Werk en zekerheid

Wat Prinsjesdag voor u betekent

​In deze kabinetsperiode is de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) ingevoerd. Met deze wet beoogt het kabinet een betere balans tussen “flex” en “vast” op de arbeidsmarkt. Van verschillende kanten is kritiek gekomen op de Wwz. Het kabinet voert een aantal aanpassingen in de Wwz door om knelpunten en onvoorziene effecten weg te nemen.

Ketenbepaling

Werknemers en werkgever kunnen bij cao afspraken maken over aanpassing van de ketenbepaling. Daardoor kan de zogenoemde tussenpoos van zes maanden bij cao worden teruggebracht naar drie maanden indien sprake is van seizoensgebonden werk. 

Dagloonbesluit

Het verzekerd loon voor bijvoorbeeld flexwerkers wordt voortaan eerlijker berekend door aanpassing van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.

Transitievoorzieningen

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor waarmee werkgevers en werknemers meer mogelijkheden krijgen om in cao’s afspraken te maken over transitievoorzieningen, zoals omscholing en van-werk-naar-werkbegeleiding van werknemers, in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Transitievergoeding en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Tot slot werkt het kabinet aan een wetsvoorstel waardoor werkgevers bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid compensatie kunnen krijgen van het UWV voor de wettelijke transitievergoeding. Het kabinet vindt dat gerechtvaardigd, gezien de kosten die werkgevers al maken voor onder meer de re-integratie van hun zieke werknemer. 

De andere hoofdonderwerpen van Prinsjesdag


1.Arbeidsmarkt

2.Scholing & ontwikkeling

4.Beloning, arbeidsvoorwaarden & arbeidsverhoudingen