PFZW handelt in lijn met de oproep van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Dat betekent dat wij binnen onze wettelijke mogelijkheden:

  • Een betalingsregeling kunnen treffen voor het afdragen van de pensioenpremie. U betaalt uw facturen dan in termijnen gespreid over een aantal maanden.
  • Uitstel van betaling kunnen verlenen wanneer u acute geldproblemen heeft. Gelet op de huidige omstandigheden verleent PFZW op dit moment uitstel van betaling tot 1 september 2020. 

Tijdelijke financiële regelingen

Veel werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen gebruikmaken van een tegemoetkomingsregeling. Met onder andere de ZN-regeling, VNG-regeling en de NOW-regeling proberen verschillende partijen werkgevers te ondersteunen in de loonkosten tijdens de coronacrisis. Dat gebeurt rechtstreeks met steunbedragen of voorschotten op de vergoedingen voor (medische) behandelingen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

De ZN-regeling voorziet in een continuïteitsbijdrage voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract). Ook als u niet direct betrokken bent bij de zorg aan coronapatiënten, kunt u in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage.

Inmiddels is fase 2 van de ZN-regeling ingegaan. Dit betekent dat de voorlopige continuïteitsbijdrage maandelijks wordt berekend en uitgekeerd. Dat betreft de maanden mei, juni en juli waarin de continuïteitsbijdrage nog van kracht is.

Volgens de informatie van Zorgverzekeraars Nederland kunnen de reguliere aanvragen voor een continuïteitsbijdrage vanaf 20 mei 2020 door alle zorgaanbieders worden ingediend. 

Zorgaanbieders in de GGZ
Sinds 13 juli 2020 kunnen alle zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een continuïteitsbijdrage aanvragen. Deze regeling geldt voor zorgaanbieders binnen de GGZ, die zorg met en zonder verblijf leveren, ongeacht de jaaromzet.

Zorgaanbieders in de GGZ worden met die regeling gecompenseerd voor omzetverlies vanwege de uitbraak van het coronavirus. Met de bijdrage kunnen doorlopende kosten, zoals personeelskosten, huur en het loon van de praktijkhouder, betaald worden.

Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) en psychiatrische universitaire klinieken (PUK) vallen niet binnen deze regeling, maar onder de MSZ-regeling en worden hierover apart geïnformeerd. Deze regeling heeft alleen betrekking op de verzekerde zorg op grond van de basis- en aanvullende verzekering.

Aanvragen
De bijdrage kan door GGZ-aanbieders aangevraagd worden via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. 

Ziekenhuizen                                                                                                                  Ziekenhuizen krijgen een passende vergoeding voor de extra kosten en misgelopen inkomsten door de coronacrisis. Daarover is een akkoord bereikt met de zorgverzekeraars. Het kan hierbij om enkele miljarden euro’s gaan, volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland. De afspraken moeten in de komende maanden verder worden berekend en verfijnd. De belofte is dat er geen ziekenhuis in het rood komt als gevolg van corona, volgens de NVZ. De ziekenhuizen doen ook een beroep op de minister van Volksgezondheid.

Doel van de steunmaatregelen is te garanderen dat de ziekenhuiszorg op peil blijft. Ziekenhuizen kunnen zich hierdoor weer volledig richten op het verder op gang brengen van de reguliere zorg, aldus Zorgverzekeraars Nederland.

Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten en voor zorgaanbieders in de langdurige zorg, zijn al eerder financiële afspraken gemaakt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Zorgverzekeraars Nederland.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG-regeling voorziet onder andere in een compensatie aan zorgaanbieders in de langdurige zorg. Op 19 mei 2020 heeft de NZa op basis van een beleidsmaatregel vastgesteld dat deze zorgaanbieders compensatie krijgen voor de omzetderving en voor de extra kosten die zij maken in verband met het coronavirus.

Voor zorgaanbieders is er nu meer duidelijkheid over de uitwerking van de maatregelen, zoals de berekening van de vergoeding van gederfde inkomsten. De zorgkantoren kunnen de zorgaanbieders nu zekerheid bieden over de uitwerking van de maatregelen. De extra kosten bestaan uit  personele en materiële kosten. Er is een opsomming gemaakt  van kosten die in ieder geval als extra coronakosten worden aangemerkt. Dit is geen limitatieve lijst.

Ook is bepaald hoe zorgaanbieders een aanvraag daarvoor kunnen indienen. De compensatie geldt voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Lees meer over de VNG-regeling of neem contact op  met uw branche- of koepelorganisatie.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming aan werkgevers die te maken hebben met omzetverlies. De NOW is bedoeld voor ondernemers die niet betaald worden uit publieke middelen. 

In fase 1 hebben 120.000 bedrijven de overheid om steun gevraagd. Daarmee zijn 1,8 miljoen werknemers voorzien van een inkomen. Fase 2 van deze regeling, ook wel NOW 2.0 genoemd, voorziet nu in steunmaatregelen tot 1 oktober 2020. Zoals in fase 1 wordt 90% van de loonsom vergoed, maar de 'fictieve opslag' voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, wordt verhoogd van 30% naar 40%. In fase 2 kunnen bedrijven ook een beroep doen op een ruimere tegemoetkoming voor de vaste lasten. NOW 2.0 geldt vooral voor MKB-bedrijven, maar ook voor de culturele sector.

Bij ingang van NOW 2.0 wijzigen enkele voorwaarden:

  • Ondernemers die minstens 20% omzetverlies verwachten kunnen vanaf 6 juli 2020 een nieuwe tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.
  • Bonussen en dividend mogen niet worden uitgekeerd en bedrijven mogen geen eigen aandelen inkopen.
  • Werkgevers moeten werknemers (laten) om- of bijscholen ter voorbereiding op een nieuwe toekomst. De ondernemingsraad heeft een stimulerende rol bij de om- of bijscholing van werknemers.
  • De zogenaamde ontslagboete blijft gehandhaafd, maar wordt verlaagd. Bij ontslag van een werknemer wordt de tegemoetkoming met 100% van zijn loon gekort. Bedrijven die van de NOW-regeling 2.0 gebruikmaken en meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten voor het ontslag een akkoord hebben over een sociaal plan met een vakbond, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Zonder zo’n akkoord wordt een extra korting (5%) als ontslagboete op de tegemoetkoming van de loonkosten in mindering gebracht. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw branche- of koepelorganisatie, het UWV of de Rijksoverheid.

Overige regelingen

Naast de hierboven genoemde regelingen, kunnen er nog andere specifieke regelingen van toepassing zijn. Weet u niet precies voor welke regeling u als werkgever in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw branche- of koepelorganisatie. Die kunnen u informeren over de soort tegemoetkomingsregeling die op u van toepassing is. 

Betalingsregeling of uitstel aanvragen bij PFZW

U kunt nog steeds een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar incasso@pfzw.nl. In overleg bekijken wij of voor u uitstel van betaling of een betalingsregeling kan worden geregeld. U kunt ook contact met ons opnemen als u al een betalingsregeling heeft en daar niet meer aan kunt voldoen. Elke aanvraag beoordelen wij zorgvuldig. Zonder aanvraag voor een betalingsregeling, dragen wij nog openstaande vorderingen over aan het incassobureau.