Actievoorwaarden puzzel Goed Bezig maart 2024

  • De puzzelactie in magazine Goed Bezig maart 2024 wordt georganiseerd door Pensioenfonds Zorg en Welzijn hierna te noemen: PFZW.
  • Deelname is alleen mogelijk door het correct invullen van het digitale formulier.
  • Door deel te nemen aan deze actie accepteert de deelnemer de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
  • Alleen mensen die actief pensioen opbouwen bij PFZW en mensen die een pensioen ontvangen van PFZW kunnen deelnemen aan de actie. Personeelsleden van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en uitvoeringsorganisatie PGGM zijn uitgesloten van deelname.
  • De actieperiode loopt van 18 maart tot 1 juni 2024.
  • Er is maximaal 1 prijs te winnen door 1 deelnemer. De prijs heeft een maximale waarde van € 100.
  • De toekenning van de prijs gebeurt uiterlijk in juli 2024 op basis van willekeurige loting door een onafhankelijke persoon onder de goede inzenders. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
  • PFZW stuurt de prijswinnaar na de verloting binnen ongeveer twee weken persoonlijk bericht en de prijs. De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
  • PFZW behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden deze voorwaarden gedurende de actieperiode naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen wanneer omstandigheden dat naar zijn oordeel met zich meebrengen. Dit zonder dat PFZW daardoor op enigerlei wijze is gehouden tot schadevergoeding jegens deelnemers. Wijzigingen zullen op gelijke wijze bekendgemaakt worden als deze actievoorwaarden.
  • PFZW houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens die de deelnemer heeft verstrekt in het kader van deze actie, worden uitsluitend opgeslagen met als doel de verloting van de prijs en niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 1 maart 2024.