. Het pensioenfonds stuurt u jaarlijks een schriftelijke opgave van de hoogte van het totale spaartegoed.

Uitkering van het spaartegoed

Als u spaartegoed heeft opgebouwd dat het Flexpensioen vervangt, keert PFZW dat spaartegoed uit vanaf 60-jarige leeftijd tot 65-jarige leeftijd. Het spaartegoed dat het ouderdomspensioen vervangt, gaat in op de AOW-leeftijd en eindigt na 15 jaar. In afwijking hiervan kan het spaartegoed dat het ouderdomspensioen vervangt ook ingaan aansluitend op de einddatum van het spaartegoed dat het Flexpensioen vervangt. Beide spaartegoeden worden in periodieke en gelijke termijnen uitgekeerd.

Beëindiging van de vrijstelling

De vrijstelling kan door u persoonlijk worden beëindigd. U stuurt hiervoor de SVB-beschikking 'intrekking ontheffing gemoedsbezwaarde' naar PFZW. Na verwerking van de wijziging komt de aanspraak op het spaartegoed te vervallen en wordt het omgezet in een pensioenaanspraak.

Wat gebeurt er bij overlijden? 

Als u overlijdt voordat de uitkeringen zijn ingegaan, dan heeft uw partner recht op een periodieke uitkering. Heeft u geen partner, dan hebben uw eventuele kinderen recht op een uitkering tot 21-jarige leeftijd. Heeft u geen kinderen onder de 21 jaar, dan komt de uitkering als een eenmalige uitkering ten goede aan uw erfgenamen.

Als u overlijdt nadat de uitkeringen zijn ingegaan, dan heeft uw partner recht op een periodieke uitkering gedurende de nog resterende tijd van de uitkeringsperiode van vijftien jaar. Heeft u geen partner, dan hebben uw eventuele kinderen recht op een uitkering en tot 21-jarige leeftijd. Heeft u geen kinderen onder de 21 jaar, dan komt het resterende spaartegoed als een eenmalige uitkering ten goede aan uw erfgenamen.

Lees meer in het Pensioenreglement 2019, pagina 109-111