Onze beleggingskeuzes

We stellen minimumeisen aan bedrijven en sectoren waarin we beleggen als pensioenfonds van de sector zorg en welzijn. We leggen de lat hoger dan alleen de eisen waar we vanuit wet- en regelgeving aan moeten voldoen. We houden daarbij rekening met de wensen van deelnemers. PFZW stelt eisen aan producten en diensten die bedrijven leveren en normen voor gedrag van bedrijven en overheden.

PFZW stelt eisen aan producten en diensten

Deze normen gelden voor alle producten of diensten die een bedrijf levert. PFZW hanteert een eigen beoordeling om te kijken of een bedrijf aan deze eisen voldoet.

Tabak en roken heeft enorm nadelige gevolgen voor de gezondheid. Als pensioenfonds van de sector zorg en welzijn willen we niet in producenten van tabak beleggen. PFZW wil ook niet indirect beleggen in producenten van tabak en stelt daarom een grens van maximaal 30% belang in dochterondernemingen die betrokken zijn bij productie van tabak.  

PFZW belegt in bepaalde wapens of defensiematerieel. Sommige type wapens of defensiematerieel zijn bijvoorbeeld noodzakelijk voor de bescherming van onze veiligheid en handhaving van de openbare orde.

PFZW heeft wel specifiek beleid gericht op controversiële wapens. We beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van en/of handel in wapens die op grote schaal leed toebrengen en gericht zijn op het maken van burgerslachtoffers. Het gaat hierbij om zes typen wapens: 

Massavernietigingswapens:

  • nucleaire wapens
  • chemische wapens
  • biologische wapens 

Wapens met aanzienlijk risico op (burger)slachtoffers:

  • antipersoonsmijnen
  • clusterbommen
  • munitie met verarmd uranium

 PFZW belegt niet in producenten van dit type wapens of in producenten van essentiële en specifieke onderdelen voor dit type wapens. We beleggen ook niet in bedrijven die op de indicatieve uitsluitingslijst voor producenten van clustermunitie van de AFM staan. 

Steenkool is een van de meest vervuilende brandstoffen. Daarom belegt PFZW alleen in bedrijven die minder dan 5% van hun omzet verdienen met het winnen van steenkool. 

Helaas zijn veel ontwikkelende landen nog afhankelijk van deze goedkope brandstof voor hun energievoorziening. Dat is de reden waarom PFZW hier de grens trekt bij bedrijven die maximaal 30% van hun omzet verkrijgen door electriciteitsopwekking via steenkool.

Voor (metallurgische) kolen die voornamelijk worden gebruikt voor metaalverwerking zijn helaas nog niet voldoende duurzame alternatieven en daarom stelt PFZW voor dit type steenkool geen norm. 

Voor het winnen van teerzandolie worden grote stukken land ontgonnen. Ook is er veel water voor nodig en is er risico dat giftige stoffen vrijkomen in de natuur. Daarom stelt PFZW een omzetgrens van maximaal 1% voor de productie (en onderzoek naar bronnen) van teerzandolie. Boven die grens verkopen we de belangen. 

PFZW is tegen olie- en gasboring in het Noordpoolgebied vanwege de potentiële schade die deze activiteiten aanrichten. Dit zijn bijvoorbeeld risico’s voor de dierenpopulatie, de inheemse bevolking en biodiversiteit. Bij incidenten is het bovendien uitermate lastig om de gevolgen van olielekken snel en effectief op te ruimen.

Bedrijven zijn alleen belegbaar voor PFZW wanneer zij minder dan 1% van hun omzet uit olie- en gaswinning in het Noordpoolgebied halen. 

PFZW heeft zich gebonden aan het Klimaatakkoord van Parijs en eist dit ook van de olie- en gasbedrijven in publieke markten waar we in beleggen. Daarom voert PFZW actief dialoog met bedrijven in deze sector, om ze aan te sporen tot verbetering. Ook maakt PFZW actief gebruik van de rechten als aandeelhouder, bijvoorbeeld door de stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. 

Bedrijven die onvoldoende veranderen verkoopt PFZW volgens vaste stappen en tijdslijnen:

  • Bedrijven moeten een CO2-reductiedoelstelling hebben. In 2022 hebben wij 114 bedrijven verkocht die niet aan deze eis voldeden.

  • In 2023 moeten bedrijven, naast een CO2-reductiedoelstelling, zich nadrukkelijk committeren aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs. Begin 2023 zijn daarom nog eens 78 bedrijven verkocht die hier niet aan voldeden.

Eind 2023 moeten alle overgebleven bedrijven CO2-reductiedoelen hebben in lijn met ‘Parijs’ én een verifieerbare transitiestrategie ter onderbouwing van deze doelen. Als dit niet het geval is, verkopen we de belangen in deze bedrijven.

De productie van natuurlijk bont is ontegenzeggelijk schadelijk voor de dieren die hiervoor gehouden worden. Bovendien is er met nepbont een goed alternatief beschikbaar, die ook nog eens goedkoper is. PFZW belegt dus alleen in bedrijven die minder dan 5% van hun omzet uit de productie van bont halen. 

Uit eigen onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de PFZW-deelnemers niet wil dat we beleggen in de gokindustrie. Daarom belegt PFZW alleen in bedrijven die minder dan 1% omzet uit directe gokproducten of -diensten haalt. 

PFZW stelt eisen aan gedrag van bedrijven en overheden

PFZW hanteert ook regels voor het van gedrag van bedrijven en overheden. PFZW sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij internationale (sanctie)wetgeving en standaarden. 

PFZW belegt alleen in staatsobligaties van landen waarvoor geen sancties gelden van de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie en een wapenembargo betreffen.

PFZW belegt alleen in staatsobligaties of staatsbedrijven van landen die voldoen aan normen op het gebied van democratisch bestuur en vrijheid. Hiervoor gebruikt PFZW gegevens uit de Democracy Index van de Economist Intelligence Unit en rapportages van Freedom House.

Na de Russische invasie in Oekraine heeft PFZW - voor zover mogelijk - alle belangen van in Rusland gevestigde bedrijven en staatsobligaties verkocht. Lokale aandelenmarkten in Rusland zijn voor buitenlandse partijen nog steeds op slot. Het ziet er niet naar uit dat hier op korte termijn verandering in komt. PFZW monitort de mogelijkheden om deze belangen te verkopen zodra dat weer kan. 

PFZW volgt de OESO-richtlijnen voor Verantwoord Ondernemingsgedrag en de Principes van de UN Global Compact. Concreet betekent dit dat PFZW alle beleggingen screent aan de hand van gegevens van databureau Sustainalytics. 

PFWZ belegt niet in zeer ernstige overtreders van deze internationale richtlijnen. Indien door Sustainallytics ernstige schendingen worden gesignaleerd, kiest PFZW in de eerste plaats voor engagement als het gaat om grote bedrijven.  PFZW zet de beschikbare capaciteit op het gebied van engagement effectief in. Daarom verkopen we de belangen van kleinere bedrijven direct als deze de normen ernstig overtreden. Als bedrijven zich aantoonbaar verbeteren, kan PFZW er weer in beleggen. 

PFZW is een actieve aandeelhouder en we maken gebruik van ons stemrecht. Vanuit deze rol zet PFZW zich in om bedrijven aan te sporen tot verbeteringen, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, of door CO2 reductiedoelen te stellen, of aan te sluiten bij de OESO-richtlijnen.  

Soms hebben deze gesprekken niet de gewenste resultaten. Dan worden andere middelen ingezet.  Dit kan door bij aandeelhoudersvergaderingen te stemmen tegen benoemingen van bestuurders of tegen beloningsvoorstellen voor bestuurders. Ook kunnen we ervoor kiezen zelf een aandeelhoudersvoorstel in te dienen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunnen we de belangen verkopen.