Wat gaat er veranderen?
Peuterspeelzaalwerk valt op dit moment onder de verplichtstelling PFZW. Dit verandert niet na de voorgestelde wijziging. Wel wordt peuterspeelzaalwerk in het voorstel verplaatst van onderdeel g (welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening) naar onderdeel h (kinderopvang). Er is dus sprake van een aanvraag tot een gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling voor werkgevers in het welzijnswerk en de maatschappelijke dienstverlening (WMD) en de gelijktijdige aanvraag tot een wijziging van de verplichtstelling voor werkgevers in de kinderopvang.

Wat betekent dit?
Werkgevers peuterspeelzaalwerk worden overgeheveld van de verplichtstelling WMD naar de verplichtstelling kinderopvang. Daarnaast wordt de werkingssfeer met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk iets uitgebreid. Zo vallen bijvoorbeeld natuurlijke personen ook onder de verplichtstelling kinderopvang. Dit betekent in de praktijk dat een klein aantal werkgevers dat nu contractueel is aangesloten overgaat op een verplichte aansluiting. Zij worden hierover persoonlijk geïnformeerd. In de aanvraag leest u meer over de uitbreiding.

Waarom deze wijziging?
Het peuterspeelzaalwerk valt per 1 augustus 2020 onder de cao Kinderopvang en niet langer onder de cao Sociaal Werk. De sociale partners aan die cao-tafels willen de verplichtstelling van PFZW daarom in lijn met de cao actualiseren.

Hoe verloopt de aanvraag?
SZW heeft de aanvraag voor de wijziging van de verplichtstelling van PFZW op 21 september 2021 in de Staatscourant gepubliceerd.

In de vier weken na de publicatie kunnen eventuele zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Deze termijn loopt af op 20 oktober 2021.

Sociale partners streven ernaar om de voorgenomen wijziging van de verplichtstelling van PFZW per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Het uiteindelijke tijdspad wordt bepaald door de eventuele zienswijzen of bezwaren. De procedure kan in totaal niet langer duren dan een jaar vanaf het moment dat de aanvraag in behandeling is genomen.