Zo houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wij registreren en verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor onze dienstverlening.

In dit privacystatement leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij registreren en hoe wij daarmee omgaan. U leest daarnaast hoe u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook leest u meer over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Hieronder staat een overzicht van alle onderwerpen die in dit privacystatement vermeld staan. Klik op het onderwerp waarover u meer wilt weten, voor aanvullende informatie. 

Welke persoonsgegevens registreert en verwerkt PFZW?

Wij registreren alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze werkzaamheden. Hieronder vallen de volgende gegevens:

 • naam, voorletters
 • geboorte- en overlijdensdatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • woonadres
 • woonplaats
 • correspondentieadres
 • geslacht
 • relatiegegevens: partner, ex-partner en eventuele kinderen
 • dienstverbandgegevens bij aangesloten werkgever, inclusief soort dienstverband, salarisgegevens, onregelmatigheidstoeslag (ORT) en deeltijdfactoren
 • arbeidsongeschiktheidsgegevens
 • bankrekeningnummer
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • burgerlijke staat
 • aanspraken/pensioenrecht
 • indicatie gemoedsbezwaard
 • overige (persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact)
 • IP-adres 
Voor welk doel verwerkt PFZW mijn persoonsgegevens?
 • Om (administratieve) werkzaamheden te kunnen verrichten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de statuten en pensioenregelingen. Daar hoort ook bij dat wij over uw actuele persoons- en relatiegegevens beschikken zodat wij contact met u en eventueel uw partner, gezinsleden of werkgever kunnen onderhouden. 
 • Vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioen aanspraken en -uitkeringen.
 • Berekenen, vastleggen en innen van premies bij werkgevers en ondernemers.
 • Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het versturen van uw jaarlijkse pensioenoverzicht.
 • Voor gepersonaliseerde informatie zoals (digitale nieuws)brieven en pensioencommunicatie.
 • Voor marktonderzoek en statistische analyses.
 • Voor het optimaliseren van onze dienstverlening.
Is de verwerking van persoonsgegevens door PFZW rechtmatig?

PFZW verwerkt uw persoonsgegevens:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op PFZW rust, onder meer op grond van pensioenwetgeving
 • om de gerechtvaardigde belangen van PFZW en van u als deelnemer te behartigen
Van wie verwerkt PFZW persoonsgegevens?
 • (gewezen) deelnemers
 • gepensioneerde deelnemers 
 • partner, ex-partner en wezen (als zij recht hebben op wezenpensioen) van de deelnemer of gepensioneerde deelnemer 
 • andere rechthebbenden
 • niet deelnemers die werkzaam zijn bij een bij PFZW aangesloten werkgever
Van wie ontvangt PFZW mijn persoonsgegevens?
 • u of uw wettelijke vertegenwoordiger
 • de werkgever die bij PFZW is aangesloten
 • Basisregistratie Personen
 • UWV
 • Belastingdienst
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Bureau Kredietregistratie
 • Pensioenfondsen waar u eerder pensioen heeft opgebouwd en andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties die u heeft gemachtigd om gegevens te verstrekken
Aan wie verstrekt PFZW mijn persoonsgegevens?

PFZW deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenregelingen en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PFZW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

De uitvoering van de pensioenadministratie heeft PFZW uitbesteed aan PGGM. PGGM beschikt daarom over uw (persoons)gegevens. De overige partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

 • Toezichthouders
 • Overheidsinstanties
 • Uitkeringsinstanties
 • Incasso-/debiteurenpartijen
 • (Voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
 • Mailingverwerkers/Drukkerijen
 • Archiefopslagen
 • Controlepartijen voor bijvoorbeeld het uitvoeren van looncontroles
 • ICT database/websitebeheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT securitybedrijven
 • Onderzoekspartijen
 • Accountants/actuariskantoren voor assurancedoeleinden
 • Pensioenuitvoerder en andere pensioenuitvoerders
Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Op MijnPFZW staat een overzicht van uw pensioenaanspraken bij PFZW. Ook kunt u van daaruit naar de pensioenplanner. Inloggen op MijnPFZW kan alleen met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord of met uw MijnPFZW-account. Uw gegevens op MijnPFZW zijn beveiligd volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe zit het met chat en persoonsgegevens?

U kunt contact met ons opnemen via chat. Dit geldt ook voor werkgevers die bij PFZW zijn aangesloten. Voor deelnemers kan dat via deze website en MijnPFZW. Werkgevers die bij PFZW zijn aangesloten, kunnen gebruik maken van chat via deze website en MijnOrganisatie. Wij vragen via de chat nooit persoonsgegevens op. Ook geven wij om veiligheidsredenen via de chat geen persoonsgegevens door. De chat met de deelnemer of de werkgever wordt opgeslagen om ons te helpen bij analyses en verbetering van onze diensten.

Gepersonaliseerde digitale nieuwsbrief en pensioeninformatie

Om u gericht te kunnen informeren over pensioenaangelegenheden, maken wij profielen aan. Deze profielen gebruiken wij om uw zo persoonlijk mogelijk te informeren over uw pensioen. 

Tevens kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Daarin informeren wij u over pensioen(onderwerpen) of nieuws en ontwikkelingen die daarmee samenhangen. 

Wij vinden relevante en persoonlijke communicatie belangrijk. Daarom bieden wij u verschillende onderwerpen ‘op maat’ aan. Hiervoor is het wel nodig dat wij bijhouden welke artikelen u leest in de nieuwsbrief. Door uw voorkeuren te verzamelen of uw gedragsgegevens te volgen, weten wij welke artikelen u opent. Zo kunnen wij de artikelen persoonlijk op u afstemmen. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u informatie te sturen die bij uw persoonlijke situatie past.

Wilt u dit niet? Dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief via MijnPFZW.

Persoonsgegevens en social media/blog

Wij gaan graag in dialoog met onze deelnemers. We voorzien onze deelnemers graag van relevante informatie over pensioenonderwerpen en zorggerelateerde thema’s. Daarom is PFZW actief op verschillende socialmediakanalen zoals Facebook, TwitterVimeo, YouTube en het Borgblog. PFZW neemt deel aan de discussies en beantwoordt relevante vragen van deelnemers.

PFZW is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop bezoekers op haar socialmediakanalen omgaan met persoonsgegevens. Ook is PFZW niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vragen of opmerkingen op haar socialmediakanalen.

Uw rechten met betrekking tot verwerking persoonsgegevens

Recht op inzage

Wij houden uw gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Dan kunt u ons vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u vervolgens binnen een maand een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Indien wij persoonsgegevens hebben verwerkt die onjuist zijn. Dan kunt u ons digitaal of schriftelijk een correctie doorgeven of vragen om verwijdering van de gegevens. Binnen een maand ontvangt u bericht of PFZW aan uw verzoek kan voldoen.

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wissen bij PFZW. PFZW wist uw persoonsgegevens wanneer deze:

 • niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt
 • u op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking
 • onrechtmatig zijn verwerkt
 • dienen te worden gewist op basis van Europese of nationale wetgeving

Recht op beperking

U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door PFZW te beperken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens kan indien:

 • u de juistheid van de gegevens betwist en u vindt dat PFZW dat moet controleren
 • de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen wissen
 • PFZW uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft maar u wel, bijvoorbeeld voor het voeren van een rechtszaak tegen PFZW of derden
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking waarop PFZW niet meteen beslist

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. 

Dit recht is alleen van toepassing op verwerkingen die op basis van geautomatiseerde procedés worden verricht. Bovendien moet het gaan om persoonsgegevens die met toestemming of op basis van een overeenkomst met de betrokkene, worden verwerkt. PFZW verwerkt uw gegevens niet op basis van toestemming of overeenkomst. Derhalve kan aan dit recht geen gevolg worden gegeven door PFZW. Voor het overdragen van pensioenaanspraken naar een andere pensioenuitvoerder verwijzen wij u naar het pensioenreglement PFZW.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er sprake is van verwerking op basis van gerechtvaardigd belang. Als u van mening bent dat in uw situatie een ander belangenafweging nodig is dan kunt u dit aangeven bij PFZW. 

U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw rechten naar PFZW sturen. Dit kan door het invullen van dit formulier. Het formulier kunt u sturen naar PFZW t.a.v. Privacy Officer, Postbus 117, 3700 AC Zeist. U kunt ook een e-mail sturen naar privacy.officer@pfzw.nl. Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek uw verzoek uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, zal PFZW u binnen een maand informeren over waarom uw verzoek niet kan worden afgehandeld en een nieuwe termijn aangeven (maximaal 2 maanden na informeren).

Welke maatregelen treft PFZW voor de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens?
 1. PFZW heeft de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen om de gegevens van betrokkene te beschermen tegen verlies of beschadiging.
 2. Verder zijn de nodige voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van gegevens van de betrokkene.
 3. Sommige medewerkers hebben al vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens. Overige medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer zij vanwege de wet verplicht zijn de gegevens te verstrekken. Dit geldt ook als hun werkzaamheden vragen om de gegevens uit noodzaak te verstrekken.  
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde periode omdat de wet ons dat verplicht, bijvoorbeeld op basis van pensioenwetgeving en fiscale wetgeving. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

Klachten?

​Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door PFZW, dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt uw klacht richten aan:

Privacy Officer van PFZW
Postbus 117
3700 AC Zeist

Of stuur een e-mail aan:
privacy.officer@pfzw.nl

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Andere vragen?

Heeft u andere vragen over dit statement of de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een brief naar:

Privacy Officer van PFZW
Postbus 117
3700 AC Zeist

Of stuur een e-mail aan:
privacy.officer@pfzw.nl