Toelichting e-mail Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Je ontvangt deze mail van PFZW. Wij willen onze informatiebehoefte zoveel mogelijk laten aansluiten bij de persoonlijke situatie en kenmerken van al onze deelnemers. Wij denken dat deze informatie interessant voor jou is.

PFZW verkrijgt gegevens voor deze mailing van een derde partij, 4Orange. De  persoonsgegevens zijn op basis van het vermoeden dat jij een of meer kinderen hebt.  Dit vermoeden heeft PFZW nodig om invulling te geven aan het vereiste artikel 48, lid 2 Pensioenwet.  

In onze privacyverklaring vind je meer informatie over hoe PFZW persoonsgegevens verwerkt. 

De aanname dat u mogelijk kinderen heeft wordt enkel gebruikt voor het versturen van deze mail, na verzending wordt de aanname verwijderd. 

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om je gegevens te wijzigen, verwijderen, het gebruik te beperken, bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen en om jouw persoonsgegevens over te dragen.

Je kunt een verzoek tot uitoefening van de hier beschreven rechten ook indienen door contact op te nemen privacy.officer@pfzw.nl. We zijn dan wel verplicht om je identiteit te controleren. Daarom kunnen we aanvullende informatie van je vragen om jouw identiteit vast te stellen. Dit kan door middel van het verstrekken van een kopie identiteitsbewijs. PFZW vraagt je in dat geval de pasfoto, het burgerservicenummer (BSN) en de MRZ-code onleesbaar te maken.

Recht op inzage
Wij houden jouw gegevens graag actueel. Wil je weten of alle gegevens die wij van je hebben juist zijn? Dit kun je controleren in MijnPFZW.

Uitschrijven voor onze nieuwsbrief kun je ook zelf regelen. Dit kan in MijnPFW of via de link onder elke nieuwsbrief.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om van PFZW beperking van de verwerking te verkrijgen als:

i.) je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die PFZW in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
ii.) de verwerking onrechtmatig is en je zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt
iii.) PFZW de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar je deze nodig hebt voor de instelling of onderbouwing van een rechtsvordering of
iv.) je bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en in afwachting is van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van PFZW zwaarder wegen dan die van jouw

Recht op rectificatie
Indien wij persoonsgegevens hebben verwerkt die onjuist zijn, kun je ons digitaal of schriftelijk een correctie doorgeven of vragen om verwijdering van de gegevens. Binnen een maand ontvang je bericht of PFZW aan jouw verzoek kan voldoen.

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
Je heb het recht jouw persoonsgegevens te laten wissen bij PFZW. PFZW wist je persoonsgegevens wanneer:

  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt
  • je op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking
  • deze onrechtmatig zijn verwerkt
  • deze moeten worden gewist op basis van Europese of nationale wetgeving

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Dit recht is alleen van toepassing op verwerkingen die op basis van geautomatiseerde procedés worden verricht. Bovendien moet het gaan om persoonsgegevens die met toestemming of op basis van een overeenkomst met de betrokkene, worden verwerkt. PFZW verwerkt jouw gegevens niet op basis van toestemming of overeenkomst. Derhalve kan aan dit recht geen gevolg worden gegeven door PFZW. Voor het overdragen van pensioenaanspraken naar een andere pensioenuitvoerder verwijzen wij je naar het pensioenreglement PFZW en de bestaande processen tussen pensioenfondsen.

Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van gerechtvaardigd belang. Als je van mening bent dat in jouw situatie een andere belangenafweging nodig is dan kun je dit aangeven bij PFZW.

PFZW staakt de verwerking bij bezwaar, tenzij PFZW dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking heeft die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer je bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. Daartoe documenteert PFZW het bezwaar in een intern register.

Je kunt je verzoek tot uitoefening van je rechten naar PFZW sturen. Dit kan door het invullen van dit formulier. Het formulier kun je sturen naar PFZW t.a.v. Privacy Officer, Postbus 117, 3700 AC Zeist. Je kan ook een e-mail sturen naar privacy.officer@pfzw.nl

​Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door PFZW, dan horen wij dat uiteraard graag. Je kunt jouw klacht richten aan:

Privacy Officer van PFZW
Postbus 117
3700 AC Zeist

Of stuur een e-mail aan:
privacy.officer@pfzw.nl

Je kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zullen binnen een maand na ontvangst van je verzoek dit verzoek uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, zal PFZW je binnen een maand informeren over waarom jouw verzoek niet kan worden afgehandeld en een nieuwe termijn aangeven. PFZW heeft de mogelijkheid een termijn van maximaal 3 maanden te nemen indien er sprake is van een complex verzoek of een grote hoeveelheid verzoeken.