PFZW publiceert update klimaatplan

10-04-2024 | Voor een goede oude dag is meer nodig dan geld alleen. Onze pensioendeelnemers willen ook van hun pensioen genieten in een leefbare wereld. En ze willen een leefbare planeet achterlaten voor hun kinderen en kleinkinderen. PFZW belegt het pensioengeld om rendement te maken voor een goed pensioen. Dat beleggen doen we met zo min mogelijk schade voor de wereld en in het bijzonder het klimaat. Dat hier behoefte aan is, blijkt uit jaarlijks onderzoek onder deelnemers en werkgevers. 

PFZW publiceert daarom sinds 2022 jaarlijks een update van het klimaatplan. Daarin geven we aan hoe we onze bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzame en leefbare wereld voor iedereen die pensioen opbouwt in de sector zorg en welzijn. Ons klimaatplan voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs. Het hoofddoel is daarbij net zero in 2050. Zo dragen we als pensioenfonds bij aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden.

Onze doelen

In het klimaatplan staan de doelen die we per beleggingscategorie hebben gesteld. Beleggingscategorieën zijn bijvoorbeeld aandelen, obligaties, vastgoed en infrastructuur. In deze update van het klimaatplan is een impactdoelstelling voor klimaat toegevoegd. Daarnaast zijn de eisen die we stellen aan de olie- en gassector beschreven.

In het klimaatplan stellen we de volgende doelen:

 • We bereiken een 50% absolute reductie van scope 1 en 2 voor aandelen, liquide krediet en vastgoed tot 2030.  Stap voor stap zullen we hierbij ook scope 3 gaan meenemen.
 • In 2030 zijn alle beleggingen in privaat vastgoed, actief beheerd beursgenoteerd vastgoed en infrastructuur in lijn met het Klimaatakkoord.
 • In 2030 draagt 30% van het belegd vermogen van PFZW bij aan Sustainable Development Goals (SDG’s) waarvan de helft aan klimaat SDG’s*.
 • In 2030 draagt 8% van de PFZW-beleggingen bij aan de klimaatoplossingen van de EU –taxonomie**.

De CO2-voetafdruk van een bedrijf

Een CO2-voetdruk wordt onderverdeeld in scope 1, 2 en 3:

 • Scope 1: directe uitstoot van eigen bronnen of bronnen binnen het beheer van het bedrijf. 
 • Scope 2: indirect uitstoot door de opwekking van ingekochte of verbruikte energie.
 • Scope 3: indirecte uitstoot voortkomende uit het overige deel van de waardeketen.

We zetten ons samen in voor een betere wereld

In 2019 hebben verschillende banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen, waaronder PFZW, het Klimaatcommitment ondertekend. Met als belangrijkste doel: het bevorderen van de energietransitie.

Meer beleggen in oplossingen voor de wereld

We kiezen steeds vaker voor beleggingen die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Ook vergroten we stap voor stap het aandeel duurzame beleggingen. Dit zijn onder andere impactbeleggingen.

We investeren in duurzame energie

We willen via onze beleggingen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Daar speelt het klimaatplan een belangrijke rol in. Dit plan levert een bijdrage aan een beter klimaat, én zorgt voor het pensioen van onze deelnemers. 

Waar we niet in beleggen

 • Teerzandondernemingen én bedrijven die olie en gas winnen in het Noordpoolgebied en hier meer dan 1% van hun omzet mee verdienen.
 • Beursgenoteerde olie- en gasbedrijven die hun bedrijfsvoering nog niet in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs hebben gebracht.
 • Ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet halen uit de productie van steenkool.
 • Ondernemingen die meer dan 30% van de omzet halen uit elektriciteitsopwekking door steenkool.

* De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de 17 doelen die de Verenigde Naties hebben gesteld voor een duurzame wereld in 2030. We gebruiken de SDG’s als uitgangspunt voor ons duurzaam beleggingsbeleid.
** De EU Taxonomie is een classificatiesysteem dat beleggers helpt bepalen of beleggingen bijdragen aan milieudoelstellingen.