Invloed van beleggingen op duurzaamheidsfactoren

PFZW voelt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een leefbare, meer duurzame wereld. Een goed pensioen is tenslotte meer waard in een leefbare wereld. Daarom weegt PFZW de belangrijkste negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren mee bij het nemen van beleggingsbeslissingen (zowel bij de selectie van beleggingen als bij het beheren van de beleggingen). 

In de informatieverschaffingsverordening gedefinieerd als een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling, zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie, of een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling, met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, of een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen, met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

Wij kijken dus goed naar de duurzaamheid van onze beleggingen. Wij doen dat met onze vermogensbeheerder PGGM.