Beloning, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Wat Prinsjesdag voor u betekent

Hieronder leest u over beloning, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

Werkkostenregeling

Er waren de nodige geruchten over een aanpassing van de werkkostenregeling. Het is echter bij geruchten gebleven: Prinsjesdag heeft geen beleidsvoornemens tot wijziging opgeleverd. We gaan dus verder met de bestaande systematiek, die overigens bij organisaties nog vaak de nodige vraagtekens oplevert.

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties(DBA)

Daags voor Prinsjesdag heeft de staatssecretaris bij de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage DBA ingediend. Het beoordelen van modelovereenkomsten van opdracht verloopt traag, maar gestaag. Er is nog lang niet voor elke situatie een goedgekeurde modelovereenkomst aanwezig. Toch is het raadzaam om met opdrachtnemers die aanvankelijk op een VAR-WUO (of een VAR-DGA) voor u werkzaam waren een overeenkomst van opdracht te sluiten waarin of gezag of persoonlijke arbeidsverrichting zijn uitgesloten.

​Commissarisfictie

De fictieve dienstbetrekking van commissarissen (toezichthouders) wordt beëindigd. Zij betalen de verschuldigde heffingen voortaan achteraf bij de inkomstenbelasting. U meldt de vergoeding door aan de Belastingdienst via een IB 47-melding. Wenst de toezichthouder toch van de loonheffing gebruik te maken? Dan kunnen opdrachtgever en toezichthouder kiezen voor fiscale “opting-in”. Dit kan niet voor de premies werknemersverzekeringen.

Minimumloon vanaf 21 jaar op niveau 23 jaar

Per 1 juli 2017 wordt de Wet op het Minimumloon (WML) gewijzigd. De leeftijdsgrens waarop recht bestaat op het volwassenminimumloon wordt verlaagd van 23 naar 22 jaar. Een verdere verlaging naar 21 jaar is voorzien voor 2019. Ook vindt verhoging plaats van de minimumjeugdlonen voor 18, 19 en 20-jarigen. Ook moeten werkgevers gewerkte uren boven 40 uur per week tegen een het naar uurloon omgerekend WML vergoeden.

Aanpassing WOR

Met ingang van 1 januari 2017 moet de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn aangepast. De aanpassing van deze wet richt zich op de ontwikkeling van de beloning van topbestuurders van bedrijven met meer dan 100 werknemers. In de beleidsvoornemens van het ministerie wordt aangekondigd dat de verplichting om jaarlijks overleg te voeren tussen de bestuurder en de Ondernemingsraad wordt geëxpliciteerd. Dat geldt tevens over de informatie die de bestuurder aan de Ondernemingsraad moet gaan verstrekken.

Maatregelen bij zwangerschap

Het wettelijk zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt per 2017 verlengd van 12 naar 16 weken. Tegelijkertijd is een wetsvoorstel in voorbereiding dat beoogt per 2019 het betaalde kraamverlof voor partners uit te breiden van 2 naar 5 dagen. De loonbetaling over de extra dagen komt voor rekening van het UWV.

Kinderopvang financieel toegankelijker door verhoging kinderopvang toeslag

Het kabinet zet in op kinderopvang: goede kinderopvang moet kinderen een vertrouwde en veilige omgeving bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen. En kinderopvang moet de arbeidsparticipatie van de ouders bevorderen.

Een verhoging van de kinderopvangtoeslag moet de toegankelijkheid vergroten. En een aanpassing van de norm aan beroepskrachten moet een bijdrage leveren aan de kwaliteit van opvang. Daarbij wordt gewerkt aan een nieuwe systematiek van directe financiering, met een eigen bijdrage, die in 2020 moet worden ingevoerd. ​​​​​​​​

De andere hoofdonderwerpen van Prinsjesdag

1.Arbeidsmarkt

2.Scholing & ontwikkeling

3.Werk & zekerheid