Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Flexpensioen


U heeft recht op Flexpensioen als u tussen 1 januari 1999 en 31 december 2005 pensioen opbouwde bij PFZW.

Wat is Flexpensioen?

Flexpensioen was bedoeld om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat kan nog steeds, maar om eerder te stoppen met werken is Flexpensioen niet meer de beste oplossing. Bijvoorbeeld omdat Flexpensioen stopt op 65 jaar, terwijl ouderdomspensioen en de AOW ruim 2 jaar later pas ingaan. Meestal is het beter om het ouderdomspensioen te gebruiken om eerder te stoppen met werken. Daarom wordt het Flexpensioen op uw 60e automatisch omgezet in ouderdomspensioen. 6 maanden voor uw 60e krijgt u de mogelijkheid om het Flexpensioen niet om te zetten.

Hoeveel is het?

De hoogte van het Flexpensioen hangt af van het aantal jaren dat het Flexpensioen is opgebouwd, de hoogte van het salaris en het moment van met pensioen gaan. Als u ouder bent dan 60 jaar, vindt u uw Flexpensioen in uw pensioenoverzicht. U bekijkt dit overzicht in uw documenten op MijnPFZW. U logt daar veilig in met uw DigiD.

Wat is de maximale hoogte van het Flexpensioen?

Het Flexpensioen mag van de Belastingdienst niet hoger zijn dan het laatstverdiende salaris. Bij een parttime baan, kan het Flexpensioen hoger zijn. Bijvoorbeeld als u tijdens uw hele loopbaan gemiddeld meer uren heeft gewerkt dan op het moment dat u met Flexpensioen gaat.

Is uw Flexpensioen hoger dan is toegestaan door de Belastingdienst?

Het bedrag dat boven het salaris uitkomt, wordt opgenomen in het ouderdomspensioen. Hierdoor stijgt het ouderdomspensioen. U ontvangt het bedrag dus wel, maar dan pas als uw ouderdomspensioen ingaat. Dit kan later zijn dan uw Flexpensioen als u besluit om minder te gaan werken voordat u met pensioen gaat.

Ontvangt u AOW en ontvangt uw partner dat nog niet?

Dan heeft u misschien recht op een toeslag op de eigen AOW. Als u Flexpensioen ontvangt, kan de AOW-toeslag van uw partner lager worden of vervallen. Informeer hiernaar bij de Sociale Verzekeringsbank vóórdat u uw Flexpensioen aanvraagt.

Ga naar de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Uitbetaling van uw Flexpensioen in één keer

​PFZW biedt u soms de mogelijkheid om uw Flexpensioen in één keer uit te laten betalen. Dit noemen wij afkoop van pensioen.

Als het Flexpensioen lager is dan € 503,24 bruto per jaar in 2021, dan biedt PFZW aan het pensioen uit te keren als een eenmalig bedrag op uw 60e. U kunt afkoop niet zelf aanvragen. Op de afkoopsom wordt loonheffing ingehouden. Bij afkoop van het pensioen betaalt PFZW het pensioen uit als een eenmalig geldbedrag. Nadat PFZW uw pensioen heeft afgekocht kunt u dit bedrag niet nog een keer laten uitbetalen.

Wilt u uw Flexpensioen niet afkopen? Dan ontvangt u gewoon uw Flexpensioen.

Wat betekent afkoop voor toeslagen?

Is er spraken van een inkomensafhankelijke toeslag, zoals huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget? Het afkoopbedrag verhoogt het inkomen. Daardoor kan een toeslag lager worden of vervallen. Er kan zelfs sprake zijn van geld terugbetalen. Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie en een proefberekening.

Flexpensioen en arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid is het voor het Flexpensioen van belang op welke leeftijd u arbeidsongeschikt bent geworden en wat de situatie toen was.

U wordt arbeidsongeschikt vóór uw 60e

Bij volledige arbeidsongeschiktheid krijgt u een WIA of WAO-uitkering van het UWV. PFZW vult deze uitkering misschien aan met een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV en het arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW vervangen het salaris. Daarom is het niet mogelijk tegelijkertijd ook Flexpensioen te ontvangen. Bent u daarna ook op uw 60e volledig arbeidsongeschikt? Dan vervalt het Flexpensioen. Dit is ook niet om te zetten in ouderdomspensioen.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft u naar verhouding recht op Flexpensioen. De mate van arbeidsongeschiktheid op uw 60e bepaalt de hoogte van het Flexpensioen.

Arbeidsongeschiktheid op of na uw 60e

Is er gekozen voor behoudt van het Flexpensioen? Dan gaat bij arbeidsongeschiktheid op of na uw 60e het Flexpensioen verplicht in. Dit Flexpensioen wordt uitgekeerd naast de WIA- of WAO-uitkering. Flexpensioen is een pensioensoort en wordt daarom niet in mindering gebracht op uw WIA- of WAO-uitkering. Het is niet mogelijk op dat moment het Flexpensioen alsnog om te zetting in ouderdomspensioen.

Is er gekozen om het Flexpensioen om te zetten in ouderdomspensioen? Dan is het bij arbeidsongeschiktheid op of na uw 60e niet mogelijk om het ouderdomspensioen eerder op te nemen, ook niet gedeeltelijk.

Verduidelijking van de Regeling Flexpensioen per 1 juli 2017

Heeft u Flexpensioen opgebouwd bij PFZW en bent u arbeidsongeschikt? Dan heeft u mogelijk geen recht op (een gedeelte van) uw Flexpensioen. Het Flexpensioen vervalt namelijk voor het gedeelte dat u op uw 60e verjaardag arbeidsongeschikt bent. Per 1 juli 2017 is het pensioenreglement op dit punt verduidelijkt. Er zijn situaties denkbaar waarin u toch recht kunt hebben op Flexpensioen. Dit kan spelen als u:

  • arbeidsongeschikt bent geworden voordat u pensioen opbouwde bij PFZW en geen arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrijstelling bij een ander fonds/verzekeraar krijgt en/of
  • door middel van waardeoverdracht pensioen heeft overgedragen naar PFZW.

In die situaties kan het vervallen van het Flexpensioen oneerlijk voor u uitpakken. Deze uitzonderingssituaties worden door het bestuur van PFZW beoordeeld. 

Uitkering ineens bij overlijden

Als u overlijdt tijdens uw ouderdomspensioen hebben uw partner en uw kinderen tot 21 jaar recht op een uitkering ineens. Een uitkering ineens na overlijden is eenmalig en bedraagt driemaal het brutomaandbedrag van uw pensioen. Over het brutobedrag wordt geen loonheffing en zorgpremie betaald. De brutouitkering is dus gelijk aan het nettobedrag. De uitkering ineens wordt in eerste instantie overgemaakt aan uw partner.