Vragen over met pensioen zijn

Wanneer wordt gekozen voor het omzetten van de bestaande pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling, dan gaan ook de mensen die al een pensioen ontvangen over naar deze nieuwe regeling. En gelden dus de spelregels van de nieuwe pensioenregeling. De keuze om bestaande pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling om te zetten, wordt gemaakt door de sociale partners en het pensioenfonds samen. 

Eén van de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel is dat ook de huidige pensioenuitkeringen gaan meebewegen met de economie. Dus gaat het goed, dan stijgen de pensioenen. Gaat het minder, dan kunnen de pensioenen ook dalen. De sociale partners en het pensioenfonds stellen voor het ingaan van de nieuwe pensioenregeling de kaders vast in hoeverre mensen die al met pensioen zijn, beschermd worden tegen fluctuaties.

Ook gepensioneerden krijgen straks inzage in hun persoonlijke pensioenvermogen.  Dat vermogen groeit op basis van rendement en slinkt op basis van uit te keren pensioenbetalingen. Daarnaast zijn er verzekeringsrisico’s die met de andere deelnemers samen worden gedeeld en die ook in het pensioenvermogen worden verwerkt. Zo kunnen we het ouderdomspensioen zo lang als je leeft uitkeren, hoe oud iemand ook wordt. 

Vragen over bijna met pensioen gaan

Medewerkers die vlak voor hun pensioen zitten, hebben in de huidige pensioenregeling en in de nieuwe pensioenregeling dezelfde keuzemogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld hun pensioen eerder of later laten ingaan, kiezen voor eerst een hoger of lager pensioen of andersom, of voor deeltijdpensioen. Ook kunnen zij vanaf begin 2024 een bedrag ineens opnemen van 10% van hun totale pensioen. Kiest een medewerker een pensioeningangsdatum in de huidige pensioenregeling? En worden de bestaande pensioenen omgezet naar de nieuwe regeling? Dan wordt de nieuwe pensioenregeling toegepast op het pensioen. Alle medewerkers gaan dan dus over naar de nieuwe pensioenregeling met de daarbij behorende uitgangspunten.

Vragen over kosten

Net zoals in de huidige pensioenregeling zijn er in de nieuwe pensioenregeling kosten voor administratie en vermogensbeheer. Deze worden nu collectief gedeeld en dat is straks niet anders.  

In de huidige regeling hebben wij te maken met administratiekosten en kosten voor vermogensbeheer. Zoals het er nu uitziet, gaan deze kosten in de nieuwe pensioenregeling zeker niet hoger worden. Sterker nog, de verwachting is dat deze kosten juist omlaag gaan.

Vragen over het omzetten van bestaande pensioenaanspraken (invaren)

De bestaande pensioenaanspraken kunnen worden uitgedrukt in een kapitaal in euro’s. Wanneer wordt gekozen voor invaren, brengen wij dit bedrag als persoonlijk pensioenvermogen in de nieuwe pensioenregeling in. De daarbij te hanteren rekenregels staan nu nog niet vast. 

Volgens de nu bekende concept wetgeving geldt het invaren voor alle groepen medewerkers. Iedereen gaat dus over. Het uitgangspunt is dat alle medewerkers een persoonlijk pensioenvermogen ontvangen dat overeenkomt met de waarde van hun pensioenaanspraken in de huidige pensioenregeling.

In principe komen er geen overgangsregelingen. Wel gaan sommige groepen medewerkers waarschijnlijk gecompenseerd worden voor een lagere toekomstige pensioenopbouw in de nieuwe pensioenregeling zodat de pensioenpot zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld.

Vragen over pensoeninformatie

In de komende jaren gaat PFZW uw medewerkers actief begeleiden en meenemen op weg naar de nieuwe pensioenregeling. Op de startdatum van de nieuwe pensioenregeling tonen wij hen ook de persoonlijke pensioenvermogens die zijn ontstaan uit de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken.

Vragen over de keuze voor de solidaire of flexibele premieregeling

Dat besluit wordt binnen PFZW genomen door de sociale partners (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers).

Er is een voorlopige planning die ervan uitgaat dat de sociale partners in maart 2023 de keuze maken voor een van beide premieregelingen.

Alle inspraak loopt via de sociale partners die zijn vertegenwoordigd in het bestuur van PFZW. 

Vragen over risico's

In de nieuwe pensioenregeling gaan de individuele deelnemers meer risico’s dragen dan in de huidige regeling. Dat betekent echter niet dat de deelnemers verliezers zijn, want er staat tegenover dat de pensioenen in de nieuwe pensioenregeling eerder verhoogd kunnen worden. In de huidige regeling zijn de pensioenen de afgelopen jaren niet verhoogd, omdat de pensioenen wettelijk gezien pas verhoogd mogen worden als er voldoende financiële buffers aanwezig zijn. Dat probleem wordt in de nieuwe regeling opgelost. Pensioenen kunnen echter ook eerder worden verlaagd als het economisch tegen zit.  Om het risico op verlagingen te verkleinen, is in de solidaire premieregeling een zogenaamde solidariteitsreserve voorzien. Met deze solidariteitsreserve kunnen (grote) dalingen worden opgevangen. De exacte spelregels van de solidariteitsreserve zijn nog niet bekend. Ook is het in de solidaire premieregeling mogelijk om leeftijdsgroepen meer of minder beleggingsrisico te laten lopen. Naar ons oordeel is in het nieuwe pensioenstelsel een goed evenwicht gevonden tussen de verschillende belangen.

Deelnemers gaan het effect van stijgingen en dalingen op de beurzen directer merken in hun pensioenvermogen. Zij profiteren dus sneller van stijgingen maar zien ook eerder de gevolgen van dalingen. De solidariteitsreserve is ervoor om de grootste dalingen op de beurzen te verzachten.

Vragen over extra inleg

Dat zou kunnen, maar dat is afhankelijk van beslissingen die de sociale partners en het bestuur van PFZW over dit onderwerp moeten nemen. Overigens is (ook) nog niet duidelijk of er fiscaal sprake zal zijn van ruimte tot bijsparen.