Zo stemde PFZW in 2023

PFZW heeft als belegger wereldwijd invloed op een groot aantal ondernemingen. Deze invloed zetten we in om verbeteringen op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur te realiseren. Zo stimuleren we bedrijven om haast te maken met verduurzamen. Dat doen we onder andere door ons stemgedrag tijdens aandeelhoudersvergaderingen, zoals bij onderstaande voorbeelden.

Vergadering op 4 mei 2023.

Zo heeft PFZW gestemd
PFZW heeft gestemd voor het aandeelhoudersbesluit, ingediend door Mercy Investment Services, waarin Kraft Heinz werd gevraagd haar waterrisico's in de toeleveringsketen bekend te maken.

Wat was de inhoud van het voorstel? 
In het voorstel werd gevraagd: “Aandeelhouders verzoeken dat Kraft Heinz een beoordeling uitvoert en rapporteert aan aandeelhouders, waar van toepassing met behulp van kwantitatieve indicatoren, om de blootstelling aan waterrisico's van haar toeleveringsketen te identificeren, en haar responsieve beleid en praktijken om dit risico te verminderen en zich voor te bereiden op waterleveringsonzekerheden in verband met klimaatverandering.”

Was dit voorstel nodig voor Kraft Heinz? 
De aanpak van Kraft Heinz op het gebied van waterbeheer richt zich alleen op de directe bedrijfsvoering, terwijl dit voorstel een waterrisicobeoordeling vereist van de gehele toeleveringsketen. 
 
Volgens wetenschappelijke literatuur en zoals toegelicht in dit Engelstalige rapport van Ceres is voor bedrijven in de voedingssector het overgrote deel van hun watervoetafdruk afkomstig van agrarische toeleveringsketens. Domino's en Mars onthulden bijvoorbeeld dat het waterverbruik in verband met de productie van ingrediënten respectievelijk 90% en meer dan 99% van hun waterverbruik uitmaakt. 
 
Kraft Heinz voert daarom een ​​waterrisicobeoordeling uit die slechts een klein deel van de watervoetafdruk van het bedrijf dekt. Zonder een risicobeoordeling van de toeleveringsketen heeft PFZW weinig zekerheid dat de interventies van het bedrijf om de waterrisico's te beheersen, worden ingezet in gebieden met de grootste risico's.

Wat wil PFZW hiermee bereiken?  
We stemmen op deze manier vanuit het Beleggingsbeleid 2025 van PFZW en aandacht voor het impactthema waterschaarste. PFZW is van mening dat de goedkeuring en implementatie van dit voorstel het bedrijf zal ondersteunen bij het identificeren en aanpakken van gebieden met een hoog waterverbruik of hoge kwetsbaarheid, het vergroten van de mogelijkheden voor waterbehoud en kostenbesparingen. 
 
PFZW verwacht dat van bedrijven, maar ook van financiële instellingen, in toenemende mate gevraagd zal worden om hun afhankelijkheden en impact op de natuur openbaar te maken en te mitigeren, zoals vastgelegd in target 15 van het UN Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, overeengekomen in december 2022. 

Lees hier meer: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen

Vergadering op 17 mei 2023.

Zo heeft PFZW gestemd
PFZW stemde voor een aandeelhoudersvoorstel waarin werd opgeroepen tot een rapport over de doelstelling van Hershey om kinderarbeid in alle vormen uit te bannen in de toeleveringsketen van cacao.

Wat was de inhoud van het voorstel?
Het voorstel vroeg Hersey om een ​​openbaar rapport uit te brengen waarin werd beschreven hoe het bedrijf, uiterlijk in 2025, kinderarbeid in de West-Afrikaanse cacaotoeleveringsketen van Hersey in alle vormen beëindigd had. Het verslag moest het volgende bevatten:

  • Hoe Hershey van plan is om uiterlijk in 2025 100% zichtbaarheid van de inkoop van zijn cacao op boerderijniveau te bereiken. Onder meer door meer transparantie, omdat op dat moment 32% van de ingekochte cacao niet kon worden herleid tot een boerderij;
  • Of en/of hoe Hershey van plan is de prijzen aan de boerderij te verhogen;
  • Hoe Hershey van plan is samen te werken met de Ghanese en Ivoriaanse regeringen en collega's in de cacao-industrie om een ​​leefbaar inkomen voor cacaoboeren te bevorderen.

Was dit voorstel nodig voor Hershey?
PFZW erkende dat Hersey vooruitgang had geboekt op het belangrijke onderwerp mensenrechten en kinderarbeid. Zo waren de doelstellingen gehaald om in 2020 wereldwijd 100% Fairtrade gecertificeerde cacao in producten te verwerken.

De verklaring van de positie van leefbaar loon en inkomen voor 2021 van het bedrijf kan echter worden verbeterd door meer concrete toezeggingen te doen en een bijbehorend actieplan op te stellen.

Wat wil PFZW hiermee bereiken?
The Hershey Company werd opgenomen in het engagementprogramma van PFZW op basis van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, omdat het bedrijf in verband was gebracht met incidenten in de toeleveringsketen met betrekking tot mensenrechtenschendingen en kinderarbeid. Ondanks de genoemde voortgang en de door de onderneming gestelde doelen, wil PFZW als verantwoord belegger meer duidelijkheid hebben hoe Hersey haar doelen om kinderarbeid uit te bannen gaat realiseren.

Daarnaast is het bedrijf opgenomen in de benchmark van het Platform Living Wage Financials waar PFZW lid van is. Samen met 19 andere investeerders stimuleert, ondersteunt en monitort PFZW ondernemingen waarin wordt belegd om leefbare lonen en leefbare inkomens mogelijk te maken in wereldwijde toeleveringsketens. Wij geloven dat dit aandeelhoudersvoorstel het bedrijf kan helpen vooruitgang te boeken op het gebied van een leefbaar inkomen.

Lees hier meer: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen

Vergadering op 26 april 2023.
 
Zo heeft PFZW gestemd 
PFZW stemde tegen de herverkiezing van zittende bestuursleden van Marathon Petroleum Corporation.

Hoe doet Marathon het in de energietransitie?
Er was op dat moment onvoldoende onafhankelijk bewijs dat de strategie was gericht op een aanzienlijke afname van de olie- en gasproductie en een toename van koolstofarme oplossingen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. 

Marathon Petroleum heeft wel doelstellingen gesteld op het vlak van directe CO2-uitstoot en indirecte CO2-uitstoot. Maar dat doel is minder ambitieus dan van Europese collega’s die een halvering van CO2-uitstoot willen bereiken in 2030. 

Ook zijn er doelstellingen gesteld voor indirecte CO2-uitstoot van scope 3-emmissies. Maar deze zijn niet voldoende om onder de 1,5°C opwarming te blijven zoals afgesproken in Parijs. Daarnaast is een daling van 15% ten opzichte van de huidige 11% niet ambitieus te noemen.

Wat wil PFZW hiermee bereiken? 
Als een bedrijf in de olie- en gassector wordt gezien als achterblijver op het gebied van de energietransitie, stemt PFZW tegen de herverkiezing van zittende bestuurders. Hiermee sporen we bedrijven aan vaart te maken met de energietransitie. Dit is in lijn met het klimaatbeleid van PFZW en zullen we ook doen op andere aandeelhoudersvergaderingen.

Lees hier meer: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen

Vergadering op 9 mei 2023.

Zo heeft PFZW gestemd
PFZW stemde tegen de herverkiezing van zittende bestuursleden van Valero Energy.

Hoe doet Valero Energy het in de energietransitie?
Er was op dat moment onvoldoende onafhankelijk bewijs dat de huidige strategie is gericht op een aanzienlijke afname van de olie- en gasproductie en een toename van koolstofarme oplossingen.

Valero Energy heeft wel doelstellingen gesteld op het vlak van directe CO2-uitstoot en indirecte CO2-uitstoot. Wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse daling van 4,2%. Maar geen doelstellingen voor indirecte CO2-uitstoot van scope 3-emissies. Daarbij gaat het om de CO2-uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die het bedrijf koopt, vervaardigt en/of verkoopt.

Andere vergelijkbare bedrijven hebben duidelijke doelstellingen hierover gesteld. PFZW beschouwt olie- en gasbedrijven die geen scope 3-doel hebben gesteld als achterblijvers.

Wat wil PFZW hiermee bereiken?
Als een bedrijf in de olie- en gassector wordt gezien als achterblijver op het gebied van de energietransitie, stemt PFZW tegen de herverkiezing van zittende bestuurders. Hiermee sporen we bedrijven aan vaart te maken met de energietransitie. Dit is in lijn met het klimaatbeleid van PFZW en doen we ook op andere aandeelhoudersvergaderingen.

Lees hier meer: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen

Vergadering op 10 mei 2023.

Zo heeft PFZW gestemd
PFZW heeft tegen de herverkiezing van zittende bestuursleden van Phillips 66 gestemd.

Hoe presteert Phillips 66 op het vlak van energietransitie?
Er is op dit moment onvoldoende onafhankelijk bewijs dat de huidige strategie is gericht op een aanzienlijke afname van de olie- en gasproductie en een toename van koolstofarme oplossingen.

Phillips 66 heeft wel doelstellingen gesteld op het vlak van directe CO2-uitstoot en indirecte CO2-uitstoot. Wat neerkomt op een daling van 30% in 2030 ten opzichte van 2019. Dit is minder ambitieus in vergelijking met Europese bedrijven in dezelfde sector, waarvan de meest ambitieuze een daling hebben vastgesteld van ongeveer 50% in 2030.

Phillips 66 heeft ook een doelstelling voor de indirecte CO2-uitstoot van scope 3-emissies. Waarbij het gaat om de CO2-uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die het bedrijf koopt, vervaardigt en/of verkoopt. De doelstelling komt neer op een daling van 15% ten opzichte van 2019. Dit blijft achter bij de absolute daling van de uitstoot die nodig is om onder de 1,5°C opwarming te blijven.

Andere vergelijkbare bedrijven hebben doelstellingen gesteld die veel dichter bij dit doel komen. Dat is de reden waarom PFZW Phillips66 beschouwt als een achterblijver in zijn branche.

Wat wil PFZW hiermee bereiken?
Als een bedrijf in de olie- en gassector wordt gezien als achterblijver op het gebied van de energietransitie, stemt PFZW tegen de herverkiezing van zittende bestuurders. Hiermee sporen we bedrijven aan vaart te maken met de energietransitie. Dit is in lijn met het klimaatbeleid van PFZW en doen we ook op andere aandeelhoudersvergaderingen.

Lees hier meer: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen

Vergadering op 12 mei 2023.

Zo heeft PFZW gestemd
PFZW stemde voor een voorstel ingediend door Follow This. In dit voorstel wordt opgeroepen tot duidelijke middellangetermijndoelstellingen voor de beperking van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. 

Wat is de inhoud van het voorstel? 
Aandeelhouders steunen het bedrijf om bestaande reductiedoelstellingen voor 2030 met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door het gebruik van zijn energieproducten (Toepassingsgebied 3) af te stemmen op het doel van het Klimaatakkoord van Parijs: we streven naar een beperking van de temperatuurstijging tot 1,5°C. De strategie om deze doelen te bereiken is geheel aan het bestuur. 

Was het voorstel nodig voor BP? 
Er is onvoldoende onafhankelijk bewijs dat de huidige strategie van BP in lijn is met de afspraken zoals gemaakt tijdens het Klimaatakkoord van Parijs. Deze afspraken houden een substantiële afname in van de olie- en gasproductie en een toename van het aanbod van koolstofarme alternatieven.

Ondanks het feit dat BP onlangs zijn ambities heeft teruggedraaid, is het de enige grote olie- en gasproducent die een duidelijke toezegging heeft gedaan om de olie- en gasproductie tegen 2030 te verminderen. De verwachte productievermindering ligt ook binnen de doelstellingen voor een scenario van beperking van de temperatuurstijging tot 1,5°C. 

Toch vraagt PFZW meer inzicht in de wijze hoe deze berekening tot stand is gekomen en of hierbij rekening is gehouden met minder of meer gebruik van fossiele brandstoffen. 
 
Daarnaast streeft BP naar een beperkte capaciteit aan hernieuwbare energie tegen 2030. Dit wordt niet beschouwd als voldoende voor het verminderen van de wereldwijde uitstoot in overeenstemming met het Akkoord van Parijs voor een bedrijf van de omvang van BP. De andere koolstofarme activiteiten zijn ambitieuzer. PFZW is er echter nog niet van overtuigd dat de stijging in lijn is met wat nodig is voor een opwarmingstraject van 1,5°C.

Wat wil PFZW hiermee bereiken?
PFZW is van mening dat de goedkeuring en uitvoering van deze resolutie het risico op gestrande activa zal verminderen en de kansen die de energietransitie biedt zal vergroten. 

Het voorstel schrijft niet voor dat het bedrijf absolute emissiedoelstellingen moet implementeren, alleen dat de doelstelling voor de middellange termijn moet worden afgestemd op die van Parijs. Hierdoor kan BP, dat een intensiteitsdoelstelling implementeert, de productie van koolwaterstoffen verder terugdringen en/of zijn koolstofarme doelstellingen verhogen. Beide activiteiten dragen bij aan het terugdringen van de wereldwijde absolute uitstoot. Deze flexibiliteit laat het bedrijf de ruimte om de oplossing te implementeren zonder de winstgevendheid in gevaar te brengen.

Lees hier meer: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen

Vergadering op 19 mei 2023.

Zo heeft PFZW gestemd
PFZW heeft voor het aandeelhoudersbesluit gestemd waarin Westlake Corporation wordt gevraagd haar CO2-reductie af te stemmen op het Klimaatakkoord van Parijs.

Wat is de inhoud van het voorstel?
In het voorstel vragen de ​​aandeelhouders Westlake Corporation om de doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te versterken. En de langetermijndoelstellingen af te stemmen op het doel van het Klimaatakkoord van Parijs met als uitkomst een netto nulemissie.

Was het voorstel nodig voor Westlake Corporation?
Er is onvoldoende onafhankelijk bewijs dat de huidige strategie van Westlake Corporation in lijn is met de afspraken zoals gemaakt tijdens het Klimaatakkoord van Parijs. Deze afspraken houden een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in. 

Westlake Corporation heeft wel doelstellingen gesteld op het vlak van directe CO2-uitstoot en indirecte CO2-uitstoot. Wat neerkomt op een daling van 20%. Het bedrijf maakt niet bekend welke scenario's het heeft gebruikt voor deze berekening. Dat maakt het moeilijk de haalbaarheid te toetsen.

Westlake Corporation heeft geen doelstellingen voor indirecte CO2-uitstoot van scope 3-emissies. En geen doelstellingen vastgesteld voor 2050 voor de directe CO2-uitstoot en indirecte CO2-uitstoot

Ook geeft het bedrijf onvoldoende inzicht om aan te tonen dat de beschreven strategie zal leiden tot een wereldwijde emissiereductie in lijn met 1,5°C of zelfs 2°C .

Wat wil PFZW hiermee bereiken?
PFZW stemt op deze manier in het kader van zijn klimaatbeleid en als onderdeel van ons programma voor fossiele brandstoffen. PFZW is van mening dat de goedkeuring en uitvoering van deze resolutie het risico op gestrande activa zal verminderen en de kansen die de energietransitie biedt zal vergroten. 

Het voorstel schrijft niet voor dat het bedrijf absolute emissiedoelstellingen moet implementeren, alleen dat de doelstelling voor de middellange termijn moet worden afgestemd op die van Parijs. Hierdoor kan Westlake Corporation, dat een intensiteitsdoelstelling implementeert, de productie van koolwaterstoffen verder terugdringen en/of zijn koolstofarme doelstellingen verhogen. Beide activiteiten dragen bij aan het terugdringen van de wereldwijde absolute uitstoot. Deze flexibiliteit laat het bedrijf de ruimte om de oplossing te implementeren zonder de winstgevendheid in gevaar te brengen.

Hoewel PFZW erkent dat de CO2-doelstellingen afhankelijk zijn van de vraag naar fossiele brandstoffen, mag dit niet de verhoogde ambitie in de weg staan. PFZW stemt ook voor soortgelijke voorstellen op de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven aan de vraagzijde van energie, zodat de inspanningen van olie- en gasmaatschappijen worden weerspiegeld door hun klanten.

Lees hier meer: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen

Vergadering op 23 mei 2023. 
 
Zo heeft PFZW gestemd 
PFZW heeft gestemd voor een voorstel ingediend door Follow This. In dit voorstel wordt opgeroepen tot duidelijke middellangetermijndoelstellingen voor de beperking van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. 

Wat is de inhoud van het voorstel? 
In het voorstel wordt ​​aandeelhouders gevraagd om Shell te steunen om zijn bestaande reductiedoelstellingen voor 2030 met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door het gebruik van zijn energieproducten (Toepassingsgebied 3) af te stemmen op het doel van het Klimaatakkoord van Parijs: blijven streven naar beperking van de temperatuurstijging tot 1,5°C. De strategie om deze doelen te bereiken is geheel aan het bestuur.

Was het voorstel nodig voor Shell?
Hoewel Shell een koploper is onder de olie- en gasmaatschappijen, is er onvoldoende onafhankelijk bewijs dat de huidige strategie van het bedrijf in lijn is met de afspraken zoals gemaakt tijdens het Klimaatakkoord van Parijs. Deze afspraken houden een substantiële afname in van de olie- en gasproductie en een toename van het aanbod van koolstofarme alternatieven.

Shell maakt daarnaast niet bekend welke scenario's het heeft gebruikt. Dat maakt het moeilijk de haalbaarheid te toetsen. En geeft onvoldoende inzicht om aan te tonen dat de beschreven strategie zal leiden tot een wereldwijde emissiereductie in lijn met 1,5°C. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe de olie- en gasproductie zich tegen 2030 zal ontwikkelen en of de koolstofarme activiteiten zullen uitgroeien tot een aanzienlijk deel van hun energiemix in 2030. Shell geeft ook geen verdere uitsplitsing van de uitgaven per koolstofarme activiteit na 2023.

Wat wil PFZW hiermee bereiken? 
PFZW is van mening dat de goedkeuring en uitvoering van deze resolutie het risico op gestrande activa zal verminderen en de kansen die de energietransitie biedt zal vergroten.  
  
Het voorstel schrijft niet voor dat het bedrijf absolute emissiedoelstellingen moet implementeren, alleen dat de doelstelling voor de middellange termijn moet worden afgestemd op die van Parijs. Hierdoor kan Shell, dat een intensiteitsdoelstelling implementeert, de productie van koolwaterstoffen verder terugdringen en/of zijn koolstofarme doelstellingen verhogen. Beide activiteiten dragen bij aan het terugdringen van de wereldwijde absolute uitstoot. Deze flexibiliteit laat het bedrijf de ruimte om de oplossing te implementeren zonder de winstgevendheid in gevaar te brengen.  

Lees hier meer: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen

Vergadering op 26 mei 2023. 

Zo heeft PFZW gestemd
PFZW heeft gestemd voor een voorstel dat samen met Follow This en andere aandeelhouders werd ingediend. In dit voorstel wordt opgeroepen tot duidelijke middellangetermijndoelstellingen voor de beperking van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. 

Wat is de inhoud van het voorstel?
Aandeelhouders steunen TotalEnergies om bestaande reductiedoelstellingen voor 2030 met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door het gebruik van zijn energieproducten (Toepassingsgebied 3) af te stemmen op het doel van het Klimaatakkoord van Parijs: we streven naar een beperking van de temperatuurstijging tot 1,5°C. De strategie om deze doelen te bereiken is geheel aan het bestuur. 

Was het voorstel nodig voor TotalEnergies?
Volgens een rapport van Accela Research, dat mede door PFZW is gesponsord, is TotalEnergies van plan om de productie van koolwaterstoffen tussen 2022 en 2030 met 12% te verhogen. Dit in tegenstelling tot de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, waarvoor een afname van de olie- en gasproductie nodig is.

Er is onvoldoende onafhankelijk bewijs dat de huidige strategie van TotalEnergies in lijn is met de afspraken zoals gemaakt tijdens het Klimaatakkoord van Parijs. Deze afspraken houden een substantiële afname in van de olie- en gasproductie en een toename van het aanbod van koolstofarme alternatieven .

TotalEnergies beweert dat de doelstellingen in overeenstemming zijn met de afstemming van het Scenario met aangekondigde toezeggingen van het IEA (Strategy, Sustainability, & Climate, p. 21) . Bovendien leidt het door TotalEnergies geïmplementeerde scenario tot een temperatuurstijging van 1,7°C tegen 2100, wat niet in overeenstemming is met de ambitie van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

TotalEnergies maakt daarnaast niet bekend welke scenario's het heeft gebruikt. Dat maakt het moeilijk de haalbaarheid te toetsen. TotalEnergies  geeft daarnaast onvoldoende inzicht om aan te tonen dat de beschreven strategie zal leiden tot een wereldwijde emissiereductie in lijn met 1,5°C. 

Wat wil PFZW hiermee bereiken?
PFZW stemt op deze manier in het kader van zijn klimaatbeleid en als onderdeel van ons programma voor fossiele brandstoffen. PFZW is van mening dat de goedkeuring en uitvoering van deze resolutie het risico op gestrande activa zal verminderen en de kansen die de energietransitie biedt zal vergroten. 

Het voorstel schrijft niet voor dat TotalEnergies absolute emissiedoelstellingen moet implementeren, alleen dat de doelstelling voor de middellange termijn moet worden afgestemd op die van Parijs. Hierdoor kan TotalEnergies, dat een intensiteitsdoelstelling implementeert, de productie van koolwaterstoffen verder terugdringen en/of zijn koolstofarme doelstellingen verhogen. Beide activiteiten dragen bij aan het terugdringen van de wereldwijde absolute uitstoot. Deze flexibiliteit laat het bedrijf de ruimte om de oplossing te implementeren zonder de winstgevendheid in gevaar te brengen.

Hoewel PFZW erkent dat de CO2-doelstellingen afhankelijk zijn van de vraag naar fossiele brandstoffen, mag dit niet de verhoogde ambitie in de weg staan. PFZW stemt ook voor soortgelijke voorstellen op de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven aan de vraagzijde van energie, zodat de inspanningen van olie- en gasmaatschappijen worden weerspiegeld door hun klanten.

Lees hier meer: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen

Vergadering op 7 juni 2023.

Zo heeft PFZW gestemd
PFZW heeft tegen de herverkiezing van zittende bestuursleden van Devon Energy gestemd.

Hoe presteert Devon Energy op het vlak van energietransitie?
Er is op dit moment onvoldoende onafhankelijk bewijs dat de huidige strategie is gericht op een aanzienlijke afname van de olie- en gasproductie en een toename van koolstofarme oplossingen. Geen enkele onafhankelijke externe bron toont aan dat Devon Energy in 2030 op één lijn ligt met Parijs.

Devon Energy streeft naar een vermindering van 50% van de intensiteit van de broeikasgasemissies van scope 1- en 2-emissies tegen 2030. Het bedrijf heeft echter geen scope 3-emissiereductiedoelstelling, ook al vertegenwoordigt dit het overgrote deel van zijn emissies. Volgens TPI wordt niet verwacht dat de scopes 1-3-intensiteit van het bedrijf tussen nu en 2050 zal afnemen.

We verwachten van alle olie- en gasmaatschappijen dat ze een op Parijs afgestemd klimaattransitieplan opstellen. Andere olie- en gasmaatschappijen hebben doelen gesteld die hen veel dichter bij dit doel brengen dan de huidige doelen van Devon Energy. Daarom zijn wij van mening dat Devon Energy een achterblijver is in zijn sector.

Wat wil PFZW hiermee bereiken?
We stemmen op deze manier in het kader van het klimaatbeleid van PFZW en als onderdeel van ons programma voor fossiele brandstoffen. Als een bedrijf in een CO2-intensieve sector wordt gezien als achterblijver op het gebied van de energietransitie, stemt PFZW tegen de herverkiezing van zittende bestuurders. Hiermee geven we ons standpunt weer dat we geloven dat er een drastische koerswijziging nodig is om het bedrijf de energietransitie beter te laten omarmen.

Hoewel we erkennen dat scope 3-doelstellingen afhankelijk zijn van de vraag naar fossiele brandstoffen, mag dit geen belemmering vormen voor verhoogde ambitie. PFZW stemt ook voor soortgelijke resoluties op de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven aan de vraagzijde van energie, zodat de inspanningen van olie- en gasmaatschappijen worden weerspiegeld door hun klanten.

Lees hier meer: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen

Vergadering op 31 mei 2023.

Zo heeft PFZW gestemd
PFZW heeft tegen de herverkiezing van zittende bestuursleden van Chevron gestemd.

Hoe presteert Chevron op het vlak van energietransitie?
Er is op dit moment onvoldoende onafhankelijk bewijs dat de huidige strategie is gericht op een aanzienlijke afname van de olie- en gasproductie en een toename van koolstofarme oplossingen. Geen enkele onafhankelijke externe bron toont aan dat Chevron in 2030 op één lijn ligt met Parijs.

Chevron streeft naar een vermindering van 5% van de intensiteit van directe en indirect CO2-uitstoot en de CO2-uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die het bedrijf koopt, vervaardigt en/of verkoopt. Deze beoogde reductie in 2028 ten opzichte van 2016 blijft achter bij de noodzakelijke absolute daling van de uitstoot om onder de 1,5°C opwarming te blijven (bijv. 41% wereldwijde daling van de emissies in het IEA BEN-scenario).

We verwachten van alle olie- en gasmaatschappijen dat ze een op Parijs afgestemd klimaattransitieplan opstellen. Andere olie- en gasmaatschappijen hebben doelen gesteld die hen veel dichter bij dit doel brengen dan de huidige doelen van Chevron. Daarom zijn wij van mening dat Chevron een achterblijver is in zijn sector.

Wat wil PFZW hiermee bereiken?
We stemmen op deze manier in het kader van het klimaatbeleid van PFZW en als onderdeel van ons programma voor fossiele brandstoffen. Als een bedrijf in een CO2-intensieve sector wordt gezien als achterblijver op het gebied van de energietransitie, stemt PFZW tegen de herverkiezing van zittende bestuurders. Hiermee geven we ons standpunt weer dat we geloven dat er een drastische koerswijziging nodig is om het bedrijf de energietransitie beter te laten omarmen.

Hoewel we erkennen dat scope 3-doelstellingen afhankelijk zijn van de vraag naar fossiele brandstoffen, mag dit geen belemmering vormen voor verhoogde ambitie. PFZW stemt ook voor soortgelijke resoluties op de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven aan de vraagzijde van energie, zodat de inspanningen van olie- en gasmaatschappijen worden weerspiegeld door hun klanten.

Lees hier meer: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen