Voorbereiding door PFZW

Sociale partners gaan over de keuze voor een nieuwe pensioenregeling én over de vraag of bestaande aanspraken al dan niet worden ingevaren. PFZW wil sociale partners helpen bij de te maken keuzes én wil de nieuwe pensioenregeling tijdig kunnen invoeren. Daarom heeft het bestuur van PFZW voorbereidend werk gedaan en een voorlopige werkhypothese vastgesteld, waarbij het bestuur neigt naar een voorkeur voor de meer solidaire variant van de nieuwe pensioenregeling, ofwel de solidaire premieregeling (voorheen 'het nieuwe pensioencontract', NPC), en het invaren van de opgebouwde pensioenen in de nieuwe pensioenregeling. Deze voorlopige werkhypothese wordt overgedragen aan sociale partners die zitting zullen nemen in de nieuw in te stellen Commissie Arbeidsvoorwaarden Pensioen (CAP). In deze commissie, die begin 2022 van start gaat, worden de uiteindelijke keuzes gemaakt. 

Onze zeven waarden

Al het voorbereidende werk is gedaan aan de hand van de zeven waarden, die PFZW samen met werkgevers, werknemers en gepensioneerden heeft vastgesteld. Onze waarden vormen immers de basis van alles wat we doen. Het samen regelen van pensioen en het samen delen van risico’s zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Met als doel een betaalbare en begrijpelijke pensioenregeling, die evenwichtig is voor alle generaties.

PFZW’s 7 waarden voor een goed en betaalbaar pensioen

  1. Bescherming tegen het onvoldoende zelf regelen van een risico dat je anders niet kunt dragen
  2. Risicodeling binnen én tussen generaties
  3. Werkgever en werknemer zorgen samen voor voldoende premie
  4. Beleggen voor de lange termijn levert het beste resultaat
  5. Lage kosten door schaalgrootte, eenvoud en het werken zonder winstoogmerk
  6. Alleen met een verplicht pensioen kunnen we de beste voordelen behalen
  7. Stabiliteit in premie en uitkering dient de economie

De beide regelingen en de keuze voor wel of niet invaren zijn vanuit verschillende perspectieven door het bestuur besproken tijdens beeldvormende  themasessies. De overwegingen van het bestuur zijn vervolgens met sociale partners gedeeld tijdens een consultatieronde. Zij zijn nu aan zet.