Veelgestelde vragen over de nieuwe regels voor pensioen

Onderstaand vindt u een overzicht van antwoorden op veel voorkomende vragen per onderwerp.

Met pensioen zijn

Dat is nog niet exact bekend. Als we alle bestaande pensioenen omzetten naar de nieuwe pensioenregeling, dan gaan ook de mensen die al een pensioen ontvangen over naar de nieuwe regeling. En gelden dus de spelregels van de nieuwe pensioenregeling. De sociale partners hebben de intentie uitgesproken om de huidige opgebouwde pensioenen van de mensen die nog werken en de pensioenen van de gepensioneerden te willen omzetten naar de nieuwe pensioenregeling.

Eén van de uitgangspunten van de nieuwe regels voor pensioen is dat ook de huidige pensioenuitkeringen gaan meebewegen met de economie. Dus gaat het goed, dan stijgen de pensioenen. Gaat het minder, dan kunnen de pensioenen ook dalen. De sociale partners en het pensioenfonds stellen voor het ingaan van de nieuwe pensioenregeling de kaders vast in hoeverre mensen die al met pensioen zijn, beschermd worden tegen fluctuaties.

Ook gepensioneerden krijgen straks inzage in hun pensioenvermogen. Dat vermogen groeit op basis van rendement en slinkt op basis van uit te keren pensioenbetalingen. Daarnaast zijn er verzekeringsrisico’s die met de andere deelnemers samen worden gedeeld en die ook in het pensioenvermogen worden verwerkt. Zo kunnen we het ouderdomspensioen zo lang als je leeft uitkeren, hoe oud iemand ook wordt. 

Bijna met pensioen gaan

Medewerkers die vlak voor hun pensioen zitten, hebben in de huidige pensioenregeling en in de nieuwe pensioenregeling dezelfde keuzemogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld hun pensioen eerder of later laten ingaan, kiezen voor eerst een hoger of lager pensioen of andersom, of voor deeltijdpensioen. Kiest een medewerker een pensioeningangsdatum in de huidige pensioenregeling? En worden de bestaande pensioenen omgezet naar de nieuwe regeling? Dan wordt de nieuwe pensioenregeling toegepast op het pensioen. Alle medewerkers gaan dan dus over naar de nieuwe pensioenregeling met de daarbij behorende uitgangspunten.

Uw medewerkers hebben in de huidige pensioenregeling en in de nieuwe regeling dezelfde keuzemogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld het pensioen eerder of later laten ingaan, kiezen voor eerst een hoger of lager pensioen of andersom, of voor deeltijdpensioen. Als de bestaande pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regeling, passen we vanaf 1 januari 2026 de nieuwe pensioenregeling met de daarbij behorende uitgangspunten toe op hun pensioen. Ongeacht of zij dit pensioen al ontvangen of nog niet.

De regels voor deeltijdpensioen veranderen met de nieuwe regels voor pensioen. In de huidige regeling mogen uw medewerkers maximaal 5 jaar voor de AOW-datum met (deeltijd)pensioen. In de nieuwe wet is dat maximaal 10 jaar. In die periode gelden verder geen beperkingen. En als uw medewerkers alsnog aan het werk willen gaan, dan mag dat. De nieuwe wet biedt dus meer ruimte, maar de sociale partners moeten nog bepalen of dit ook zo wordt opgenomen in de nieuwe pensioenregeling van PFZW. Sociale partners zijn bijvoorbeeld de vakorganisaties en werkgeversorganisaties.

Kosten en administratie

Net zoals in de huidige pensioenregeling zijn er in de nieuwe pensioenregeling kosten voor administratie en vermogensbeheer. Deze worden nu collectief gedeeld en dat is straks niet anders.  

PFZW streeft naar zo laag mogelijke kosten gegeven de regeling die moet worden uitgevoerd. Op dit moment kunnen we nog geen concrete uitspraken doen over het effect van de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen. Onze Inzet is dat verdere digitalisering en het realiseren van schaalvoordelen ervoor zorgt dat de uitvoeringskosten in de toekomst omlaag gaan.

Uw administratie blijft net zo eenvoudig als nu. Over de invulling van de pensioenregeling wordt op dit moment nog onderhandeld door de sociale partners, de werkgevers- en werknemersorganisaties. Het bestuur van PFZW maakt zich er sterk voor dat u er als werkgever geen extra administratie bij krijgt. 

Omzetten van bestaande pensioenaanspraken (invaren)

De bestaande pensioenaanspraken kunnen worden uitgedrukt in een kapitaal in euro’s. Wanneer wordt gekozen voor omzetten, brengen wij dit bedrag als persoonlijk pensioenvermogen in de nieuwe pensioenregeling in. De daarbij te hanteren rekenregels staan nu nog niet vast. 

Het omzetten naar de nieuwe regels voor pensioen geldt voor alle groepen medewerkers. Iedereen gaat dus over. Het uitgangspunt is dat alle medewerkers een persoonlijk pensioenvermogen ontvangen dat overeenkomt met de waarde van hun pensioenaanspraken in de huidige pensioenregeling.

In principe komen er geen overgangsregelingen. Wel gaan sommige groepen medewerkers waarschijnlijk gecompenseerd worden voor een lagere toekomstige pensioenopbouw in de nieuwe pensioenregeling zodat de pensioenpot zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld.

Pensioeninformatie

De datum staat nog niet vast. Zoals het er nu uitziet informeert PFZW uw medewerkers in 2025 over de nieuwe regeling, over wat zij in de oude regeling naar verwachting zouden krijgen en wat zij naar verwachting in de nieuwe regeling gaan krijgen. Tot die tijd blijven wij u en uw medewerkers informeren over de ontwikkelingen.

Op dit moment kunnen we medewerkers nog niet informeren over wat de nieuwe regels voor pensioen voor hen persoonlijk betekenen. Daarvoor moet de wet nog omgezet worden in een nieuwe pensioenregeling voor PFZW. Sociale partners zijn nu bezig om hierover afspraken te maken.

Toch zijn we al gestart met communicatie over de nieuwe regels voor pensioen naar werknemers en werkgevers. Een aantal voorbeelden:

  • Via onze maandelijkse nieuwsbrieven voor deelnemers en werkgevers. Uw medewerkers kunnen zich abonneren via MijnPFZW. U kunt zich voor de werkgeversnieuwsbrief hier aanmelden.
  • Op 30 juni 2023 organiseerden we twee webinars waarbij we antwoord gaven op veelgestelde vragen. U kunt de webinars hier terugkijken.
  • Op onze website vindt u hier een aparte pagina met informatie, animaties en veelgestelde vragen over de nieuwe regels voor pensioen. Voor werknemers én werkgevers.
  • Wij ondersteunen u in uw communicatie door het beschikbaar stellen van een toolkit met verschillende teksten en beelden die u kunt gebruiken voor uw eigen magazine, intranet of nieuwsbrief. Deze toolkit breiden we doorlopend uit.

PFZW wil op 1 januari 2026 starten met de nieuwe pensioenregeling. In de loop van de tijd kunnen we steeds concreter worden in onze informatie. Zodra er belangrijke zaken bekend worden, brengen we u en uw medewerkers hiervan op de hoogte.

Veel van uw medewerkers hebben waarschijnlijk wel gehoord dat er nieuwe regels voor pensioen komen, maar weten niet precies waar het over gaat. Omdat er veel verandert, is het verstandig om de informatie op te knippen in een aantal momenten en in een aantal ‘lagen’. De ene medewerker is immers meer geïnteresseerd in pensioeninformatie dan de ander. Wij werken op dit moment aan een stappenplan waarbij wij u van maand tot maand suggesties geven en ondersteunen bij het informeren van uw medewerkers

Dit gaat om algemene communicatie over de nieuwe regels voor pensioen. We kunnen u nog niet laten weten wat de nieuwe regels voor een individuele medewerker betekenen. Daarvoor moeten de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) eerst beslissingen nemen over de nieuwe pensioenregeling. Want er is weliswaar een nieuwe pensioenwet, maar de vertaling hiervan naar een nieuwe pensioenregeling moet nog plaatsvinden. Als de details van de nieuwe pensioenregeling bekend zijn, kunnen wij persoonlijke pensioenberekeningen maken voor uw medewerkers. Zoals het er nu uitziet, informeert PFZW uw medewerkers in 2025 over de nieuwe regeling. We laten uw medewerkers dan zien wat zij in de huidige regeling kregen en wat zij naar verwachting in de nieuwe regeling gaan krijgen. 

Keuze voor de solidaire of flexibele premieregeling

Dat besluit wordt genomen door de sociale partners (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers).

Er is een voorlopige planning die ervan uitgaat dat de sociale partners in november 2023 de definitieve keuze maken voor een van beide premieregelingen.

Alle inspraak loopt via de sociale partners die zijn vertegenwoordigd in het bestuur van PFZW. 

Risico's

In de nieuwe pensioenregeling gaan de individuele deelnemers meer risico’s dragen dan in de huidige regeling. Dat betekent echter niet dat de deelnemers verliezers zijn, want er staat tegenover dat de pensioenen in de nieuwe pensioenregeling eerder verhoogd kunnen worden. In de huidige regeling zijn de pensioenen de afgelopen jaren niet verhoogd, omdat de pensioenen wettelijk gezien pas verhoogd mogen worden als er voldoende financiële buffers aanwezig zijn. Dat probleem wordt in de nieuwe regeling opgelost. Pensioenen kunnen echter ook eerder worden verlaagd als het economisch tegenzit. Om het risico op verlagingen te verkleinen, is in de nieuwe pensioenregeling een buffer voorzien, de zogenaamde solidariteitsreserve. Met deze buffer kunnen (grote) dalingen worden opgevangen. De exacte spelregels van de buffer zijn nog niet bekend. Ook is het in de nieuwe regeling mogelijk om leeftijdsgroepen meer of minder beleggingsrisico te laten lopen. In de wet is vastgelegd dat er bij oudere medewerkers minder risico wordt genomen met het geld dat voor hun pensioen bestemd is dan bij jongeren.

Deelnemers gaan het effect van stijgingen en dalingen op de beurzen directer merken in hun pensioenvermogen. Zij profiteren dus sneller van stijgingen maar zien ook eerder de gevolgen van dalingen. Het pensioen hangt straks niet helemaal af van de aandelenkoersen op het moment dat iemand met pensioen gaat. PFZW zorgt ervoor dat het geld zó wordt belegd dat de (toekomstige) pensioenuitkering zo stabiel mogelijk is tegen de tijd dat uw medewerker zijn/haar pensioen laat ingaan. En er is een buffer om de grootste dalingen op de beurzen te verzachten. Zo merkt uw medewerker geen grote veranderingen in het pensioen als hij/zij eenmaal met pensioen is.

Extra inleg

Dat zou kunnen, maar dat is afhankelijk van beslissingen die de sociale partners en het bestuur van PFZW over dit onderwerp moeten nemen. Overigens is (ook) nog niet duidelijk of er fiscaal sprake zal zijn van ruimte tot bijsparen.

Heeft deze informatie u geholpen?