Achtergrond

De minister van SZW is niet langer bereid om cao-bepalingen, die een pensioenpremieverdeling tussen werkgevers en werknemers regelen, algemeen verbindend te verklaren. Sociale partners hebben PFZW gevraagd met hen mee te denken over een oplossing. In overleg met sociale partners heeft het bestuur van PFZW inmiddels besloten een verwijzing in de reglementen op te nemen naar de premieverdelingsafspraak in de cao’s. Meer informatie hierover leest u in het bericht Premieverdeling niet algemeen bindend van 26 april.  

Aanpassingen in de reglementen 

Het uitvoeringsreglement en het pensioenreglement worden met ingang van 1 juli 2018 aangepast. Hieronder treft u cursief de aanpassingen aan. 

Artikel 4.1 lid 4 Uitvoeringsreglement 

De aangesloten werkgever is de premie aan het pensioenfonds verschuldigd, ook zonder dat door het pensioenfonds een premiefactuur is opgelegd. De aangesloten werkgever betaalt de premie aan het pensioenfonds. De verplicht aangesloten werkgever verhaalt de premie op het salaris van de deelnemer op grond van de collectieve afspraken die hierover door de representatieve sociale partners in de desbetreffende bedrijfstak zijn overeengekomen. De contractueel aangesloten werkgever kan de premie geheel of gedeeltelijk verhalen op het salaris van de deelnemer op grond van de afspraken die hierover gelden tussen de werkgever en deelnemer. 

Artikel 7.1 lid 4 Pensioenreglement 

De aangesloten werkgever betaalt de premie aan het pensioenfonds. De verplicht aangesloten werkgever verhaalt de premie op het salaris van de deelnemer op grond van de collectieve afspraken die hierover door de representatieve sociale partners in de desbetreffende bedrijfstak zijn overeengekomen. De contractueel aangesloten werkgever kan de premie geheel of gedeeltelijk verhalen op het salaris van de deelnemer op grond van de afspraken die hierover gelden tussen werkgever en deelnemer. 

Aanvullende toelichting 

Op advies van de Pensioenraad heeft PFZW een aanvullende toelichting bij deze reglementswijziging geschreven: 

‘De bedrijfstak-cao kan overigens ook de ruimte bieden aan individuele werkgevers en werknemers om afspraken te maken die ten positieve voor de werknemer van die bedrijfstak-cao afwijken. 

Ofwel hoe de premieverdelingsafspraak ook is geformuleerd – dit is aan de representatieve sociale partners en niet aan PFZW – de reglementen van het fonds schrijven uitsluitend voor dat werkgevers en werknemers de pensioenpremie zo verdelen als op grond van de collectieve afspraken door de representatieve sociale partners in de desbetreffende bedrijfstak is overeengekomen. Inclusief de daarbinnen geboden ruimte.