Beleid en duurzaamheid

We zijn transparant. Wilt u weten hoe en waar we in beleggen? We geven u graag inzicht in ons beleid, onze activiteiten en de behaalde resultaten. 

Duurzaam beleggen heeft altijd onze aandacht. We ontwikkelen het beleid voortdurend. In onderstaande formele documenten staan nog niet alle laatste beleidsontwikkelingen. Wij zijn op dit moment bezig om deze documenten hierop aan te passen.

Europese wetgeving

PFZW is bij duurzaam en verantwoord beleggen gebonden aan nationale en internationale wet- en regelgeving. De informatieverschaffingsverordening is een Europese Verordening die PFZW verplicht om aan nieuwe deelnemers informatie te verschaffen over duurzaamheid.

De informatieverschaffingsverordening verplicht alle deelnemers aan de financiële markten om informatie te verschaffen over duurzaamheid en beleggen. PFZW is als pensioenfonds een financiële marktdeelnemer.

PFZW voldoet graag aan de Verordening, want de verplichtingen uit de Verordening sluiten aan bij ons beleggingsbeleid 2020-2025 en passen uitstekend bij onze wens om transparant te zijn over ons beleggingsbeleid. PFZW heeft het beheer van zijn vermogen uitbesteed aan PGGM Vermogensbeheer. PFZW en PGGM Vermogensbeheer zijn continu in overleg over het optimaliseren van de duurzaamheid van het vermogen.

In de verordening wordt een onderscheid gemaakt in het soort informatie dat PFZW moet verstrekken. Het gaat om informatie over de invloed van beleggingen op duurzaamheidsfactoren en over de duurzaamheidsrisico's bij beleggen.

Ieder pensioenfonds moet namelijk in de eerste plaats aangeven op welke manier bij het beleggen rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s. Een duurzaamheidsrisico in de zin van de Europese regelgeving is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance-gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan klimaatverandering, mensenrechtencontroverses of grondstoffen schaarste. Daarbij moet PFZW informeren over welk mogelijk effect deze duurzaamheidsrisico’s hebben op het rendement van de beleggingen die PFZW doet vanuit de betaalde premie.

In de tweede plaats moet ieder pensioenfonds duidelijk en onderbouwd aangeven op welke manier, bij het beleggen van de premie die wordt betaald voor de pensioenregeling, de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking worden genomen. Duurzaamheidsfactoren in de zin van de Europese regelgeving zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en van omkoping (hierna wordt gesproken van ESG-factoren).

PFZW geeft aan deze eisen aan informatievoorziening als volgt invulling.

Verantwoording PFZW