Begrippen uitgelegd

Voor de meeste mensen is pensioen al moeilijk genoeg. En dat geldt al helemaal voor de woorden en begrippen die we in de pensioenwereld gebruiken. Met de nieuwe regels voor pensioen komen er weer nieuwe woorden en begrippen bij. Om u te helpen leggen we de belangrijkste pensioenbegrippen uit.

Indexatie is het verhogen van de pensioeninkomens van mensen die pensioen krijgen en de pensioenvermogens van mensen die nog werken. PFZW streeft ernaar de pensioenen mee te laten stijgen met de stijgende prijzen.

Invaren is het omzetten van de pensioenrechten en pensioenaanspraken van de huidige pensioenregeling naar de nieuwe regeling. Omzetting van de bestaande pensioenrechten en -aanspraken is nodig omdat de opgebouwde pensioenen vaak niet één-op-één passen in de nieuwe regeling. Invaren gaat dus niet over de toekomstige opbouw, maar over de eerder opgebouwde aanspraken. Oude en nieuwe pensioenen blijven zo bij elkaar.

Het nabestaandenpensioen kan een partnerpensioen zijn voor uw partner of een wezenpensioen voor uw kinderen. Bij uw overlijden hebben zij hier onder voorwaarden recht op. Het nabestaandenpensioen kent bij elk pensioenfonds weer andere voorwaarden. Met de nieuwe regels voor pensioen wordt het nabestaandenpensioen voor iedereen veelal hetzelfde geregeld.

Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering die iedere gepensioneerde van de overheid ontvangt. Daar heeft u gedurende uw werkzame leven samen met uw werkgever geld voor ingelegd. U krijgt dit pensioeninkomen vanaf het moment dat u uw pensioen laat ingaan en zo lang u leeft, ook al wordt u 120 jaar.

Het partnerpensioen is een nabestaandenpensioen. Bij uw overlijden heeft uw partner hier onder voorwaarden recht op. Het nabestaandenpensioen kent bij elk pensioenfonds weer andere voorwaarden. Met de nieuwe regels voor pensioen wordt het nabestaandenpensioen voor iedereen veelal hetzelfde geregeld.

In het pensioenakkoord staan afspraken over het pensioen in Nederland. In 2020 hebben het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties overeenstemming bereikt over de uitwerking op hoofdlijnen van het pensioenakkoord uit 2019. Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wet. PFZW streeft ernaar om per 1 januari 2026 de overstap te maken naar de nieuwe regels voor pensioen.

Uw pensioengevend salaris is het tussen u en uw werkgever overeengekomen jaarsalaris. Op basis van dit salaris legt u geld in voor uw pensioen.

De pensioengrondslag is het bedrag waar u daadwerkelijk geld over inlegt voor uw pensioen. Dit is uw pensioengevend salaris min de franchise.

Pensioenpremie is het bedrag dat u en uw werkgever elke maand inleggen voor het pensioen.

In de pensioenregeling staan alle afspraken over het pensioen. Deze liggen vast in het pensioenreglement. De nieuwe pensioenregeling van PFZW gaat naar verwacht op 1 januari 2026 in.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers:

  1. AOW: dit is het basisinkomen van de overheid om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op.
  2. Pensioenopbouw via de werkgever: zo’n 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een aanvullend pensioen bovenop de AOW-uitkering van de overheid. Bijvoorbeeld het pensioen van PFZW.
  3. Individuele verzekeringen: dit zijn bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan.

Samen met uw werkgever legt u geld in voor uw pensioen en bouwt u pensioenvermogen op. Dit vermogen kan verder groeien door het geld dat u en uw werkgever inleggen en de winst die PFZW behaalt met de beleggingen. Gaat u met pensioen? Dan wordt aan de hand van uw pensioenvermogen bepaald hoe hoog uw pensioen zal zijn.

Een pensioenuitvoerder is een pensioenfonds (zoals PFZW), verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) waar werknemers via hun werkgever pensioen opbouwen. 

Het rendement is de winst of het verlies op een belegging over een bepaalde periode.

Als een pensioen op risicobasis is verzekerd, wil dat zeggen dat er alleen recht op bestaat zolang er geld voor wordt ingelegd. Is er bijvoorbeeld sprake van een partnerpensioen op risicobasis dan heeft u recht op partnerpensioen zolang u geld inlegt en dus zolang u  vermogen voor uw pensioen opbouwt. Stopt u hiermee? Dan vervalt het partnerpensioen.

Het risicoprofiel geeft aan welke risico’s een belegger wil nemen en geeft een schatting  van het verwachte rendement van een belegging, beleggingsportefeuille of beleggingsfonds. Meestal wordt gewerkt met drie tot vijf verschillende risicoprofielen van (zeer) defensief tot (zeer) offensief.

Vertegenwoordigers van organisaties van werknemers (vakbonden) en werkgevers.

Met de komst van de nieuwe regels voor pensioen heeft PFZW gekozen voor de solidaire premieregeling. Dat is een collectieve pensioenregeling waarin PFZW het ingelegde geld gezamenlijk belegt voor iedereen. U heeft dus geen eigen keuze om meer of minder risico te nemen bij beleggen. Het gezamenlijk behaalde rendement en de risico’s verdeelt PFZW over de verschillende leeftijdsgroepen. Bij het uitkeren van het pensioen krijgt u een variabele uitkering. Dit betekent dat uw pensioen meebeweegt met de economie. PFZW blijft het pensioen beleggen, ook wanneer u al pensioen ontvangt. De solidaire premieregeling heeft een solidariteitsreserve. Dit is een buffer om financiële tegenvallers op te vangen. 

De solidariteitsreserve is een buffer die PFZW aanhoudt om de pensioenen niet te hoeven verlagen.

Bij het uitkeren van het pensioen krijgt u een variabele uitkering. Dit betekent dat uw pensioen meebeweegt met de economie. Als het goed gaat met de economie, dan stijgen de pensioenen. Gaat het minder, dan kunnen de pensioenen ook dalen. Dat betekent niet dat de pensioenbedragen iedere maand wijzigen. PFZW bekijkt dit op jaarbasise en bouwt ook ‘veiligheidskleppen’ in voor gepensioneerden. Het beleggingsrisico is afgebouwd, waardoor de jaarlijkse schommelingen minder groot zijn. Schokken kunnen worden gespreid over meerdere jaren, en als er desondanks toch sprake is van een verlaging van het pensioen, dan kan deze worden opgevangen of verzacht door de solidariteitsreserve.

Als u bij PFZW pensioen opbouwt, zijn uw kinderen automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Het wezenpensioen is een nabestaandenpensioen. Bij uw overlijden hebben uw kinderen hier onder voorwaarden recht op. Het nabestaandenpensioen kent bij elk pensioenfonds weer andere voorwaarden. Met de nieuwe regels voor pensioen wordt het nabestaandenpensioen voor iedereen veelal hetzelfde geregeld.

Heeft deze informatie u geholpen?

'Wat betekenen al die moeilijke woorden?'