Actievoorwaarden foto op canvas

 • De verlotingsactie ‘trouwfoto’ wordt georganiseerd door Pensioenfonds Zorg en Welzijn hierna te noemen: ‘PFZW’. Deelname is mogelijk door het insturen van een recente trouwfoto (of van het aangaan van een geregistreerd partnerschap) via e-mail (trouwfoto@pfzw.nl).
 • Door deel te nemen aan deze actie accepteert de deelnemer de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 • Alleen actieve deelnemers aan de pensioenregeling van PFZW, die een trouwkaart van PFZW hebben ontvangen, kunnen deelnemen aan de actie. Personeelsleden van PFZW en uitvoeringsorganisatie PGGM zijn uitgesloten van deelname.
 • De actieperiode is doorlopend vanaf 1 oktober 2013.
 • Om deel te kunnen nemen aan de actie moet een recente trouwfoto opgestuurd worden via e-mail (trouwfoto@pfzw.nl). Het insturen van meerdere foto’s is toegestaan.
 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer dat hij/zij rechthebbende is van de portretrechten en de auteursrechten op de geuploade foto, of dat hij/zij voorafgaande toestemming heeft ontvangen van de rechthebbende van deze rechten. Desgevraagd kan de deelnemer een (toestemmings)verklaring inzake voornoemde intellectuele eigendomsrechten overleggen.
 • De deelnemer vrijwaart PFZW voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot alle (intellectuele eigendoms)rechten op de geuploade foto(‘s).
 • Het prijzenpakket bestaat uit één cadeaubon voor een foto op linnen per kwartaal, t.w.v. €50,-. Elk kwartaal wordt er onder de deelnemers één kadobon verloot. Er is maximaal 1 prijs per deelnemer.
 • De toekenning van de prijzen gebeurt steeds in de maanden januari, april, juli en oktober van het lopende jaar op basis van willekeurige loting door een onafhankelijke persoon. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
 • PFZW stuurt de prijswinnaars na de verloting binnen ongeveer twee weken persoonlijk bericht en hun prijs thuis.
 • De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 • PFZW behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden deze voorwaarden gedurende de actieperiode naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen wanneer omstandigheden dat naar haar oordeel met zich meebrengen. Dit zonder dat PFZW daardoor op enigerlei wijze is gehouden tot schadevergoeding jegens deelnemers. Wijzigingen zullen op gelijke wijze bekend gemaakt worden als deze actievoorwaarden.
 • PFZW houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens die de deelnemer heeft verstrekt in het kader van deze actie worden uitsluitend opgeslagen met als doel in de toekomst op een meer passende wijze met de deelnemer te kunnen communiceren, maar niet aan derden ter beschikking gesteld.