Tijdelijk betalingsregeling mogelijk voor werkgevers

Laatst bijgewerkt op: 26-11-2020

Wij begrijpen dat u als werkgever door de coronacrisis mogelijk in betalingsproblemen kunt komen. Daarom kunt u bij PFZW nog steeds een betalingsregeling afspreken. Een tijdelijke afspraak over de betaling van de pensioenpremie kan een oplossing bieden. Bij een betalingsregeling voor het afdragen van de pensioenpremie betaalt u uw facturen dan in termijnen gespreid over een aantal maanden.

Betalingsregeling of uitstel aanvragen bij PFZW

Voor het aanvragen van een betalingsregeling hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals een incassomachtiging en uw voorkeur voor een betalingstermijn. U regelt dit op MijnOrganisatie.

Elke aanvraag beoordelen we zorgvuldig
Samen bekijken we in hoeveel termijnen u het openstaande bedrag kunt terugbetalen. Bij een betaaltermijn van 4, 5 of 6 maanden hebben we een actuele winst- en verliesrekening en actueel kasstroomoverzicht van u nodig. Deze kunt u apart naar ons sturen via incasso@pfzw.nl. Binnen 5 werkdagen ontvangt u bericht van ons.

Heeft u al een betalingsregeling en kunt u daar niet meer aan voldoen? Neem dan contact met ons op. 

Tijdelijke financiële regelingen

Veel werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen gebruikmaken van een tegemoetkomingsregeling. Met onder andere de ZN-regeling, VNG-regeling en de NOW-regeling proberen verschillende partijen werkgevers te ondersteunen in de loonkosten tijdens de coronacrisis. Dat gebeurt rechtstreeks met steunbedragen of voorschotten op de vergoedingen voor (medische) behandelingen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de regelingen.

Om de continuïteit van de zorg te waarborgen, zijn in de loop van dit jaar voor alle zorgaanbieders die zorg leveren in de Zvw, de Wlz of de aanvullende verzekering, regelingen opengesteld waarmee een beroep kon worden gedaan op financiële bijdragen, waaronder voor gederfde omzet en voor meerkosten door corona.  

Zorgaanbieders kunnen sinds 1 oktober 2020, naast de continuïteitsbijdrage, ook een beroep doen op de regeling voor meerkosten door corona. Zorgaanbieders krijgen daarmee een bijdrage voor de extra kosten door corona. Dat betreft kosten die gemaakt worden om zorgverleners en patiënten te beschermen met onder andere (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en aanpassingen om aan de anderhalvemeter-regels te kunnen voldoen. Zorgaanbieders die de tegemoetkoming over 2020 aanvragen, krijgen deze in 2021 uitgekeerd. 

Vanaf 17 november 2020 kunnen zorgaanbieders in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), die zorg met verblijf leveren en/of een jaaromzet groter dan € 10 miljoen hebben, een continuïteitsbijdrage en/of meerkostenvergoeding aanvragen. Zorgverzekeraars willen ook GGZ-aanbieders graag passende steun bieden met een continuïteitsbijdrage en/of meerkostenregeling. De GGZ heeft een andere vergoedingensystematiek waardoor de steunmaatregelen pas wat later op gang zijn gekomen.

Deze GGZ-aanbieders kunnen de bijdrage aanvragen via de Uitvraagmodule in het Zorginkoop-portaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor zijn een aansluiting bij VECOZO en een persoonlijk certificaat van VECOZO nodig.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Zorgverzekeraars Nederland

De VNG heeft met het kabinet de afspraak gemaakt om gemeenten reëel te compenseren voor de extra kosten die de coronacrisis met zich meebrengt. Voorop staat daarbij dat gemeenten er niet slechter voor mogen komen te staan dan nu al het geval is. De VNG is hierover in gesprek met verschillende bestuurslagen. Gemeentelijke experts bieden daarbij inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast worden er onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de hoogte van de extra kosten.

De VNG-regeling voorziet onder andere in een compensatie aan zorgaanbieders in de langdurige zorg. Deze zorgaanbieders kunnen compensatie krijgen voor de omzetderving en voor de extra kosten die zij maken in verband met het coronavirus.

Voor zorgaanbieders is er nu meer duidelijkheid over de uitwerking van de maatregelen, zoals de berekening van de vergoeding van gederfde inkomsten. De zorgkantoren kunnen de zorgaanbieders nu zekerheid bieden over de uitwerking van de maatregelen. De extra kosten bestaan uit  personele en materiële kosten. Er is een opsomming gemaakt  van (meer)kosten die in ieder geval als extra coronakosten worden aangemerkt. Dit is geen limitatieve lijst.

De regeling tot compensatie van meerkosten wordt verlengd tot 1 januari 2021. Hiermee wordt de einddatum van deze regeling in het sociaal domein gelijkgetrokken met de Wlz. 

Lees meer over de VNG-regeling of neem contact op  met uw branche- of koepelorganisatie.

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de kunstenaars, makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld. Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade. Instellingen en zzp’ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van de kabinetsbrede maatregelen voor banen, inkomens en economie. Daarvoor heeft de overheid aanvankelijk € 300 miljoen beschikbaar gesteld. Op 16 november 2020 heeft de overheid een tweede steunpakket bekend gemaakt van € 482 miljoen.

Dit tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. Instellingen hebben de verantwoordelijkheid om werk te generen voor regisseurs, scriptschrijvers, acteurs, ontwerpers, muzikanten, kunstenaars en theatermakers en alle andere makers in de culturele en creatieve sector. Met als doel mooie tentoonstellingen, films en voorstellingen waar iedereen van kan genieten. Nederland kent een rijke culturele infrastructuur en het is belangrijk deze in stand te houden. 

Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van € 300 miljoen voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021. Naast de € 482 miljoen is er ook € 40 miljoen extra uitgetrokken voor vrije theaterproducenten. De sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen (NOW, TVL, Tozo). Samen met de twee steunpakketten investeert het kabinet € 1,6 miljard in cultuur. 

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming aan werkgevers die te maken hebben met omzetverlies. De NOW is bedoeld voor ondernemers die niet betaald worden uit publieke middelen. 

Tot op heden hebben 140.000 bedrijven de overheid om een tegemoetkoming gevraagd. Daarmee is al voor € 8 miljard als financiële steun aan bedrijven verleend om werknemers van een inkomen te voorzien. Inmiddels is fase 3 van deze regeling, ook wel NOW 3.0 genoemd, ingegaan. De NOW 3.0 loopt tot 1 juli 2021. Vanaf 16 november tot en met 13 december 2020 kunnen aanvragen bij het UWV worden ingediend.

Bij ingang van NOW 3.0 wijzigen enkele voorwaarden:

  • De tegemoetkoming is weer voor een periode van 3 maanden in plaats van 4 maanden. Ook het percentage omzetverlies wordt over 3 maanden berekend.
  • De loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • De tegemoetkoming gaat van maximaal 90% naar maximaal 80% van de loonkosten.
  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden naar ander werk.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw branche- of koepelorganisatie, het UWV of de Rijksoverheid.

Naast de hierboven genoemde regelingen, kunnen er nog andere specifieke regelingen van toepassing zijn. Weet u niet precies voor welke regeling u als werkgever in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw branche- of koepelorganisatie. Die kunnen u informeren over de soort tegemoetkomingsregeling die op u van toepassing is.