Vragen over het product ZZP Pensioen

Waarom is ZZP Pensioen belangrijk voor de cultuursector?

Zelfstandigen in de sector cultuur verdienen net als werknemers een eerlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. Een van deze eerlijke arbeidsvoorwaarden is pensioen.  Zzp’ers kunnen nu nog niet pensioen opbouwen bij een pensioenfonds. Daarom heeft PFZW samen met de sociale partners het product: het ZZP Pensioen ontwikkeld. Daarmee is het voor zzp’ers in de cultuursector mogelijk om pensioen op te bouwen bij PFZW. Mét hulp van hun opdrachtgevers. 

Wat is de kern van het ZZP Pensioen product?

Het uitgangspunt is dat de zzp’er net als werknemers in loondienst pensioen kunnen opbouwen in de pensioenregeling van PFZW. Opdrachtgever en zzp’er dragen samen bij aan pensioenpremie. Een zzp‘er heeft vaak geen regelmatig inkomen. Daarom is de pensioeninleg gekoppeld aan de betaling van de factuur. 

Hoe wordt de pensioenpremie berekend?

De zzp’er en u als opdrachtgever betalen ieder 3% van het factuurbedrag aan pensioenpremie. De premie per factuur bedraagt dus 6% en zzp'er en opdrachtgever betalen ieder de helft van de inleg.

Waarom betaal ik als opdrachtgever mee?

Door mee te doen aan de pilot draagt u als opdrachtgever bij aan een gezonde arbeidsmarkt en het behoud van vakmensen in de cultuursector. Ook op de lange termijn. Daarnaast laat u door deelname aan de pilot zien dat u een goede en aantrekkelijke opdrachtgever bent. Met oog voor gelijke behandeling van alle werkenden. En dat u een innovatieve opdrachtgever bent die aansluit bij de beweging naar een eerlijke beloning.

Vragen over de pilot ZZP Pensioen

Hoelang duurt de pilot?

De looptijd van de pilot is 4 jaar. De pilot start 1 januari 2022 en is gereed eind 2025.

Wat gebeurt met ZZP Pensioen na de pilotperiode?

Zodra de pilot is afgelopen zal op basis van de resultaten besloten worden of PFZW ZZP Pensioen gaat aanbieden aan alle zzp’ers in de sector zorg en welzijn. Alle opgebouwde aanspraken tijdens de pilot blijven in ieder geval bestaan, ook als de pilot geen vervolg krijgt.

Waarom starten we met een pilot?

We gebruiken deze proefperiode om te toetsen of en hoe het product werkt. Zowel voor de zzp’er als voor u als opdrachtgever. 

Waarom is een wetswijziging nodig voor de pilot?

Het is nu nog niet mogelijk voor zzp’ers om vrijwillig pensioen op te bouwen in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dit kan pas na een aanpassing van de Pensioenwet.

Vragen over welke opdrachtgevers mogen deelnemen

Wie mogen meedoen aan de pilot?

De pilot geldt in eerste instantie voor de branches Toneel en dans, Kunsteducatie en Nederlandse podia. Opdrachtgevers (en zzp’ers) uit andere branches in de kunst en cultuursector mogen ook deelnemen, mits zij onder het Platform ACCT vallen.

Hoe word ik verder geïnformeerd?

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van ons. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van ons. Halverwege 2021 start de werving van zzp’ers. In de maanden voorafgaand aan het werven van zzp’ers ontvangt u via e-mail meer informatie.

Wat is mijn rol als opdrachtgever?

Naast de financiële bijdrage aan de pensioenpremie en medewerking aan de manier van betaling van facturen, vragen wij u als opdrachtgever:

  • om zzp’ers bij contractering te informeren over de pilot en hen te stimuleren deel te nemen.
  • bereidheid om deel te nemen aan een pilotonderzoek, zodat we de pilot kunnen evalueren en het ZZP Pensioen product kunnen doorontwikkelen.

Vragen voor opdrachtgevers

Blijf ik wel opdrachtgever als ik pensioenpremie voor een zzp’er betaal, of word ik door deelname aan de pilot door de Belastingdienst gezien als een werkgever?

Het feit dat u pensioenpremie gaat betalen voor een zzp’er heeft niet tot gevolg dat de Belastingdienst u als werkgever gaat beschouwen. De pensioenpremie is namelijk een onderdeel van de factuur van de zzp’er. Als u werkt met een zzp’er en twijfelt of er sprake is van een dienstbetrekking, gebruik dan een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst gebruiken. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

Ga ik een contract aan met PFZW?

Nee, de opdrachtgever sluit geen contract af met PFZW. U kan op elk moment stoppen met deelname aan de pilot.  

Kan ik tijdens de pilot als opdrachtgever stoppen met deelname aan de pilot ZZP Pensioen?

Deelname aan de pilot is op basis van vrijwilligheid van zowel opdrachtgever als zzp’er. Tussentijds uw deelname stoppen is mogelijk. Om uiteindelijk een goed pensioenproduct voor zzp’ers te kunnen ontwikkelen willen wij zo veel mogelijk leren van de pilot. Uw ervaring gedurende de gehele pilotfase als opdrachtgever is voor ons heel waardevol. Wij zouden het jammer vinden als u tussentijds besluit om uw deelname aan de pilot stop te zetten. Mocht u dit toch willen, dan is het belangrijk dat u uw zzp’ers informeert. Daarnaast willen wij u vragen om een e-mail te sturen naar zzppensioen@pfzw.nl met daarin kort aangegeven wat de reden is waarom u niet meer wilt deelnemen aan de pilot.

Wat is mijn rol als opdrachtgever?

Naast de financiële bijdrage aan de pensioenpremie en medewerking aan de manier van betaling van facturen, vragen wij u als opdrachtgever:

  • om zzp’ers bij contractering te informeren over de pilot en hen te stimuleren deel te nemen.
  • bereidheid om deel te nemen aan een pilotonderzoek, zodat we de pilot kunnen evalueren en het ZZP Pensioen product kunnen doorontwikkelen.