Scenario’s

PFZW aanvullend nettopensioen

Door uw premies te beleggen, proberen we een goed rendement voor u te behalen. De uiteindelijke hoogte van uw pensioenkapitaal hangt daarmee samen.

We kunnen dus nog niet precies zeggen hoeveel u straks krijgt. Daarom werken we steeds vier scenario’s uit, die u een indruk geven van de mogelijke opbrengsten. Elk scenario is gebaseerd op een eigen rendementspercentage.

 1. Middenscenario

  In dit scenario gaan we uit van wat voorzichtigere rendementen dan in het voorgeschreven voorbeeldscenario. Het verwachte rendement loopt langzaam af naarmate u dichter bij uw AOW-leeftijd komt. We gaan hierbij uit van 7% rendement op aandelen, 1% op obligaties en 1,5% op long duration obligaties.

 2. Voorbeeldscenario

  Dit is het scenario van een rendement gebaseerd op de gegevens en verwachtingen voor de komende jaren van de Autoriteit Financiële Markten. Hierbij wordt gerekend met nog hoge rendementen op obligaties (4,2%) en aandelen (8,3%)(bij een mix tussen beiden wordt gerekend met 6,2%). Dit geeft dus een erg positief scenario.

 3. 4% scenario

  In dit scenario wordt gerekend met een jaarlijks vast bruto rendement van 4%. Dit scenario wordt door alle aanbieders van producten gehanteerd. Zo kunnen de kosten van beleggingsverzekeringen onderling worden vergeleken.

 4. Pessimistisch scenario

  Dit rendement is gebaseerd op sombere verwachtingen. Er is gekeken naar de 10% meest negatieve scenario’s en de tijd die er nog tot uw pensioendatum is om te kunnen herstellen van deze negatieve ontwikkelingen.