Tijdelijke financiële regelingen

Veel werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen gebruikmaken van een tegemoetkomingsregeling. Met onder andere de ZN-regeling, VNG-regeling en de NOW-regeling proberen verschillende partijen werkgevers te ondersteunen in de loonkosten tijdens de coronacrisis. Dat gebeurt rechtstreeks met steunbedragen of voorschotten op de vergoedingen voor (medische) behandelingen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de regelingen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

(Verlenging) Continuïteitsbijdrage
Zorgaanbieders kunnen bij zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en wordt ervoor gezorgd dat de zorginfrastructuur ook na de coronacrisis beschikbaar is.

De meeste zorgaanbieders (paramedici, mondzorg, wijkverpleging, apotheken etc.) die zorg leveren die uit de basis- of aanvullende verzekering vergoed wordt en een jaaromzet hebben van minder dan 10 miljoen euro, konden vanaf medio mei een continuïteitsbijdrage aanvragen. Aanvragen hiervoor konden tot en met 14 juli worden ingediend. Deze regeling is nu gesloten.

Voor sommige zorgaanbieders uit deze groep is het, vanwege de continuïteit van zorg, noodzakelijk om in een verlenging van de aanvraagtermijn te voorzien. Daarbij is steeds vanuit de situatie van de desbetreffende sector bekeken welke verlenging noodzakelijk is. 

Aanbieders van wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, die over de afgelopen periode een bijdrage hebben ontvangen, kunnen tot en met 31 oktober 2020 een verlenging aanvragen. 

Een verlenging kan eenvoudig worden aangevraagd via het portaal van VECOZO. Let op!  Verlenging is alleen mogelijk als over de eerste periode een bijdrage is toegekend. Deze regeling wordt niet automatisch verlengd. Zorgaanbieders die voor verlenging in aanmerking willen komen, dienen zelf een aanvraag in te dienen.

Ook andere, overwegend grote zorgaanbieders, konden een continuïteitsbijdrage aanvragen. Dit betreft onder andere ZBC’s in de medisch specialistische zorg, aanbieders van kraamzorg en de zintuiglijk gehandicaptenzorg. Voor deze groepen is het niet meer mogelijk een vooruitbetaling aan te vragen.

Meerkosten door corona
Zorgaanbieders kunnen straks, naast de continuïteitsbijdrage, ook een beroep doen op de regeling voor meerkosten door corona. Deze regeling wordt momenteel nog uitgewerkt. Binnenkort wordt daarover meer informatie verwacht.

Andere regelingen
Voor ziekenhuizen, grote aanbieders van wijkverpleging en zorgaanbieders in de ggz met verblijf zijn afzonderlijke regelingen opgesteld. Deze regelingen betreffen zowel de continuïteitsbijdrage als de meerkosten door corona. Informatie over aanvragen (periode en proces) en over de looptijd van de regelingen wordt direct met de instellingen en hun brancheorganisaties gedeeld.

Voor een aantal zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg vormt de regeling voor de ziekenhuizen het uitgangspunt, met enkele aanpassingen. Ook zij worden rechtstreeks geïnformeerd. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Zorgverzekeraars Nederland

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG-regeling voorziet onder andere in een compensatie aan zorgaanbieders in de langdurige zorg. Deze zorgaanbieders kunnen compensatie krijgen voor de omzetderving en voor de extra kosten die zij maken in verband met het coronavirus.

Voor zorgaanbieders is er nu meer duidelijkheid over de uitwerking van de maatregelen, zoals de berekening van de vergoeding van gederfde inkomsten. De zorgkantoren kunnen de zorgaanbieders nu zekerheid bieden over de uitwerking van de maatregelen. De extra kosten bestaan uit  personele en materiële kosten. Er is een opsomming gemaakt  van kosten die in ieder geval als extra coronakosten worden aangemerkt. Dit is geen limitatieve lijst.

Ook is bepaald hoe zorgaanbieders een aanvraag daarvoor kunnen indienen. De compensatie geldt voor de periode tot en met 31 december 2020.

Lees meer over de VNG-regeling of neem contact op  met uw branche- of koepelorganisatie.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming aan werkgevers die te maken hebben met omzetverlies. De NOW is bedoeld voor ondernemers die niet betaald worden uit publieke middelen. 

Tot op heden hebben 140.000 bedrijven de overheid om een tegemoetkoming gevraagd. Daarmee is al voor 8 miljard euro als financiële steun aan bedrijven verleend om werknemers van een inkomen te voorzien. Vanaf 1 oktober 2020 start fase 3 van deze regeling, ook wel NOW 3.0 genoemd. Bij ingang van NOW 3.0 wijzigen enkele voorwaarden:

  • NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. 
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw branche- of koepelorganisatie, het UWV of de Rijksoverheid.

Overige regelingen

Naast de hierboven genoemde regelingen, kunnen er nog andere specifieke regelingen van toepassing zijn. Weet u niet precies voor welke regeling u als werkgever in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw branche- of koepelorganisatie. Die kunnen u informeren over de soort tegemoetkomingsregeling die op u van toepassing is. 

Betalingsregeling of uitstel aanvragen bij PFZW

U kunt nog steeds een betalingsregeling  aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar incasso@pfzw.nl. In overleg bekijken wij of voor u een betalingsregeling kan worden geregeld. U kunt ook contact met ons opnemen als u al een betalingsregeling heeft en daar niet meer aan kunt voldoen. Elke aanvraag beoordelen wij zorgvuldig. Zonder aanvraag voor een betalingsregeling, dragen wij nog openstaande vorderingen over aan het incassobureau.