Due diligence

PFZW onderzoekt (potentiële) beleggingen, zodat we eventuele negatieve effecten van een belegging op de duurzaamheid kunnen identificeren (due diligence). Dit doen we op basis van het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-convenant) en de principes van de UN Global Compact.

We kijken hierbij naar: 

  • de waarschijnlijkheid en ernst van de negatieve impact;
  • de omvang van de onderneming in de portefeuille;
  • de contributie van de onderneming aan de aandachtsgebieden van PFZW.

We gebruiken hiervoor data van meerdere bronnen: niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), gespecialiseerde dataleveranciers, media en de ondernemingen zelf. PFZW doet via zijn vermogensbeheerder PGGM aanvullend onderzoek als dat nodig is. 

Voor de beoordeling van de ernst van de negatieve impact van ondernemingen op mens en milieu hebben we samen met Sustainalytics een screeningsmethodologie ontwikkeld. Ondernemingen worden hierbij gescoord op basis van incidenten binnen de eigen productielocaties en incidenten in de toeleveringsketen. PFZW heeft het voornemen om uiterlijk vanaf 1 januari 2022 geen nieuwe beleggingen meer te doen in bedrijven die in zeer ernstige mate de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) of de UN Global Compact principes overtreden. Als dat haalbaar is, wil PFZW de bestaande belangen in dergelijke bedrijven helemaal afbouwen of met (een deel) van de bedrijven in gesprek komen (engagen) om ze aan te spreken op hun (zeer) ernstige gedrag. Zo geeft PFZW invulling aan het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant).

Aangezien PFZW in veel verschillende beleggingscategorieën belegt, is het palet aan mogelijke ongunstige effecten zeer breed. Denk hierbij aan CO2-uitstoot (luchtvervuiling) en onwenselijke producten. Wanneer we negatieve duurzaamheidseffecten van een belegging onderkennen, kunnen wij verschillende maatregelen treffen. Zo kunnen wij overgaan tot uitsluiting of kunnen wij door middel van actief aandeelhouderschap proberen de situatie te veranderen. Met andere woorden: aan de hand van onze bevindingen besluiten we of we in een bepaalde onderneming investeren, en zo ja, hoe we ons als (actief) aandeelhouder opstellen.

We kiezen ervoor om bepaalde beleggingen uit te sluiten. Zo voorkomen we dat door beleggingen van PFZW financieel wordt bijgedragen aan bepaalde praktijken die negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren hebben en die daardoor niet passen bij de normen en waarden van PFZW, haar klanten en hun deelnemers. We hanteren een strikte ondergrens, die van toepassing is op alle PFZW-beleggingen.

Deze ondergrens heeft betrekking op zowel het product dat ondernemingen maken (zo beleggen we niet in tabak, controversiële wapens, kolen of teerzand), als op het gedrag van ondernemingen en overheden (zo beleggen we niet in staatsobligaties van landen die op sanctielijsten staan).