Beleggingsportefeuille PFZW

In uitgave 3 van ‘Leren van’ staat op pagina 28 de grafiek: Beleggingsportefeuille PFZW 2013. Hieronder leest u een uitleg over de verschillende soorten beleggingen.


Zakelijke waarden

Onder de zakelijke waarden in de figuur worden beleggingen gerekend die vooral het doel hebben om geld mee te verdienen. Het grootste gedeelte daarvan bestaat uit wereldwijde aandelen en vastgoed. Om de beleggingen in de portefeuille te spreiden wordt echter ook belegd in bijvoorbeeld private equity en infrastructuur.  

Grondstoffen

Beleggingen in grondstoffen hebben een speciale rol in de portefeuille. In ‘normale tijden’ is het rendement gemiddeld laag en bovendien zeer wisselvallig. De meerwaarde van beleggingen in grondstoffen zit juist in het veelal positieve rendement tijdens perioden van stress en geopolitieke spanningen. In deze perioden leveren zakelijke waarden juist vaak een verlies. 

Vastrentende waarden

Staatsobligaties en bedrijfsobligaties worden beide tot de vastrentende waarden gerekend. Vanwege het weinig beweeglijke rendement van deze beleggingen zorgen ze voor stabiliteit in de beleggingsportefeuille. De categorie vastrentende waarden bevat ook financiële derivaten, zoals renteswaps. De waarde van deze derivaten beweegt mee met de waardeverandering van de verplichtingen van het pensioenfonds, waardoor de dekkingsgraad minder varieert.    

Currency overlay

Het pensioenfonds heeft het beleid om zich zoveel mogelijk in te dekken tegen de impact die een verandering van wisselkoersen heeft op de koers van beleggingen buiten de eurozone. Voor de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en de Zwitserse Franc wordt echter een uitzondering gemaakt. Deze valuta’s kenmerken zich doordat doorgaans ze sterker worden in tijden van stress, als juist veel andere beleggingen in waarde dalen. Door niet al het wisselkoersrisico af te dekken af te dekken resulteert naar verwachting een stabieler rendement. De winst of het verlies als gevolg van de keuze om het wisselkoersrisico niet volledig af te dekken wordt getoond onder de naam currency overlay.