Veelgestelde vragen verplichtstelling ZBC

​Heeft u nog vragen naar aanleiding van de brief die u recentlijk heeft ontvangen over de verplichtstelling van ZBC. In de onderstaande lijst vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen bij de klantenservice. Bekijk hier de vraag- en antwoorden lijst.

Veelgestelde vragen over de verplichtstelling ZBC

Wat houdt de verplichtstelling voor ZBC’s in?

De wijziging in de verplichtstelling per 1 juli 2016 leidt er toe dat alle ZBC’s die in enige mate verzekerde zorg leveren (al is het maar een zeer klein bedrag), verplicht zijn om aan te sluiten bij PFZW en hun werknemers aan te melden. Er is dus geen vrije keuze van de werkgever om zijn personeel wel of geen pensioenregeling aan te bieden, of om een andere pensioenregeling aan te bieden, dan wel aan te houden. De werknemers zijn wettelijk verplicht om deel te nemen in de pensioenregeling van PFZW. Dit geldt ook voor eventuele medisch specialisten in loondienst die voorheen bij SPMS deelnamen. Zij hebben dus ook geen keuze en kunnen niet afzien van pensioen. Dankzij de verplichtstelling bouwen alle werknemers in de sector een goed pensioen op. Uiteraard is deelname niet van toepassing op de eigenaren / maten van de maatschap.

Wat is verzekerde zorg?

Onder verzekerde zorg wordt verstaan de zorg die vergoed wordt vanuit:

  • De basisverzekering van zorgverzekeraars (inkomsten uit aanvullende verzekeringen worden NIET gezien als verzekerde zorg)
  • Inkomsten uit Wlz (Wet langdurige zorg)
  • Inkomsten uit Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Inkomsten uit pgb (persoons gebonden budget)
  • Overige inkomsten (direct of indirect) vanuit de overheid

 
Op het vragenformulier vragen wij u aan te geven voor welk percentage u verzekerde zorg levert.  Dit percentage is namelijk bepalend voor de datum waarop u moet aansluiten (zie vorige vraag). Wij vragen u daarbij dus duidelijk aan te geven welk percentage binnen uw organisatie van toepassing is. Wij kunnen u tijdens ons onderzoek vragen om dit aan te tonen.

 

Waarom vallen wij onder de verplichtstelling?

Omdat u als bedrijfsactiviteit “behandeling” verleent. Zie ook bijlage A van het pensioenreglement voor de volledige verplichtstellingstekst. U verleent “behandeling” als u aan patiënten enige verzekerde medisch specialistische zorg verleent.

 

 

Hoe weet ik of ik onder de verplichtstelling val?

Wij willen dat graag checken, daarom hebben wij u een formulier gestuurd. Als u dat invult dan kunnen wij beoordelen of uw organisatie gezien de bedrijfsactiviteiten onder de verplichtstelling valt.

Moet ik al mijn personeel aanmelden?

Ja, u bent wettelijk verplicht om al uw medewerkers bij PFZW aan te melden. Ook als sommigen bijna met pensioen gaan of arbeidsongeschikt zijn. De functie van een werknemer is niet van belang, het gaat er om dat hij/zij werknemer is.

Ik sta er financieel niet heel rooskleurig voor dus kan de extra kosten voor een pensioenvoorziening niet betalen

Wij kunnen ons voorstellen dat het vanwege de extra kosten niet aantrekkelijk lijkt. Het gaat echter om een wettelijk verplichte regeling. Zowel u, uw personeel als PFZW hebben dan geen keuze. Uw medewerkers kunnen in de toekomst pensioen claimen bij PFZW, dus wil PFZW daar ook de premie-inkomsten voor ontvangen.

Belangrijk voordeel is dat uw werknemers pensioen opbouwen. Wij kunnen u wel, nadat de eerste factuur is opgelegd, een betalingsregeling aanbieden. U kunt daarvoor na ontvangst van de factuur contact opnemen met onze afdeling incasso.

Moet ik me als directeur-grootaandeelhouder aanmelden?

Nee, DGA’s die geen werknemer zijn vallen buiten de deelnemingsplicht in PFZW: zij hoeven niet aangemeld te worden. Werknemers die tevens zijn aan te merken als DGA in de zin van de werknemersverzekeringen hoeven niet aangemeld te worden.

Moet ik ook aansluiten als ik mijn pensioen al elders heb ondergebracht?

Als u onder de verplichtstelling valt heeft u in principe geen keuze. Er is wettelijk bepaald dat u zich in dat geval moet aansluiten bij PFZW. Alleen als er sprake is van een (kwantitatief) gelijkwaardige pensioenregeling, bestaat voor u de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen. Voor vrijstelling zijn ook wettelijke voorwaarden van toepassing. U kunt deze vinden in het uitvoeringsreglement, paragraaf 2 op pagina 40. Wij adviseren u om het vragenformulier in te vullen zodat wij kunnen toetsen of sprake is van verplichtstelling. Als dat het geval is, kunt u na ontvangst van onze bevestiging vrijstelling aanvragen met het formulier dat u dan krijgt meegezonden. Uw huidige pensioenverzekeraar weet overigens dat een verplichte regeling altijd boven een vrijwillig afgesloten pensioenregeling gaat. Zij moeten dus meewerken aan uw opzegging.

Kan ik aansluiten nadat mijn huidige pensioencontract is afgelopen?

Als u onder de verplichtstelling valt, is dit helaas niet mogelijk. Het is wettelijk bepaald dat u zich in dat geval moet aansluiten bij PFZW. U kunt dit aan uw huidige pensioenuitvoerder melden. Die moet in dat geval akkoord gaan met een eerdere beëindiging van het contract. Alleen in het geval er sprake is van een kwantitatief gelijkwaardige pensioenregeling, bestaat voor u de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen. Voor vrijstelling zijn ook wettelijke voorwaarden van toepassing. U kunt deze vinden in het uitvoeringsreglement, paragraaf 2 op pagina 40.

Per welke datum moet ik aansluiten?

De gewijzigde verplichtstelling is ingegaan per 1 juli 2016. Per die datum moet u zich dan ook aansluiten bij PFZW als er sprake is van minder dan 50% verzekerde zorg. Als u altijd al meer dan 50% verzekerde zorg leverde gaat aansluiting in per de datum waarop uw eerste medewerker in dienst is getreden, op z’n vroegst per 1 januari 2007.

Waarom ontvangen wij nu pas bericht?

De gewijzigde verplichtstelling is ingegaan per 1 juli 2016. Wij gaan ervan uit dat de meeste ZBC’s zichzelf al gemeld hebben en/of aangesloten zijn bij PFZW. Via koepelorganisaties zijn werkgevers al op de hoogte gebracht van deze wijziging. Vervolgens hebben wij tijd nodig gehad om de juiste doelgroep vast te stellen en schrijven wij deze gefaseerd aan. Wij zijn nu dus met de controle bezig of alle ZBC’s zijn aangesloten.

Als ik mijn werknemers niet aanmeldt, wat gebeurt er dan?

Wij willen eerst onderzoeken of er sprake is van verplichte aansluiting. Als dat het geval is, informeren wij u daarover. Daarna vragen wij u vooral uw medewerkers op tijd aan te melden (via een UPA-bericht). Als u uw medewerkers niet aanmeldt, dan nemen wij contact met u op om een bezoekafspraak met u te maken. Als u hieraan niet meewerkt, sturen wij u een zogenaamde ambtshalve nota. Dit betekent dat u een voorlopige factuur ontvangt die u verplicht bent om te betalen. Het bedrag op deze voorlopige factuur kan hoger zijn dan nodig. Dat komt doordat wij dan een schatting maken van het aantal medewerkers en de salarisgegevens.

Hoe leg ik mijn medewerkers uit dat ze nu minder salaris krijgen omdat ze voor hun pensioen moeten betalen?

U kunt aan ze uitleggen dat het wettelijk verplicht is voor uw werknemers om pensioen op te bouwen bij PFZW. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor sommige werknemers vervelend is om nu minder salaris te krijgen. Daar staat wel tegenover dat ze pensioen opbouwen. Dat is voor een goede oude dag belangrijk.

Moet ik het formulier ook retourneren als ik geen personeel heb?

Wij vragen u het formulier toch zo spoedig mogelijk naar ons op te sturen. Wij nemen uw gegevens wel op in onze administratie, maar sluiten uw organisatie niet aan. Wij leggen dan vast dat er op dit moment geen medewerkers zijn en benaderen u alleen periodiek met de vraag of er nog altijd geen personeel in loondienst is. Aan deze registratie zijn uiteraard geen kosten verbonden.

Ik wil me niet aansluiten bij PFZW

Als u onder de verplichtstelling valt heeft u helaas geen keuze. Het is wettelijk bepaald dat u zich in dat geval moet aansluiten bij PFZW. We willen graag checken of u inderdaad onder de verplichtstelling valt, daarom hebben wij u een formulier gestuurd. Als u dat invult dan kunnen wij beoordelen of u, gezien uw bedrijfsactiviteiten, onder de verplichtstelling valt. Als u het formulier niet invult, zullen we aan de hand van openbare informatie, zoals de inschrijving in de kamer van koophandel en de website, beoordelen of u onder de verplichtstelling valt. Als wij dan beoordelen dat u verplicht bent aan te sluiten, zullen we alsnog uw werknemers opnemen in de regeling en u de facturen hiervoor sturen. Deze facturen baseren we op een schatting van het aantal medewerkers en de salarisgegevens. Het is dus beter om wel mee te werken.

Ik geef mijn werknemers een tegemoetkoming in de pensioenpremie. Zij mogen hun pensioen zelf regelen zoals ze willen. Mag dat?

Helaas is dat niet voldoende. Er is wettelijk bepaald dat u als werkgever zich moet aansluiten bij PFZW als u onder de verplichtstelling valt.