Pensioen op je loonstrookje

Iedere maand betaalt u via uw salaris premie voor de opbouw van uw pensioen. Op uw loonstrookje ziet u hoeveel premie u betaalt. Bekijk waar u de premie kunt vinden op de salarisstrook en lees wat alle afkortingen betekenen.

Pensioen op de loonstrook

Op uw loonstrook vindt u de premie in de meeste gevallen terug onder ‘pensioenpremie’. Soms staan de bedragen voor arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen er apart bij. 

Afkortingen

  • LH Loonheffing Op uw salaris worden verplichte heffingen ingehouden. Na bijtelling of aftrek van alle premies blijft het belastbaar loon over.
  • ZVW Zorgverzekeringswet. Iedere werknemer betaalt premie in het kader van deze wet. Een deel wordt ingehouden op het salaris, het andere deel betaalt u rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. De hoogte van de premie die op uw salaris wordt ingehouden, hangt af van de hoogte van uw inkomen.
  • SVW - Sociale Verzekering Wetten. SVW-loon is uw brutoloon, compleet met alle toeslagen. Over dit bedrag betaalt u premie werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en WW-premie.
  • Hk - Heffingskorting. 'Ja' of 'nee', of het cijfer 0, 1 of 2, geven aan of deze korting is toegepast op uw loon.
  • WAO - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 'Ja' of 'nee' geeft aan of dit voor u van toepassing is.
  • WGA - Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Als u terugkomt van ziekteverlof.
  • ZW - Ziektewet.' Ja' of 'nee' geeft aan of dit voor u van toepassing is.

Pensioen is verplichte arbeidsvoorwaarde

In zorg en welzijn is pensioen een verplichte arbeidsvoorwaarde, net als bijvoorbeeld vakantiedagen, vakantiegeld en een dertiende maand. Om pensioen op te bouwen, betaalt u premie. Uw werkgever houdt de premie in op het brutosalaris. In de meeste arbeidscontracten betaalt de werkgever ook een deel van uw premie. Hoeveel u betaalt en hoeveel de werkgever, verschilt per branche. Uw salaris en het pensioen dat u opbouwt, hangen nauw met elkaar samen. Als u bijvoorbeeld besluit om minder te gaan werken, bouwt u ook minder pensioen op.

Was deze informatie nuttig voor u?