Dialoog

PFZW wil een constructieve dialoog met ondernemingen in de beleggingsportefeuille of marktpartijen over hun beleid of activiteiten, om vooraf gedefinieerde verbeteringen te realiseren op ESG-gebied. Denk aan de uitstoot van broeikasgassen verminderen of het verlagen van beloningen. 

PFZW probeert hiermee de mogelijke negatieve effecten van beleggingen in de portefeuille op duurzaamheidsfactoren (zoals toegelicht onder ‘Due diligence’) te voorkomen, mitigeren en op te lossen. Als leidraad hierbij hanteren we de standaarden van het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen voor multinationals en de principes uit het UN Global Compact.

Stemmen

PFZW wil stemmen op iedere aandeelhoudersvergadering en op alle agendapunten met betrekking tot elke onderneming waarin wordt belegd. Wij volgen hierin de stemrichtlijnen zoals deze door onze uitvoeringsorganisatie zijn opgesteld maar welke zijn afgeleid van het PFZW beleid. ESG-integratie is daarbij één van de aandachtspunten. Zo mogelijk worden informatie en opinies gedeeld met andere institutionele beleggers om partijen met gelijkgestemde ideeën te activeren. Per jaar brengt onze uitvoeringsorganisatie PGGM, namens ons, op meer dan 5000 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uit. Per onderneming maakt PGGM bekend hoe we hebben gestemd en leggen we een verklaring af.

Juridische procedures

PFZW stelt zich actief op om gebeurtenissen die klanten schade hebben berokkend door wangedrag aan de zijde van beursgenoteerde ondernemingen te (laten) onderzoeken op juridische merites en incasso van geleden schade als gevolg daarvan.

PGGM heeft als onze vermogensbeheerder interne systemen ingericht die haar in staat stellen wereldwijd te monitoren waar mogelijk procedures gevoerd kunnen worden die in het belang zijn van haar klanten. PGGM onderzoekt die mogelijkheden en adviseert PFZW gemotiveerd om al dan niet aan die procedures mee te doen, en zo ja, op welke wijze. 

Aansluiting bij gedragscodes en internationaal erkende normen
Om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten, heeft PFZW zich aangesloten bij verschillende (internationale) gedragscodes en breed gedragen normen. 

Meer informatie
Meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met de effecten van onze beleggingen op duurzaamheidsfactoren kunt u lezen op de website van PGGM in de Uitvoeringsrichtlijnen ‘Actief Aandeelhouderschap ‘en ‘Uitsluiting en Niet beleggen’.

Wat zijn de OESO-richtlijnen?

De OESO-richtlijnen schrijven voor wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht bij internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden bedrijven handvatten met betrekking tot het omgaan met kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu.