Vacature:

Bestuurslid Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) - lid Commissie Beleggingen (CB) en Commissie Balansmanagement (CBM)
Te verkiezen bestuurslid namens pensioengerechtigden

Benoeming is per 1 juli 2022.

Introductie

PFZW is hét pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Samen met deelnemers, werkgevers en sociale partners werkt het fonds aan een goed, betaalbaar en duurzaam pensioen voor ruim 2,9 miljoen (oud-)werknemers in de sector. Een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld. Daarom zet het fonds zich in om met een pensioenvermogen van meer dan € 260 miljard (stand september 2021) de wereld beter te maken. Bijvoorbeeld door duurzaam te beleggen.

PFZW wordt bestuurd door bestuursleden voorgedragen door werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en pensioengerechtigden in de sector zorg en Welzijn. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad die bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Daarnaast kent PFZW een raad van toezicht. PFZW beschikt over een deskundig bestuursbureau en heeft de uitvoering van het beleid op het gebied van vermogensbeheer, pensioenbeheer en communicatie bij een uitvoeringsorganisatie (PGGM N.V.) ondergebracht.

PFZW opereert in een maatschappelijk speelveld waaraan ook de politiek en andere stakeholders eisen stellen. PFZW heeft als grote speler op pensioengebied met het aanbieden van een adequate pensioenvoorziening ook een belangrijke maatschappelijke taak. Daarbij is PFZW actief op de wereldwijde financiële markten wat meebrengt dat wat er gebeurt op deze markten van grote invloed is op het belegd vermogen van PFZW en daarmee op het pensioen van de deelnemer. 

Een dergelijke complexe omgeving vereist een aantal bestuurders die ruime ervaring hebben met bestuurlijke en strategische vraagstukken waarbij ook in het geval van een financiële crisis adequaat wordt geacteerd in het belang van PFZW en zijn deelnemers.

Het bestuur benoemt de bestuursleden met aandacht voor diversiteit. Het uitgangspunt is dat er een evenwichtige samenstelling van het bestuur is, uitgaande van een collectieve deskundigheid.  

Het bestuur en de opdracht

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen, de strategie en het vormgeven, vaststellen, beheren en controleren van het (pensioen)beleid en het pensioenvermogen.  Het bestuur heeft het bestuursmodel ingericht langs de werkprocessen: Besturen – Onderhandelen – Organiseren:

 • Besturen: focus op de hoofdtaak, het formuleren en realiseren van de strategie van het pensioenfonds.
 • Onderhandelen: het zorgdragen voor de goede condities voor het onderhandelingsproces bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.
 • Organiseren: het creëren van condities waardoor de meeste uitvoeringsvraagstukken niet op de bestuurlijke tafel komen. Ook de aansturing van bestuursbureau, de relatie met PGGM en hun onderlinge interactie valt daar onder.

Het bestuur wordt ter voorbereiding op besluitvorming geadviseerd door vijf bestuurscommissies die worden ondersteund door het bestuursbureau:

 • Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ)
 • Commissie Pensioenbeleid, Klantbediening & Communicatie (CPC)
 • Commissie Integraal Risicomanagement (CIRM)
 • Commissie Beleggingen (CB)
 • Commissie Balansmanagement (CBM)

Daarnaast kent PFZW de Commissie Arbeidsvoorwaarde Pensioen (CAP). Deze commissie is samengesteld uit gedelegeerde vertegenwoordigers van sociale partners in de sector zorg en welzijn en draagt zorg voor de inhoud en wijziging van de pensioenovereenkomst.

Voor het bestuur staan bij de taakuitoefening de volgende 7 waarden centraal.

 1. Bescherming tegen het onvoldoende zelf regelen van een risico dat je anders niet kunt dragen.
 2. Risicodeling binnen én tussen generaties.
 3. Werkgever en werknemer zorgen samen voor voldoende premie.
 4. Beleggen voor de lange termijn levert het beste resultaat.
 5. Lage kosten door schaalgrootte, eenvoud en het werken zonder winstoogmerk.
 6. Alleen met een verplicht pensioen kunnen we de beste voordelen behalen.
 7. Stabiliteit in premie en uitkering dient de economie.

Voor de komende jaren ligt er een stevige opdracht voor het bestuur. In de werkelijkheid van nu met een langdurig lage dekkingsgraad en dreigende verlagingen neemt het vertrouwen van de deelnemers af.  Daarnaast wordt het pensioenstelsel grondig aangepast en daarbij speelt het bestuur een belangrijke rol. Bovendien zijn de uitdagingen aan de beleggingskant ook groot: door de langdurig lage rente is het steeds moeilijker een goed rendement te halen. Daarnaast intensiveert het bestuur zijn commitment aan de duurzaamheid van de beleggingen. 

De Commissie Beleggingen (CB)

Het doel van het beleggingsbeleid van PFZW is het behalen van een hoog en stabiel lange termijn rendement voor de deelnemers. PFZW wil een portefeuille die optimaal aansluit op de lange termijn ontwikkeling van de verplichtingen inclusief de indexeringsambitie. De keuzes in Asset Liability Management (ALM) zijn voor een belangrijk deel gericht op het bereiken van een toereikende en stabiele dekkingsgraad.

Met de uitvoeringsorganisatie (PGGM) zijn concrete afspraken gemaakt over de uitvoering van het vermogensbeheer. Daarbij voelt PFZW óók verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een leefbare, duurzame wereld, waarin de deelnemers dit pensioen ontvangen. Waar PFZW in belegt, moet passen bij de identiteit van het pensioenfonds en bij de deelnemers. Een belangrijk speerpunt voor PFZW en daarmee voor de commissie is een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, met extra nadruk op oplossingen voor de thema’s klimaatverandering en mens & gezondheid.

De commissie beleggingen bestaat op dit moment uit vier bestuursleden. Primaire taak is het bestuur te adviseren bij het vaststellen van het beleggingsbeleid en toezicht te houden op de uitvoering van dit beleid door de uitvoeringsorganisatie PGGM en de vermogensbeheerders ten aanzien van de beleggingsrisico’s voor het fonds. Dit binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan.  De commissie heeft tevens als taak het bestuur te adviseren over het verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid en toe te zien op de uitvoering daarvan. 

Commissie Balansmanagement (CBM)

De commissie heeft als doel om ter bespreking in het bestuur zorg te dragen voor een totaaloverzicht over beide zijden van de balans van het fonds met het oog op het verschaffen van inzicht in de evenwichtigheid tussen enerzijds de verplichtingen (passiva) en anderzijds het vermogen (activa) van het fonds.

De commissie bestaat op dit moment uit drie bestuursleden.

De commissie inventariseert of door het bestuur te bespreken stukken in het kader van balansmanagement compleet zijn en voorziet deze van een volledig overzicht van inhoudelijke afwegingen mede met het oog op de evenwichtigheid zodat het bestuur afgewogen besluiten kan nemen.

Het profiel van het gezochte bestuurslid

Het bestuurslid namens pensioengerechtigden heeft binding met de sector zorg en welzijn, dan wel aantoonbaar affiniteit met deze sector. Een pensioenfondsbestuurder heeft de wettelijke opdracht de belangen van deelnemers, slapers en pensioengerechtigden van het fonds evenwichtig te wegen. Voor de bestuurders namens pensioengerechtigden geldt echter ook dat oog voor de belangen van pensioengerechtigden van belang is, zeker de komende jaren wanneer de overstap van de huidige pensioenregeling naar een nieuwe pensioenregeling plaatsvindt.

Het gezochte bestuurslid is een ervaren bestuurder bekend met de wereld van sociale partners en hun doelgroepen (werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden) en die als bestuurder bekwaamheid heeft bewezen. Het bestuurslid is thuis op het gebied van balansmanagement en vermogensbeheer, is in staat om een bijdrage te leveren aan het beleid van het fonds en voorstellen en adviezen met betrekking tot het werkterrein kritisch te beoordelen. 

Dat betekent dat het bestuurslid bij aantreden voldoet aan de eindtermen geschiktheidsniveau B (pdf pag. 88)  en daarbij:

 • goed inzicht heeft in het functioneren van het pensioencomplex en bekend is met het begrippenkader en de actuele ontwikkelingen van de bijbehorende aandachtsgebieden met een brede ervaring als bestuurder;
 • het pensioencomplex in de onderlinge samenhang van de deskundigheidsgebieden op bestuurlijk niveau doorziet met name op het gebied van balansmanagement en ALM.
  Voor de Commissie Beleggingen geldt in het bijzonder:
 • meerjarige bestuurlijke ervaring en verantwoordelijkheid op het gebied van vermogensbeheer heeft; meer specifiek bij de volgende onderdelen van het beleggingsproces: beleid, implementatie, uitbesteding, monitoring, evaluatie, governance en pensioenwetgeving
 • aantoonbaar ervaring en vaardigheden heeft met het strategische beleggingsbeleid, portefeuilleconstructie en -management, fiduciair beheer en operations en risicomanagement van het vermogensbeheer.
 • actief de ontwikkelingen op zijn vakgebied bijhoudt, veranderingen en trends signaleert en deze vertaalt naar de impact op het fonds.
 • een beleidsvisie op het gebied van duurzaam vermogensbeheer kan definiëren in samenhang met ALM en in lijn met de strategie van het pensioenfonds.
 • middels strategische sturing een significante bijdrage levert aan de governance van het fonds. Is in staat economische en strategische adviezen evenals beleggingsvoorstellen met voldoende diepgang te bevragen.
 • onafhankelijk optreedt en een actieve inhoudelijke bijdrage heeft aan de besluitvorming, waarbij evenwichtige belangen- afweging een belangrijke rol speelt,
 • de uitleg van (externe) specialisten en stakeholders begrijpt en voor hen een actieve gesprekspartner is.

De financiële vergoeding:
Bestuursleden ontvangen een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

Tijdbesteding:
De tijdbesteding voor deze functie bedraagt 2 dagen/ 0,4 VTE per week.

De procedure

Het bestuurslid als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden wordt gekozen door pensioengerechtigden. De organisatie van de verkiezing geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur heeft de organisatie van de verkiezing opgedragen aan een verkiezingscommissie. De verkiezingscommissie bestaat uit de voorzitter en beide plaatsvervangend voorzitters van het bestuur, één vertegenwoordiger van het bestuursbureau van het fonds en één lid namens de pensioengerechtigdengeleding van de Pensioenraad. De verkiezingscommissie wordt ondersteund door het bestuursbureau en laat zich bij haar werkzaamheden ondersteunen door een wervings- en selectiebureau.

De verkiezingscommissie heeft mede als taak de geschiktheid van aspirant-kandidaten op basis van de profielschets te toetsen. Het raadplegen van openbare bronnen maakt onderdeel uit van de toets. Indien een aspirant-kandidaat voldoet aan het profiel, kan hij verkiesbaar worden gesteld. Het bestuur stelt de lijst van verkiesbare kandidaten vast en bericht de (aspirant) kandidaten. 

Benoeming

Na verkiezing vindt benoeming van het bestuurslid door het bestuur plaats voor een termijn van vier jaar. Een benoeming geschiedt altijd onder voorbehoud van toetsing door de raad van toezicht en DNB. De raad van toezicht toetst aan de hand van het CV en een gesprek of de kandidaat aan de profielschets voldoet.

Toetsing door DNB:
Een bestuurslid van PFZW is beleidsbepalend en wordt daarom door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.