Het nieuwe pensioenstelsel

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor mij?

De pensioenregeling van PFZW moet worden aangepast aan de nieuwe regels. In vergelijking met het huidige stelsel verandert een aantal zaken. Elk pensioenfonds moet zich hier aan houden. Uw pensioen is straks:

 1. begrijpelijker en persoonlijker
 2. duidelijker hoeveel premie u en uw werkgever voor uw pensioen inleggen
 3. meer afhankelijk van hoe het met de economie gaat. Uw pensioen gaat eerder omhoog als het goed gaat met de economie, maar het gaat ook eerder omlaag als het slechter gaat
 4. voorzien van een goed te begrijpen nabestaandenpensioen
 5. zo geregeld dat u de mogelijkheid heeft om een bedrag in één keer op te nemen als u met pensioen gaat. Dit kan waarschijnlijk vanaf begin 2024.
Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

De afgelopen jaren lukt het steeds minder goed om het huidige pensioenstelsel aan te passen aan economische veranderingen en aan onze werk- en leefomstandigheden. Mensen worden steeds ouder en genieten langer van hun pensioeninkomen. Daardoor zijn er minder werkende mensen en meer gepensioneerden. Ook werken mensen niet meer hun hele leven bij één werkgever. Dit heeft invloed op de inkomsten en uitgaven van pensioenfondsen. De huidige rekenregels maken het bovendien moeilijk om, als het beter gaat met de economie, de pensioenen mee te laten groeien. Tijd voor verandering dus. 

Wat zijn de nadelen van het nieuwe pensioenstelsel?

In het nieuwe pensioenstelsel gaan de pensioenen eerder meebewegen met de economie. Dit betekent niet alleen dat het pensioen sneller kan stijgen, maar ook dalen. Overigens zijn daar ‘veiligheidskleppen’ voor in de nieuwe regeling: naarmate u ouder wordt, wordt het risico op forse dalingen kleiner. En de solidariteitsreserve wordt gebruikt om een daling van het pensioen op te vangen of te verzachten. De solidariteitsreserve is een buffer voor tegenvallers. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we de buffer in slechte tijden kunnen gebruiken om de pijn wat te verzachten.

Is het nu wel het juiste moment om een nieuw pensioenstelsel in te voeren?

Ja, PFZW vindt de overgang naar een nieuwe pensioenregeling een belangrijke en noodzakelijke stap die we zo snel mogelijk moeten nemen. Wij vinden het belangrijk dat er voor onze deelnemers eerder kans is op verhoging van de pensioenen. Samen met andere pensioenfondsen hebben we bij de overheid benadrukt dat de schijnzekerheid van de huidige pensioenregeling alleen vol te houden is door hoge buffers aan te houden. Zo hoog, dat verhogen van pensioenen lastig wordt. Het pensioen kan dan niet meegroeien met de economie en de koopkrachtontwikkeling. In het nieuwe pensioenstelsel wordt deze grote buffer vervangen door een kleinere reserve om gezamenlijk tegenvallers op te vangen. Daardoor komt er niet vanzelf meer geld bij, maar komt er wel eerder geld vrij voor onze deelnemers.

Wij hebben één van de beste pensioenstelsels. Waarom zo rigoureus en niet wat voorzichtiger aanpassen? Waarom niet even wachten tot alle gevolgen voor de lange termijn zijn bekeken?

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is een grote en ingewikkelde operatie. Wij zijn ervan overtuigd dat een nieuwe pensioenregeling een belangrijke stap is naar een beter en persoonlijker pensioen. Uit onze eigen sommen en onderzoek blijkt dat de nieuwe pensioenregeling beter uitpakt. U kunt ervan uitgaan dat wij de overgang zo zorgvuldig mogelijk laten plaatsvinden en rekening houden met de belangen van iedereen die bij ons pensioen opbouwt of van ons pensioen ontvangt.

Speelt in het nieuwe pensioenstelsel de dekkingsgraad (en de uiterst voorzichtige rekenrente) een rol?

De dekkingsgraad is in het nieuwe pensioenstelsel niet meer nodig. In de nieuwe regeling krijgt iedere deelnemer namelijk zijn eigen persoonlijke pensioenvermogen. Dat betekent niet dat de ontwikkelingen op de financiële markten (rente, beleggingsresultaat, inflatie) niet meer belangrijk zijn. Net als in het huidige stelsel bepaalt het resultaat van de beleggingen voor een belangrijk deel de hoogte van het pensioen.

Wat gebeurt er met de pensioenen als het economisch heel slecht gaat?

De nieuwe regels zorgen ervoor dat het pensioen makkelijker beweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaaggaan. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers of gepensioneerden. En daarom is er ook een buffer voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we de buffer in slechte tijden kunnen gebruiken om de pijn wat te verzachten.

Het is duidelijk dat de pensioenen meegaan met de economie. Is er een maximum ondergrens afgesproken?

Nee, er is geen maximum ondergrens afgesproken. In theorie kan een potje leegraken, de premie wordt immers belegd. Maar de kans dat dat gebeurt is puur vanuit de theorie. Beleggingen worden immers gespreid, er wordt niet alleen in risicovolle aandelen belegd. Bovendien is de solidariteitsreserve (een buffer) ervoor om de pijn van de grootste dalingen op de beurzen te verzachten. Als er toch sprake is van een verlaging van het pensioen, dan kan deze worden opgevangen of verzacht door de solidariteitsreserve.

Het nieuwe pensioenstelsel wordt meer afhankelijk van de economie. Nu kan er door slechte beleggingsresultaten of lage rente al gekort of niet geïndexeerd worden. Wat is dan het verschil tussen de huidige en de nieuwe regeling?

Het grote verschil tussen de huidige en de nieuwe regeling is dat de nieuwe regeling maatwerk biedt in het toedelen van risico. Als je jong bent, dan zijn de beleggingsrisico’s groot. Naarmate je ouder wordt, worden de beleggingsrisico’s afgebouwd. Op die manier krijgt iedere leeftijdsgroep de hoeveelheid risico die het beste past.

In de huidige regeling is het pensioen ook sterk afhankelijk van de economie. Maar omdat er geen maatwerk geboden kan worden, en omdat er beloftes worden gedaan, moeten we nu hoge buffers opbouwen. Zo hoog, dat verhogen van pensioenen lastig wordt. In het nieuwe stelsel wordt deze grote buffer vervangen door een kleinere reserve om gezamenlijk tegenvallers op te vangen. Daardoor komt er niet vanzelf meer geld bij, maar komt er wel eerder geld vrij voor onze deelnemers. 

Wordt nu het risico van het pensioen niet verlegd van de werkgever naar de werknemer?

Iedere werknemer krijgt een persoonlijk pensioenvermogen. De premie wordt straks, net als in het huidige stelsel, nog steeds via de werkgever geregeld. Werkgevers en werknemers blijven samen de premie inleggen voor dit persoonlijk pensioenvermogen. Het pensioenfonds belegt de premie voor uw pensioen.

Net als in de huidige regeling wordt de hoogte van de premie in de nieuwe regeling gebaseerd op een pensioenambitie. De werkgevers en werknemers  bepalen samen deze ambitie. De pensioenambitie kan bijvoorbeeld 70% van het gemiddeld verdiende salaris zijn. Of dat gepensioneerden hun koopkracht behouden als ze zijn gestopt met werken. De werkgever is echter niet verplicht om premie bij te storten als die ambitie niet gehaald wordt. Maar in feite is dat in de huidige regeling ook niet meer het geval.

Word ik betrokken bij de te maken keuzes over de nieuwe pensioenregeling?

Zeker! Bij te maken keuzes voor de nieuwe pensioenregeling is het belangrijk om te weten hoe deelnemers denken over bijvoorbeeld het nemen van risico met hun pensioengeld. Wij onderzoeken de houding en voorkeuren van onze deelnemers regelmatig.

De definitieve keuzes voor de nieuwe pensioenregeling worden genomen door de sociale partners: de vertegenwoordigers van de werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Instemming van individuele deelnemers is daarvoor niet nodig.

Organisaties van gepensioneerden en oud-medewerkers die geen pensioen meer opbouwen bij PFZW krijgen volgens de wet een hoorrecht. Dat betekent dat zij hun ideeën over de nieuwe pensioenregeling kenbaar kunnen maken bij de sociale partners. De sociale partners kunnen dit meenemen in de beslissingen die zij gaan nemen. Dat hoorrecht heeft twee functies. Het zorgt al vroeg voor informatie aan belanghebbenden en hun belangenbehartigers over de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. En het dwingt de sociale partners de belangen van de gepensioneerden zichtbaar mee te nemen in hun beslissingen.

Kan PFZW ervoor kiezen om niet over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel?

Nee, dat is niet mogelijk. Het is een wettelijke verplichting om over te stappen op het nieuwe pensioenstelsel.

Kan ik uit de pensioenregeling van PFZW stappen?

Nee, dat is niet mogelijk. De wijziging van de pensioenregeling heeft geen invloed op de verplichtstelling van PFZW. Die blijft gewoon gelden. Dat betekent dat voor alle deelnemers de wettelijke verplichting tot aansluiten blijft gelden.

Ook als een werkgever contractueel (niet verplicht) is aangesloten heeft de wijziging van de pensioenregeling geen invloed. 

Iedereen moet over naar het nieuwe pensioenstelsel. Waarom?

Het is een wettelijke verplichting om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen kunnen niet in het huidige pensioenstelsel blijven. Sociale partners (werkgevers en werknemers) van Nederland, het kabinet, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben daar gezamenlijk voor gekozen.

Hoe gaat PFZW het bezwaarrecht regelen voor de deelnemers?

De definitieve keuzes voor de nieuwe pensioenregeling worden genomen door de sociale partners: de vertegenwoordigers van de werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Als de wet wordt aangenomen, moet u als deelnemer uw pensioenfonds volgen. De persoonlijke instemming van elke deelnemer is daarvoor niet nodig.

Bij te maken keuzes voor de nieuwe pensioenregeling vindt PFZW het belangrijk om te weten hoe deelnemers denken over bijvoorbeeld het nemen van risico met hun pensioengeld. Wij onderzoeken de houding en voorkeuren van onze deelnemers regelmatig. We houden zoveel mogelijk rekening met wensen van onze deelnemers en de specifieke eigenschappen van de sector zorg en welzijn.

Organisaties van gepensioneerden en oud-medewerkers die geen pensioen meer opbouwen bij PFZW krijgen volgens de wet een hoorrecht. Dat betekent dat zij hun ideeën over de nieuwe pensioenregeling kenbaar kunnen maken bij de sociale partners. De sociale partners kunnen dit meenemen in de beslissingen die zij gaan nemen. 

Welke rol heeft de Ondernemingsraad in de nieuwe pensioenregeling?

De OR van een bij PFZW aangesloten werkgever heeft geen rol bij de wijziging van de pensioenregeling. De aangesloten werkgevers en werknemers zijn wettelijk verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van PFZW. Omdat de aangesloten werkgever daarin geen zelfstandige keuze heeft, heeft de OR daarover ook geen adviesrecht. De onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling worden voor de hele bedrijfstak gevoerd door de collectieve werkgevers- en werknemersverenigingen in de bedrijfstak.

Een pensioen is iets tussen werkgever en werknemer. Kan de overheid in de toekomst 'een greep in de kas' doen?

Veel gepensioneerden kunnen zich nog boos maken over het afromen van pensioenpremies bij ABP door de overheid en grote bedrijven tientallen jaren geleden: de ‘greep in de kas’. Dat is niet meer mogelijk sinds de invoering van de Pensioenwet in 2007. Vanaf die tijd gelden de regels van het Financieel Toetsingskader en het toezicht van De Nederlandsche Bank.

Straks worden premie en resultaat van beleggingen beter zichtbaar. Geldt dat ook voor de kosten?

Net zoals in de huidige pensioenregeling zijn er in de nieuwe pensioenregeling kosten voor administratie en vermogensbeheer. Deze worden nu collectief gedeeld en dat is straks niet anders. De kosten voor administratie en vermogensbeheer worden in de nieuwe regeling, net als nu, zichtbaar gemaakt en met u gedeeld.  

Pensioen opbouwen

Krijg ik door de nieuwe pensioenregeling een lager of hoger pensioen?

Wat de nieuwe pensioenregeling betekent voor iedere individuele deelnemer weten we pas als wij de nieuwe regels voor pensioen invoeren en we per deelnemer de nieuwe berekening kunnen maken. Wij hebben al wel voorlopige berekeningen gemaakt. Andere pensioenfondsen en het Centraal Planbureau ook. Hieruit blijkt dat de huidige deelnemers naar verwachting ten minste een gelijkblijvend of zelf hoger pensioen zullen krijgen door de overstap op de nieuwe regeling.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als het jaren achter elkaar economisch niet goed gaat?

U gaat het effect van stijgingen en dalingen op de beurzen directer merken in uw pensioenopbouw. U profiteert dus sneller van stijgingen maar ziet ook eerder de gevolgen voor uw pensioen bij dalingen. 

Wanneer krijg ik te horen en te zien wat mijn opgebouwde pensioen straks in de nieuwe pensioenregeling is?

De datum staat nog niet vast. U krijgt dit te horen en te zien voor de startdatum van de nieuwe pensioenregeling. Tot die tijd blijven wij u informeren over de ontwikkelingen.

Klopt het dat werkenden van 40-50 jaar minder goed gaan profiteren van het nieuwe pensioenstelsel, en er wellicht op achteruit gaan? Hoe wordt daarmee omgegaan?

Het afschaffen van de doorsneesystematiek heeft gevolgen voor alle deelnemers die pensioen opbouwen. In het huidige pensioenstelsel is er sprake van een leeftijdsonafhankelijke pensioenopbouw. Het maakt voor de pensioenopbouw dus niet uit of een deelnemer jong of oud is. Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel wordt hiervan afgestapt. De pensioentoezegging is niet langer een gelijke pensioenuitkomst, maar een gelijke premie. Dat betekent dat jongeren met die gelijke premie in het nieuwe pensioenstelsel een hoger pensioen kunnen financieren dan ouderen. Zij kunnen immers langer profiteren van het resultaat op de beleggingen. Over een volledige carrière bekeken, wordt de lagere pensioenopbouw op oudere leeftijd gecompenseerd door de hogere pensioenopbouw op jongere leeftijd.

Voor de huidige deelnemers van 40-50 jaar geldt dit niet omdat zij in meer of mindere mate geen hogere pensioenopbouw op jongere leeftijd hebben gehad. Vanaf ongeveer 45 jaar geldt voor bestaande deelnemers dat zij helemaal geen periode met een hogere pensioenopbouw hebben gehad. Zij hebben dus het meeste nadeel van het afschaffen van de doorsneesystematiek. Eerste berekeningen tonen aan dat het nadeel voor alle leeftijdsgroepen naar verwachting kan worden goedgemaakt door in te varen. Invaren is het omzetten van de opgebouwde pensioenen van de mensen die nog werken en de pensioenen van de gepensioneerden naar het nieuwe pensioenstelsel. Als dat door wijzigende omstandigheden niet het geval is, kan er een vergoeding worden geboden aan de deelnemers die een nadeel hebben door het nieuwe stelsel.

Ik ga bijna met pensioen. Wat betekent de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor mij?

Mensen die bijna met pensioen gaan hebben in de huidige pensioenregeling en in de nieuwe pensioenregeling dezelfde keuzemogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld hun pensioen eerder of later laten ingaan, kiezen voor eerst een hoger of lager pensioen of andersom, of voor deeltijdpensioen. Ook kunnen zij naar verwachting vanaf begin 2024 een bedrag ineens opnemen tot maximaal 10% van de waarde van hun opgebouwde ouderdomspensioen.

Wilt u uw pensioen laten ingaan in de huidige pensioenregeling? En worden de bestaande pensioenen omgezet naar de nieuwe regeling? Dan passen we de nieuwe pensioenregeling toe op het pensioen. Iedereen gaat dan dus over naar de nieuwe pensioenregeling met de daarbij behorende uitgangspunten.

Hoe gaat het als je nu deelnemer bent bij twee pensioenfondsen? Worden deze samengevoegd in één persoonlijk potje?

Nee, u krijgt dan bij beide pensioenfondsen een persoonlijk pensioenvermogen dat wordt geregeld en belegd volgens de regels van het betreffende pensioenfonds. Als u nog niet met pensioen bent, kunt u het pensioen dat u hiervoor ergens anders heeft opgebouwd, meenemen naar PFZW. Dit heet waardeoverdracht. Zo heeft u al uw pensioen bij elkaar en krijgt u later uw pensioen uitbetaald vanuit één fonds.

Wat gebeurt er met een conversie, genomen na een scheiding? Kan dat ook stijgen of dalen?

In het nieuwe pensioenstelsel gaan alle pensioenen meebewegen met de economie. Dit betekent dat het pensioen sneller kan stijgen, maar ook dalen. Ook als dit pensioen door scheiding is ontstaan.

Heeft het nog zin om regelmatig mijn pensioen te checken op mijn Pensioenplanner?

Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke pensioensituatie heeft het altijd zijn om in MijnPFZW te kijken. Dat hoeft niet elke maand. Wanneer u elk jaar een keer een pensioencheck doet, voorkomt u dat u rond de pensioenleeftijd voor (onaangename) verrassingen komen te staan. En ook als u nog jong bent en u nog niet in uw pensioen heeft verdiept, voorkomt een jaarlijkse check dat u zich onnodig zorgen maakt over later. Het is ook belangrijk om uw pensioen te checken wanneer er iets verandert in uw leven. Gaat u trouwen of scheiden? Heeft u kinderen gekregen? Bent u arbeidsongeschikt geworden? Veel levensgebeurtenissen hebben invloed op uw pensioen. Het geeft een gerust gevoel als u weet wat dat betekent voor uw pensioen.

Is het met het nieuwe pensioenstelsel ook eenvoudiger om over te stappen naar een ander pensioenfonds? Kan ik zelf kiezen waar ik pensioen opbouw?

Nee, dat is niet mogelijk. De wijziging van de pensioenregeling heeft geen invloed op de verplichtstelling van PFZW. Die blijft gewoon gelden. Dat betekent dat voor alle deelnemers de wettelijke verplichting tot aansluiten blijft gelden.

Blijven de huidige keuzemogelijkheden ook mogelijk in de nieuwe pensioenregeling?

Ja! De volgende keuzemogelijkheden blijven zeker mogelijk:

 • U kunt uw pensioen vervroegen.
 • U kunt kiezen voor deeltijdpensioen: deels werken en deels pensioen.
 • U kunt een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen of andersom.
 • U kunt kiezen voor eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen per maand of andersom.

In het nieuwe pensioenstelsel is ook een nieuwe, extra keuzemogelijkheid afgesproken: 

 • U kunt bij aanvang van het pensioen een bedrag ineens opnemen. Dit bedrag is maximaal 10% van de waarde van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Deze mogelijkheid gaat waarschijnlijk begin 2024 in.

Is het mogelijk om in de nieuwe pensioenregeling weer extra te sparen voor pensioen?

Dat weten we nog niet. Zodra we hier meer over weten, leest u het hier. 

Pensioen ontvangen

Ik ontvang pensioen. Wat betekent de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor mij?

Dat is nog niet exact bekend. Als we alle bestaande pensioenen omzetten naar de nieuwe pensioenregeling, dan gaan ook de mensen die al een pensioen ontvangen over naar de nieuwe regeling. De sociale partners maken de keuze voor het wel of niet omzetten naar de nieuwe regeling.

Kan ik blijven rekenen op de genoemde bedragen zoals vermeld in mijn pensioenoverzicht?

De pensioenen gaan meer meebewegen met de economie. Dus gaat het goed, dan stijgen de pensioenen. Gaat het minder, dan kunnen de pensioenen ook dalen. Dat betekent niet dat de pensioenbedragen iedere maand wijzigen. PFZW zal dit op jaarbasis bekijken. De sociale partners en het pensioenfonds stellen voor het ingaan van de nieuwe pensioenregeling de kaders vast in hoeverre gepensioneerden beschermd worden tegen schommelingen. 

In de nieuwe regeling zijn overigens ‘veiligheidskleppen’ ingebouwd voor gepensioneerden. Het beleggingsrisico is afgebouwd, waardoor de jaarlijkse schommelingen minder groot zijn. Schokken kunnen worden gespreid over meerdere jaren, en als er desondanks toch sprake is van een verlaging van het pensioen, dan kan deze worden opgevangen of verzacht door de solidariteitsreserve.

Ik ben met pensioen. Kan mijn pensioen ook omlaag gaan? Of alleen omhoog?

Als het goed gaat met de economie, dan stijgen de pensioenen. Gaat het minder, dan kunnen de pensioenen ook dalen. Voor het ingaan van de nieuwe pensioenregeling bepalen de sociale partners en het pensioenfonds in hoeverre zij mensen die al met pensioen zijn, beschermen tegen schommelingen. 

Krijg ik als gepensioneerde ook te horen hoeveel er in mijn pensioenpotje zit?

Ja, ook gepensioneerden kunnen straks zien hoe hoog hun persoonlijke pensioenvermogen is. Dat vermogen groeit op basis van de resultaten van de beleggingen slinkt op basis van uit te keren pensioenbetalingen. Daarnaast zijn er verzekeringsrisico’s die met de andere deelnemers samen worden gedeeld en die ook in het pensioenvermogen worden verwerkt. Zo kunnen we het ouderdomspensioen zo lang als u leeft uitkeren, hoe oud u ook wordt.

Is er met het nieuwe persoonlijke pensioenpotje nog pensioen tot aan mijn overlijden? Ofwel, kan mijn pot leeg raken?

U kunt erop vertrouwen dat u uw pensioen in de nieuwe pensioenregeling ook elke maand ontvangt. Of gaat ontvangen als u straks met pensioen bent. Ook al wordt u 120 jaar.

Hoe vaak wordt een variabele pensioenuitkering aangepast? Eén keer per maand of één keer per kwartaal?

PFZW gaat de pensioenuitkeringen één keer per jaar aanpassen.

Bij ingang van mijn pensioen kon ik kiezen voor een hoog/laag pensioen. Dit kan ik niet meer veranderen. Wordt dit flexibeler in het nieuwe pensioenstelsel, zodat ik dit later nog kan wijzigen?

Nee, de huidige keuzemogelijkheden blijven behouden, maar worden niet flexibeler. We hebben het dan over de volgende keuzes:

 • Vervroegen van pensioen
 • Deeltijdpensioen (combinatie van deels werken en deels pensioen)
 • Ruilen van een stukje ouderdomspensioen voor extra partnerpensioen, en andersom
 • Hoog/laag regeling (eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen per maand, en andersom)

In een nieuwe wet is een extra keuzemogelijkheid afgesproken: de mogelijkheid om bij aanvang van het pensioen een bedrag ineens (maximaal 10% van het pensioen) op te nemen. Deze mogelijkheid gaat naar verwachting begin 2024 in.

In een nieuwe wet staat dat je straks 10% van de pensioenpot ineens mag opnemen. Geldt dat ook voor mensen die al met pensioen zijn?

Nee, alleen op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen een deel van uw opgebouwde pensioen in een keer te laten betalen. U kunt ook niet uw hele opgebouwde pensioen in één keer opnemen. Het gaat om maximaal 10% van het pensioen dat u dan opneemt. Deze mogelijkheid gaat waarschijnlijk begin 2024 in. De wet is nog niet officieel goedgekeurd.

Partnerpensioen

Kunt u uitleggen hoe het partnerpensioen op risicobasis werkt? Als ik uit dienst ga en overlijd, is er dan geen dekking?

Bij een partnerpensioen op risicobasis zijn uw partner en kinderen verzekerd van een nabestaandenpensioen zolang u bij PFZW meedoet met de pensioenregeling. Deze verzekering stopt op het moment dat u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. Als u een nieuwe werkgever hebt, gaat u deelnemen in de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever en bent u daar verzekerd voor partnerpensioen. Als u geen nieuwe werkgever hebt, blijft u nog tot drie maanden na uw uitdiensttreding verzekerd of langer zolang u een werkloosheiduitkering ontvangt. Ook zijn er dan mogelijkheden om uw dekking voort te zetten.

Hoe zit het met het partnerpensioen? Ik heb gehoord dat dit van 70% naar 50% gaat. Klopt dit? Zo ja, dan is dit een verslechtering.

Nee, over het algemeen is het juist een verbetering. Het partnerpensioen wordt in de nieuwe regeling vóór pensioendatum verzekerd met een risicoverzekering. Dat betekent dat het alleen is verzekerd als u hiervoor premie betaalt. Dat geldt dus automatisch voor iedereen die als werknemer pensioen opbouwt bij PFZW. Er mag maximaal een bedrag van 50% van het salaris worden verzekerd voor partnerpensioen. Hierdoor is het voor u, en alle andere deelnemers, duidelijk welk bedrag uw partner ontvangt bij overlijden. Het maakt niet meer uit hoe lang u al deelneemt aan de pensioenregeling, er wordt altijd maximaal 50% van het salaris verzekerd. 

In de huidige regeling gaat om een dekking van 1,25% per gewerkt of te werken dienstjaar. Dat komt bij 40 dienstjaren neer op 50% van de pensioengrondslag, oftewel ongeveer 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Omdat de pensioengrondslag lager is dan het salaris (bij de pensioengrondslag wordt de AOW buiten beschouwing gelaten) zal bij de maximale dekking van 50% van het salaris het partnerpensioen hoger zijn. Bovendien is in de huidige regeling het partnerpensioen lager voor deelnemers met minder dan 40 dienstjaren. Dat onderscheid geldt niet meer in de nieuwe regeling. 

Of 50% het maximale percentage wordt, bespreken werkgevers en werknemers en krijgt u ruim voor de ingang van de nieuwe regeling te weten. En gaat u voor pensioendatum uit dienst, dan zijn er mogelijkheden om de dekking voor partnerpensioen voort te zetten.

Ik krijg een partnerpensioen. Gaat daar ook iets voor veranderen ?

Iedereen gaat over naar de nieuwe pensioenregeling met de regels die daarbij horen, ook degenen die een partnerpensioen ontvangen.

Ik heb verhoogd partnerpensioen afgesproken. Blijft dit bestaan onder het nieuwe pensioenstelsel?

Ja, de keuzes en afspraken die u heeft gemaakt toen u met pensioen ging, veranderen niet. 

Ik ben met pensioen en heb samen met mijn partner besloten af te zien van een partnerpensioen. Biedt het nieuwe pensioenstelsel de mogelijkheid om daar alsnog voor te kiezen?

Nee, de keuzes en afspraken die u heeft gemaakt toen u met pensioen ging, veranderen niet.

Ik ontvang pensioen. Wat gebeurt met het geld in mijn 'persoonlijk pensioenpotje' dat overblijft na overlijden?

Als u overlijdt na de pensioendatum, dan stopt het ouderdomspensioen. Vaak ontvangen de nabestaanden dan een partnerpensioen en/of een wezenpensioen. In het nieuwe pensioenstelsel worden de regels voor het partnerpensioen na de pensioendatum niet veranderd. Voor het uitkeren van het wezenpensioen komt een vaste eindleeftijd van 25 jaar. Bij PFZW is dat nu 21 jaar.

Wat gebeurt er in de nieuwe pensioenregeling met pensioen bij overlijden? Gaat dit naar het collectief of is dit dan voor nabestaanden?

Ook in de nieuwe pensioenregeling is er nabestaandenpensioen voor achterblijvende partners en kinderen. Check in MijnPFZW of uw partner bekend is bij ons. U vindt hier ook informatie wat de voorwaarden zijn om uw partner aan te melden. 

Omzetten van bestaande pensioenen (invaren)

Hoe zet PFZW mijn opgebouwde pensioen om (invaren) naar de nieuwe pensioenregeling?

Eerst moet er nog een keuze worden gemaakt voor wel of niet omzetten van de pensioenen. 

Alle pensioen omzetten naar het nieuwe pensioenstelsel, wordt invaren genoemd. Wordt er voor invaren gekozen dan worden de nieuwe pensioenregels ook toegepast op de in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten. Dit zorgt voor het bij elkaar houden van het oude en nieuwe pensioen. Om te kunnen invaren, moeten de bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten omgerekend worden naar persoonlijke pensioenvermogens in het nieuwe pensioenstelsel.

Hoe kan ik controleren of de omzetting van de pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling goed is gegaan?

U ontvangt jaarlijks een pensioenoverzicht van PFZW waarop u kunt zien wat uw verwachte pensioen op de pensioendatum zal zijn. Dit verwachte pensioen wordt getoond voor drie verschillende economische scenario’s. Ook na de omzetting naar de nieuwe pensioenregeling ontvangt u pensioenoverzichten van PFZW. U kunt dan zien welke gevolgen de omzetting op uw verwachte pensioen heeft gehad.

Wat gebeurt er met het Flexpensioen als je dit wilt behouden in het nieuwe pensioenstelsel?

Dit ligt eraan of de huidige pensioenen omgezet (ingevaren) gaan worden naar de nieuwe pensioenregeling. Als er gekozen wordt voor invaren, dan zal het Flexpensioen ook worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling en wordt dit meegenomen in het persoonlijke pensioenvermogen. U kunt wel kiezen voor een ouderdomspensioen dat eerder ingaat.

Beleggen

Wie gaat er voor mijn pensioenpotje beleggen? Is deze dan ook aansprakelijk voor verlies door mislukte beleggingen?

Net zoals nu gaat PFZW collectief beleggen volgens het beleggingsbeleid dat door het bestuur is vastgesteld. Er is geen persoonlijke keuzemogelijkheid voor beleggingen. Het pensioenfonds verdeelt het collectief behaalde beleggingsresultaat en de risico’s doelgericht over de verschillende leeftijdsgroepen via vooraf afgesproken regels. We dragen samen de lusten en de lasten.

PFZW is, net als alle andere fondsen, voor het beleggingsresultaat zeer afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Die heeft PFZW niet in de hand. Om de risico’s zo klein mogelijk te maken wordt er ‘gespreid’ belegd, in verschillende categorieën en regio’s over de gehele wereld. Dat kan omdat PFZW zo’n groot fonds is. 

Het wordt persoonlijker. Dus: hoe kan ik invloed uitoefenen op het beleggingsbeleid van het fonds?

Het wordt inderdaad persoonlijker: iedere deelnemer krijgt zijn eigen persoonlijke pensioenvermogen en voor verschillende groepen deelnemers wordt dit persoonlijke vermogen met een ander risico belegd. Er is dus sprake van maatwerk.

PFZW heeft voor de solidaire premieregeling gekozen, onder andere omdat dat het beste past bij de wensen van de mensen uit de sector zorg en welzijn. In de solidaire regeling is geen sprake van individuele beleggingsvrijheid. De deelnemers worden juist ontzorgd op het gebied van beleggen.

Er zijn overigens wel op vele andere gebieden persoonlijke keuzes te maken, namelijk

 • Vervroegen van pensioen
 • Deeltijdpensioen (combinatie van deels werken en deels pensioen)
 • Ruilen van een stukje ouderdomspensioen voor extra partnerpensioen, en andersom
 • Hoog/laag regeling (eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen per maand, en andersom)

En er is een extra keuzemogelijkheid afgesproken: de mogelijkheid om bij aanvang van het pensioen een bedrag ineens (maximaal 10% van het pensioen) op te nemen. Deze mogelijkheid gaat naar verwachting begin 2024 in.

Krijg ik de mogelijkheid om zelf een beleggingsportefeuille met bijbehorend risicoprofiel samen te stellen?

Nee, u heeft een persoonlijk pensioenvermogen in een gezamenlijke, collectief belegde pensioenpot. De pensioenbeheerder beheert en belegt die pot. U kunt geen beleggingsprofiel kiezen op basis van uw eigen voorkeuren. Op het gebied van beleggen wordt u dus ontzorgd. 

Er zijn overigens wel allerlei andere zaken waarover u keuzes kunt maken, om het pensioen zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw persoonlijke situatie, namelijk

 • Vervroegen van pensioen
 • Deeltijdpensioen (combinatie van deels werken en deels pensioen)
 • Ruilen van een stukje ouderdomspensioen voor extra partnerpensioen, en andersom
 • Hoog/laag regeling (eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen per maand, en andersom)

En er is een extra keuzemogelijkheid afgesproken: de mogelijkheid om bij aanvang van het pensioen een bedrag ineens (maximaal 10% van het pensioen) op te nemen. Deze mogelijkheid gaat naar verwachting begin 2024 in.

Op social media lees ik dat er belegd gaat worden met geleend geld. Wat betekent dat? Wie leent geld van wie?

Waarop gedoeld wordt, is dat in de nieuwe regeling de allerjongste deelnemers een grote blootstelling aan zakelijke waarden kunnen krijgen, zelfs hoger dan 100%. Zakelijke waarden zijn bijvoorbeeld aandelen en vastgoed met een hoog risico. Als individuele belegger is een blootstelling hoger dan 100% niet mogelijk; in een collectief kan dat wel. Vaak wordt dit aangeduid als ‘het opheffen van de leenrestrictie’ of ‘beleggen met geleend geld’. In werkelijkheid is er geen sprake van een daadwerkelijke lening van de ene groep aan de andere groep.

Deze mogelijkheid is interessant, omdat het tot een beter risico/rendementsprofiel leidt voor de deelnemers. Met andere woorden: via deze mogelijkheid krijgen deelnemers meer pensioen voor hetzelfde risico, of minder risico voor hetzelfde pensioen.

De mogelijkheid om de leenrestrictie op te heffen is inderdaad uitgebreid in het nieuws geweest, omdat bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Tweede Kamer bleek dat toezichthouder De Nederlandsche Bank in zijn voorbeeldberekeningen de allerjongste deelnemers maar liefst 2500% (!) blootstelling aan zakelijke waarden had gegeven. In de praktijk zou niet één pensioenfonds dat daadwerkelijk doen. In de Wtp is uiteindelijk afgesproken dat de blootstelling aan zakelijke waarden niet hoger mag zijn dan 150%.