Actievoorwaarden HR werkwijze en behoeften

 • ​De verlotingsactie voor het onderzoek ‘HR werkwijze en behoeften’ wordt georganiseerd door Pensioenfonds Zorg en Welzijn hierna te noemen: ‘PFZW’. Deelname is mogelijk door het invullen van de vragenlijst via de link zoals vermeld in de door u ontvangen email.
 • Door deel te nemen aan deze actie accepteert de deelnemer de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 • Alleen werkgevers die aangesloten zijn bij de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn kunnen deelnemen aan de actie. Personeelsleden van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en uitvoeringsorganisatie PGGM zijn uitgesloten van deelname.
 • De actieperiode loopt van 15 februari 2019 tot en met 11 maart 2019. Inzendingen die na deze datum binnen komen, kunnen niet meer meeloten voor de Bol.com bonnen.
 • Om deel te kunnen nemen aan de actie moet de Vragenlijst in de email volledig worden ingevuld.
 • In totaal worden er drie Bol.com bonnen van €50,- per stuk verloot.
 • De toekenning van de prijzen gebeurt in maart 2019 op basis van willekeurige loting door een onafhankelijke persoon. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
 • PFZW stuurt de prijswinnaars na de verloting binnen 1 maand, en uiterlijk eind april 2019, persoonlijk bericht en hun prijs naar het bij PFZW bekende (e-mail)adres.
 • De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
  PFZW behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden deze voorwaarden gedurende de actieperiode naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen wanneer omstandigheden dat naar haar oordeel met zich meebrengen. Dit zonder dat PFZW daardoor op enigerlei wijze is gehouden tot schadevergoeding jegens deelnemers. Wijzigingen zullen op gelijke wijze bekend gemaakt worden als deze actievoorwaarden.
 • PFZW houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens die de deelnemer heeft verstrekt in het kader van deze actie worden uitsluitend opgeslagen met als doel in de toekomst op een meer passende wijze met de deelnemer te kunnen communiceren, maar niet aan derden ter beschikking gesteld.

Februari 2019