Voorwaarden verloting cadeaubonnen

Actievoorwaarden

  • De verlotingsactie ‘website onderzoek’ wordt georganiseerd door Pensioenfonds Zorg en Welzijn hierna te noemen: ‘PFZW’.
  • Deelname is mogelijk door het invullen van uw e-mailadres aan het einde van het onderzoek.
  • Door deel te nemen aan deze actie accepteert de deelnemer de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden. 
  • Alleen deelnemers aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn kunnen deelnemen aan de actie. Personeelsleden van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en uitvoeringsorganisatie PGGM zijn uitgesloten van deelname.
  • De actieperiode loopt van 15 september tot en met 1 oktober 2023.
  • Er is maximaal 1 prijs per deelnemer. De prijs heeft een maximale waarde van  € 150,‐. 
  • De toekenning van de prijzen gebeurt in oktober 2023 op basis van willekeurige loting door een onafhankelijke persoon. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs. 
  • PFZW stuurt de prijswinnaars na de verloting binnen ongeveer twee weken persoonlijk bericht naar het e-mailadres dat is ingevuld aan het einde van de vragenlijst.
  • De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd. 
  • PFZW behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden deze voorwaarden gedurende de actieperiode naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen wanneer omstandigheden dat naar haar oordeel met zich meebrengen. Dit zonder dat PFZW daardoor op enigerlei wijze is gehouden tot schadevergoeding jegens deelnemers. Wijzigingen zullen op gelijke wijze bekend gemaakt worden als deze actievoorwaarden. PFZW houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevens die de deelnemer heeft verstrekt in het kader van deze actie, worden uitsluitend opgeslagen met als doel de verloting van de prijs en niet aan derden ter beschikking gesteld.