Verkiezing

Sinds 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen van kracht. Vanaf dat moment moet elk pensioenfonds dat wordt bestuurd door sociale partners een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in zijn bestuur hebben. Dit geldt dus ook voor PFZW.

De vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur moet verkozen worden (direct of indirect) door de pensioengerechtigden. Vandaar dat PFZW kandidaten voor deze functie zoekt en verkiezingen uitschrijft.

De vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur moet verkozen worden (direct of indirect) door de pensioengerechtigden. Vandaar dat PFZW kandidaten voor deze functie zoekt en verkiezingen uitschrijft.

Per 1 juli 2014 is de wetgeving aangepast met de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. In deze wet is bepaald dat de pensioengerechtigden een vertegenwoordiging moeten krijgen in het bestuur van en pensioenfonds. Voor andere groepen deelnemers is dit niet geregeld. Ieder bestuurslid is overigens verplicht om rekening te houden met de belangen van iedereen die bij het fonds is betrokken.

De verkiezing vindt plaats tussen 24 maart en 19 april 2022.

Kandidaat stellen

We hebben een pagina ingericht waar u de vacature vindt.  Dit is een uitgebreid kandidaatsprofiel en informatie over de aanmeldprocedure.

Iedereen mag zich kandidaat stellen. Het bestuurslid wordt gekozen door pensioengerechtigden, maar vertegenwoordigt de belangen van alle belanghebbenden bij het fonds. Affiniteit met de sector zorg en welzijn is daarom belangrijk. 

Bovendien vragen de omvang en complexiteit van het pensioenfonds om een bestuurslid dat de kennis, kunde en competenties heeft van een bestuurder. De kandidaten zullen hier op worden getoetst, voordat de verkiezingen plaatsvinden. 

U kunt zich van 15 september tot  31 oktober 2021 kandidaat stellen. 

De tijdsbesteding is 2 dagen per week.

Nee, elk bestuurslid krijgt een vaste vergoeding.

De aanmeldperiode is gesloten. U kunt zich niet meer kandidaat stellen voor de functie bestuurslid namens pensioengerechtigden.

Selectie en geschiktheid kandidaten

Het bestuur van PFZW heeft een verkiezingscommissie ingesteld die de kandidaten hier op toetst.  Deze commissie bestaat uit de voorzitter en beide plaatsvervangend voorzitters van het bestuur, één lid namens de pensioengerechtigdengeleding van de Pensioenraad en één vertegenwoordiger van het bestuursbureau van het fonds.  

Na de verkiezingen wordt de kandidaat met de meeste stemmen ook getoetst door De Nederlandsche Bank.

Er is door het bestuur een verkiezingscommissie ingesteld. Deze commissie toetst de geschiktheid van de aspirant-kandidaten op basis van de profielschets die is vastgesteld door het bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht. 

Als het lidmaatschap van een zittend bestuurslid eindigt, gaat het bestuur na of het bestuur als geheel nog voldoet aan de gestelde eisen. Aan de hand van het Algemeen profiel stelt het bestuur een profielschets op. In het Algemeen profiel bestuur PFZW zijn de gewenste kwaliteiten van het bestuur benoemd en uitgewerkt.

In de profielschets wordt gevraagd om binding met de sector zorg en welzijn, dan wel aantoonbaar affiniteit met deze sector. De kandidaten hoeven dus niet afkomstig te zijn uit de sector zorg en welzijn. 

Stemmen

Iedereen die twee maanden voor de maand waarin de verkiezing wordt gehouden pensioengerechtigd is. Dit betekent dat iedereen die op 1 februari 2022 pensioengerechtigd is, mag stemmen. Een pensioengerechtigde is niet alleen iemand die een ouderdomspensioen ontvangt. Ook als je recht hebt op partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen mag je stemmen.

Het uitschrijven en houden van verkiezingen is veel werk. Daarbij moet goed en tijdig kunnen worden bepaald wie pensioengerechtigd zijn en dus mogen stemmen. Dit kost tijd. Daarom heeft het bestuur van PFZW ervoor gekozen om uit te gaan van die mensen die een (korte) tijd voordat de verkiezingen echt beginnen al pensioengerechtigd zijn. Zo kan goed worden bepaald wie pensioengerechtigd is en kunnen deze mensen ook goed en op tijd op de hoogte worden gebracht van de verkiezingen. 

Er wordt een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden gekozen. De pensioengerechtigden kiezen wie zij als hun vertegenwoordiger in het bestuur willen.

Vanaf 24 maart tot en met 19 april zijn de verkiezingen. Alle pensioengerechtigden krijgen een persoonlijke uitnodiging en een 12 cijferige code om te stemmen. Deze wordt toegevoegd bij het magazine Eigentijd inclusief de verkiezingsbrochure of op 29 maart digitaal verzonden als wij u digitaal mogen benaderen.

Er kan digitaal of via een antwoordenveloppe gestemd worden. De 12 cijferige code wordt eenmalig verstrekt en is persoonsgebonden. 

Ja, de antwoordenvelop kunt u zonder postzegel aan ons toesturen. U kunt uw stem op meerdere manieren uitbrengen: via de website of uw stemkaart in de bijgesloten antwoordenvelop.

Per 1 juli 2014 is de wetgeving aangepast met de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. In deze wet is bepaald dat de pensioengerechtigden een vertegenwoordiging moeten krijgen in het bestuur van en pensioenfonds. Voor andere groepen deelnemers is dit niet geregeld. Ieder bestuurslid is overigens verplicht om rekening te houden met de belangen van iedereen die bij het fonds is betrokken. 

Als het goed is heeft u een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Deze is meegestuurd met de Eigentijd van maart of hebben we u gemaild. Daarin is een 12 cijferige unieke code opgenomen die u in de velden invult. Zo zorgen we ervoor dat iedereen maar 1 stem kan uitbrengen.

Heeft u al eerder mails van PFZW ontvangen, maar de oproep om te stemmen niet? Kijk dan of de mail in uw spam box terecht is gekomen.

Verkiezingsuitslag

Op 30 april 2022 is bekend wie door de pensioengerechtigden gekozen is om hun vertegenwoordiger te zijn in het bestuur. De gekozen kandidaat wordt daarna getoetst door De Nederlandsche Bank. Die toetst of het voorgedragen bestuurslid voldoet aan de gestelde eisen.

De gekozen kandidaat wordt voorgelegd aan de Nederlandsche Bank. Die toetst of het voorgedragen bestuurslid voldoet aan de gestelde eisen. Zodra de uitkomst van deze toetsing bekend is, maken wij het nieuwe bestuurslid op onze website bekend.

Het bestuurslid gaat per 1 juli 2022 aan de slag, tenzij de toetsing van De Nederlandse Bank langer duurt dan voorzien.