Berekening pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris is het salaris dat de basis is voor berekening van de pensioenpremie. Hoe berekent u dit en wanneer geeft u dit door aan PFZW?

Wanneer u een nieuwe medewerker aanmeldt bij PFZW, geeft u het pensioengevend salaris door. Het pensioengevend salaris is het voltijd bruto jaarsalaris per 1 januari (of de datum van indiensttreding), inclusief de vaste bestanddelen (looncomponenten) zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Er kunnen meer vaste bestanddelen zijn die tot het pensioengevend salaris behoren. Of dit zo is en wat die voor uw medewerker zijn, hangt af van uw cao.
Vaste bestanddelen die meetellen voor het pensioengevend salaris

Salariswijzigingen die zich in de loop van het jaar voordoen, voert u in in uw salarispakket. Een wijziging in het voltijd jaarsalaris heeft pas gevolgen voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar. PFZW houdt daar automatisch rekening mee.

Het pensioengevend salaris berekent u als volgt:

voltijd maandsalaris × 12 (of 13 als in 4-wekelijkse termijnen gewerkt wordt) 
+ andere structurele looncomponenten die meetellen voor het pensioengevend salaris 
+ 8% vakantiegeld (eventueel het afgesproken vloerbedrag) 
+ X% eventuele structurele eindejaarsuitkering (EJU/REJU) per 31-12 van het voorgaande jaar (eventueel het afgesproken vloerbedrag) over de looncomponenten die volgens de cao voor EJU/REJU in aanmerking komen. 
+ X% eventuele werkgeversbijdrage Levensloopregeling over de looncomponenten die volgens de cao voor de werkgeversbijdrage Levensloopregeling in aanmerking komen. 

Variabele bestanddelen 

Onder het pensioengevend salaris vallen ook variabele bestanddelen zoals de onregelmatigheidstoeslag (ORT) of de toeslag bij overwerkuren. Deze looncomponenten krijgen wij elke maand door met de Uniforme Pensioen Aangifte.

Variabele bestanddelen die meetellen voor het pensioengevend salaris

Bestanddelen die niet meetellen voor pensioen

Er zijn ook bestanddelen die niet meetellen voor het pensioen, zoals toeslag voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en slaapdiensten. 

 

Doorgeven van salariswijzigingen  

Bij het berekenen van het pensioengevend salaris gaat u altijd uit van het salaris op 1 januari of de datum van indiensttreding. Salariswijzigingen die zich in de loop van het jaar voordoen, geeft u niet aan ons door. Behalve als het salaris daalt doordat uw medewerker ziek wordt of kortdurend zorgverlof opneemt. Als het salaris daalt door ziekte, moet u dit aan ons doorgeven vanaf de dag dat de daling ingaat.