Onze zeven waarden

Al het voorbereidende werk is gedaan aan de hand van de zeven waarden, die PFZW samen met werkgevers, werknemers en gepensioneerden heeft vastgesteld. Onze waarden vormen immers de basis van alles wat we doen. Het samen regelen van pensioen en het samen delen van risico’s zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Met als doel een betaalbare en begrijpelijke pensioenregeling, die evenwichtig is voor alle generaties.

PFZW’s 7 waarden voor een goed en betaalbaar pensioen

  1. Bescherming tegen het onvoldoende zelf regelen van een risico dat je anders niet kunt dragen
  2. Risicodeling binnen én tussen generaties
  3. Werkgever en werknemer zorgen samen voor voldoende premie
  4. Beleggen voor de lange termijn levert het beste resultaat
  5. Lage kosten door schaalgrootte, eenvoud en het werken zonder winstoogmerk
  6. Alleen met een verplicht pensioen kunnen we de beste voordelen behalen
  7. Stabiliteit in premie en uitkering dient de economie

De beide regelingen en de keuze voor wel of niet invaren zijn vanuit verschillende perspectieven besproken tijdens beeldvormende themasessies.  

Vervolgens is ieder bestuurslid individueel geïnterviewd om zijn/haar voorkeuren te achterhalen. De voorkeur van een bestuurslid voor een van beide regelingen is eerst bepaald door vast te stellen aan welke criteria zij meer waarde hechten bij het vormgeven van een pensioenregeling. Denk daarbij aan criteria zoals vertrouwen en financieel resultaat. Aansluitend is vastgesteld welke regeling zij vinden dat het beste scoort op deze criteria. Ook de voorkeur voor wel of niet invaren is vastgesteld op basis van diverse criteria. Aan de hand daarvan heeft het bestuurslid zijn voorkeur aangegeven voor wel of niet invaren.

Daarna heeft het bestuur gezamenlijk een discussie gevoerd. Op basis daarvan heeft het pensioenfondsbestuur zijn voorlopige voorkeuren bepaald. De voorlopige voorkeur van PFZW en de overwegingen van het bestuur delen wij met u tijdens de consultatie. Aan de hand van een dialoog halen wij uw mening op, die we vervolgens vastleggen en rapporteren aan PFZW. Want uiteindelijk zijn sociale partners aan zet. 

De consultatie

We spreken tijdens de consultatie over twee hoofdkeuzes:

  1. Welke regeling: nieuw pensioencontract (NPC) of verbeterde premieregeling (WVP)
  2. wel of niet invaren van bestaande pensioenaanspraken en rechten