Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds.

Daarnaast let de raad van toezicht op goede risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Bovendien beoordeelt zij het beloningsbeleid, het jaarverslag en de jaarrekening. Functioneert een bestuurslid niet goed? Dan kan de raad hem of haar schorsen of ontslaan.

Het bestuur benoemt de raad van toezicht die uit vier onafhankelijke leden bestaat.

Leden

  • Jack Buckens (voorzitter)
  • Jo van Engelen
  • Kees Goudswaard
  • Marie-Laurence van der Steen-Jacquet

De verantwoording over uitgevoerde taken en bevoegdheden legt de raad van toezicht af aan de pensioenraad en in het jaarverslag.