Actievoorwaarden onderzoek ‘Goed Bezig’

 • De verlotingsactie ‘Onderzoek magazine Goed Bezig’ wordt georganiseerd door Pensioenfonds Zorg en Welzijn hierna te noemen: PFZW.
 • Deelname is mogelijk door het invullen van je e-mailadres aan het einde van het onderzoek naar het tijdschrift van PFZW.
 • Door deel te nemen aan deze actie accepteert de deelnemer de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 • Alleen actieve deelnemers aan de pensioenregeling van PFZW kunnen deelnemen aan de actie. Personeelsleden van PFZW en uitvoeringsorganisatie PGGM zijn uitgesloten van deelname.
 • De actieperiode loopt van 29 maart 2024 tot en met 21 april 2024.
 • Er is maximaal 1 prijs per winnende deelnemer. De prijs heeft een maximale waarde van € 100,‐.
 • De toekenning van de prijzen gebeurt in mei 2024 op basis van willekeurige loting door een onafhankelijke persoon. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
 • PFZW stuurt de prijswinnaar na de verloting binnen ongeveer twee weken persoonlijk bericht naar het ingevulde e-mailadres aan het einde van de vragenlijst.
 • De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 • PFZW behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden deze voorwaarden gedurende de actieperiode naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen wanneer omstandigheden dat naar zijn oordeel met zich meebrengen. Dit zonder dat PFZW daardoor op enigerlei wijze is gehouden tot schadevergoeding jegens deelnemers. Wijzigingen zullen op gelijke wijze bekendgemaakt worden als deze actievoorwaarden.
 • PFZW houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevens die de deelnemer heeft verstrekt in het kader van deze actie, worden uitsluitend opgeslagen met als doel de verloting van de prijs en niet aan derden ter beschikking gesteld.

  Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 12 maart 2024.