Pensioenrekenleeftijd verhoogd naar 68

PFZW sluit aan op maatregelen overheid

Het Ministerie van Financiën verhoogt in de wet op de Loonbelasting 1964 per 1 januari 2018 de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Het maximale opbouwpercentage en de minimale franchise blijven ongewijzigd. Om aan te sluiten op de maatregelen en communicatie van de overheid, neemt PFZW de pensioenrichtleeftijd over als pensioenrekenleeftijd in onze pensioenregeling.

Het PFZW-bestuur besloot op 6 juli, na advies van de Pensioenraad, de pensioenrekenleeftijd per 1 januari 2018 te verhogen naar 68.

Gevolgen

De bestaande pensioenaanspraken die deelnemers tot 1 januari 2018 hebben opgebouwd, rekenen we actuarieel neutraal om naar de verhoogde pensioenrekenleeftijd van 68. Dit betekent dat we de bestaande aanspraken iets verhogen omdat ze rekenkundig een jaar later ingaan. De totale waarde van deze aanspraken blijft hetzelfde.

Gezien de huidige financiële positie overweegt het bestuur van PFZW nog of er maatregelen genomen moeten worden om het herstel te vergroten. In november neemt het bestuur een besluit over de hoogte van de premie. Wij houden u daarvan natuurlijk op de hoogte.

Pensioenrekenleeftijd

In het uniforme pensioenoverzicht en de pensioenplanner van uw medewerkers, wordt het pensioen op de reglementaire pensioenleeftijd (die is gelijk aan de persoonlijke AOW-leeftijd) getoond. Een eventuele premievrijstelling of arbeidsongeschiktheidspensioen blijft aansluiten op de persoonlijke AOW-leeftijd. In die zin heeft de verhoging van de pensioenrekenleeftijd geen gevolgen.