Veelgestelde vragen

Onderstaand vindt u een overzicht van antwoorden op veel voorkomende vragen per onderwerp.

Afspraken in transitieplan

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling. De belangrijkste afspraken:

 • We doen het samen. Iedereen die werkt in zorg en welzijn bouwt pensioen op bij PFZW. Samen delen we de lusten en de lasten. 
 • Pensioen moet voor iedereen goed geregeld blijven en als aanvulling op de AOW bijdragen aan bestaanszekerheid.  
 • U legt samen met uw werkgever maandelijks geld in voor het opbouwen van uw pensioen.  
 • Als u na 42 jaar werken in de zorg en welzijn met pensioen gaat, is de verwachting dat uw pensioen minimaal 80% is van het gemiddelde salaris dat u tijdens uw werkzame leven hebt verdiend. 
 • Pensioenen moeten beter dan nu kunnen meegroeien met prijsverhogingen. 
 • De kans op het verlagen van pensioenen moet zo klein mogelijk worden. 
 • Iedereen die werkt in de zorg en welzijn moet kunnen rekenen op goede verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. 

Het pensioengeld dat PFZW beheert wordt door het omzetten naar de nieuwe pensioenregeling verdeeld. Hoe dat precies gaat, is afhankelijk van de financiële situatie van PFZW op 1 januari 2026. PFZW beheert ongeveer 216 miljard euro. 

Na het omzetten ziet u welk deel daarvan door u is opgebouwd. Dat noemen we uw pensioenvermogen. In MijnPFZW kunt u na de overgang altijd zien hoe groot uw pensioenvermogen is en hoe u het opbouwt. Er zijn veel berekeningen gemaakt om ervoor te zorgen dat de voordelen zo goed mogelijk worden verdeeld over iedereen die bij PFZW pensioen ontvangt, opbouwt of heeft opgebouwd.

De waarde van het pensioen dat u tot de start van de nieuwe pensioenregeling opbouwde of het pensioen dat u ontvangt, zet PFZW om naar een bedrag. Dat bedrag noemen we uw persoonlijk pensioenvermogen. Dat blijft gewoon van u. En daarvan wordt uw pensioen maandelijks betaald, al wordt u 120 jaar. 

In 2023 hebben de Tweede Kamer en de Eerste Kamer voor de Wet toekomst pensioenen gestemd en de wet is inmiddels ook ingegaan. Bij PFZW zijn we sindsdien (en al lang daarvoor) hard bezig om te zorgen dat we in 2026 probleemloos kunnen overgaan naar de nieuwe regels. We zijn er bij PFZW van overtuigd dat deze nieuwe wet voor u en bijna iedereen die bij ons pensioen opbouwt financieel gunstiger is dan de oude wet. En dat het daarom belangrijk is dat iedereen deel gaat nemen aan de nieuwe pensioenregeling, want:

 •  We verwachten dat u door omzetten later een hoger pensioen krijgt dan wanneer de huidige regels zouden blijven gelden. Maar we kunnen niet voorkomen dat een klein aantal mensen die pas kort in de zorg en welzijn werken er juist (iets) op achteruit gaan. 
 • Het is  voordeliger als voor iedereen bij PFZW dezelfde regels gelden. Het is duur als we de huidige en de nieuwe regels allebei moeten uitvoeren. Dat geld besteden we liever aan de pensioenen. 
 • Het is voor u overzichtelijker en begrijpelijker dat u straks in één keer kunt inzien wat u bij PFZW hebt opgebouwd. 
 • De nieuwe regels zijn goed voor jong en oud. De huidige regels zijn dat niet meer. 
 • Het pensioen dat u opbouwt gaat meer meebewegen met de economie. 
 • Ook als u later met pensioen bent, kan de hoogte van uw pensioen daardoor elk jaar veranderen. We hebben een gezamenlijke reserve om te voorkomen dat uw pensioen later ineens veel daalt. 
 • We kunnen de pensioenen na het omzetten eerder verhogen en goed beschermen tegen verlagingen. 

In het transitieplan staat beschreven welke keuzes en afspraken de vakbonden en werkgeversorganisaties (sociale partners) hebben gemaakt over de nieuwe pensioenregeling voor PFZW. In het plan staat ook wat er gebeurt met de pensioenen die al zijn opgebouwd en de pensioenen die nu worden uitgekeerd. Ook staat in het transitieplan welke maatregelen de sociale partners nemen om ervoor te zorgen dat de overgang naar de nieuwe regeling geen grote voor- of nadelen oplevert voor bepaalde groepen deelnemers.

Het transitieplan is van de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties), zij hebben dit plan opgesteld. Voor PFZW zijn dit:

Werkgevers: 

a. ActiZ
b. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
c. Sociaal Werk Nederland, in deze ook vertegenwoordigend Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang 
d. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
e. De Nederlandse ggz
f. Overige sectororganisaties: 
1. Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde 
2. Branchevereniging Tandtechniek
3. Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici 
4. Brancheorganisatie Geboortezorg 
5. Zelfstandige Klinieken Nederland
6. Landelijke Huisartsen Vereniging 
7. InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg 
8. Stichting SBOH, Stichting SBOH Maatschappij en Gezondheid 

Werknemers: 

a. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
b. CNV Connectief 
c. Nieuwe Unie ‘91 
d. Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ)

Er komen nieuwe regels voor pensioen omdat de huidige regels niet meer goed aansluiten bij deze tijd. Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. De pensioenregeling moet worden aangepast aan deze nieuwe wet. Daarom hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar afspraken gemaakt hoe de nieuwe pensioenregeling eruit moet komen te zien. Die afspraken staan in het transitieplan. Het bestuur van PFZW gaat de komende maanden toetsen of die afspraken uitvoerbaar zijn. 

De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben het transitieplan in december 2023 voorgelegd aan hun leden. De leden zijn eind 2023 akkoord gegaan met het transitieplan. Ook de ouderenorganisaties zijn gehoord: ANBO en de Bond voor Pensioenbelangen PFZW (BPP).

De sociale partners hebben het transitieplan aangeboden aan het bestuur van PFZW. Zij gaan nu bekijken of zij de nieuwe regeling kunnen uitvoeren. Het bestuur van PFZW maakt vervolgens een (implementatie)plan waarin staat hoe zij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling gaan uitvoeren. De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt het plan.

In 2024 werkt PFZW de details van de nieuwe pensioenregeling uit. We zetten in 2025 alles klaar voor de overgang. U ontvangt eind 2025 een persoonlijk bericht met een voorlopige berekening van uw pensioen na de omzetting.

Nieuwe regels voor pensioen

De nieuwe regels gelden voor iedereen die werkt, deels werkt of heeft gewerkt, bijna met pensioen is of al pensioen of een uitkering krijgt van PFZW.

Bekijk ook onze korte video

Dat weten we als we alle pensioenen gaan ‘omzetten’ naar de nieuwe regels. Dat doen we op 1 januari 2026.

 • In oktober 2025 krijgt u van ons een persoonlijk bericht. Dan ziet u een voorlopige berekening van uw verwachte pensioen.
 • In maart 2026 krijgt u opnieuw persoonlijk bericht met de definitieve berekening uw verwachte pensioen.

Bekijk ook onze korte video

Het geld dat PFZW beheert, wordt door het omzetten naar de nieuwe regels herverdeeld. Het wordt niet meer of minder, maar op een andere manier verdeeld. Dat gebeurt op 1 januari 2026. Na het omzetten heeft iedereen een persoonlijk pensioenvermogen. In MijnPFZW kunt u altijd zien hoe groot uw pensioenvermogen is. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben veel berekeningen gemaakt om het zo evenwichtig mogelijk te verdelen. Zo zorgen we ervoor dat de voordelen van de nieuwe pensioenregeling goed worden verdeeld over alle groepen mensen die een pensioen hebben bij PFZW. Of u nu pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of pensioen ontvangt.

De economie kan invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Bijvoorbeeld door de rente en de beleggingsresultaten. 

 • Zit het mee met de economie? Dan kan uw pensioen hoger uitvallen.
 • Zit het tegen met de economie? Dan wordt uw pensioen misschien wat lager. Maar dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. We verwachten dat we uw pensioeninkomen daardoor eerder kunnen verhogen. En er is een bescherming tegen verlagingen. Daarvoor hebben we onder andere een ‘buffer’ achter de hand: een gezamenlijke reserve die we gebruiken om eventuele tegenvallers op te vangen. 

De kans dat dat gebeurt is puur vanuit de theorie. Beleggingen worden gespreid en er wordt niet alleen in risicovolle aandelen belegd. Ook is er een ‘buffer’ waardoor de kans op verhoging van de pensioenen groter is dan op een daling. Zeker is dat u pensioen blijft ontvangen van PFZW, ook al wordt u 120 jaar. 

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector zorg en welzijn (de sociale partners) hebben op 15 januari 2024 de nieuwe regels bepaald. Bijvoorbeeld hoeveel geld u en uw werkgever inleggen. En wat er is geregeld als u arbeidsongeschikt wordt. Of wat uw eventuele partner en kinderen krijgen als u overlijdt. Ook de gepensioneerden en oud-medewerkers zijn hierbij betrokken geweest. Zo worden de nieuwe regels breed ‘gedragen’ door iedereen in uw sector. PFZW heeft de regels dus niet bepaald, maar voert ze straks wel uit. 

Lees meer over de nieuwe regels

 • We beleggen alle pensioenvermogens van iedereen die bij PFZW pensioen opbouwt of heeft opgebouwd. Dat levert rendement op. Rendement is  de gemaakte winst (of verlies) op de beleggingen in een bepaalde periode. 
 • De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben berekend hoe we dat rendement zo goed mogelijk kunnen verdelen, zodat iedereen er evenveel voordeel bij heeft.
 • Als u jong bent, loopt u wat meer risico. Dat bekent een grotere kans op hoge rendementen en snelle groei, maar ook een grotere kans dat uw pensioenvermogen soms minder waard wordt. 
 • Als u ouder bent, dan wordt het risico steeds kleiner en uw vermogen steeds stabieler. Over een langere periode gezien groeit uw vermogen altijd.

Lees meer over beleggen

Nee, u krijgt straks een persoonlijk deel in een gezamenlijk, collectief belegd pensioenvermogen. PFZW beheert en belegt dit voor u. U wordt juist ontzorgd op het gebied van beleggen. 

Ja, alle fondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 overstappen. PFZW wil al op 1 januari 2026 overstappen. 

Na 1 januari 2026 gebruiken we de dekkingsgraad niet meer. De dekkingsgraad is nog wel belangrijk als de pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regeling. Hoe hoger de dekkingsgraad op het moment van omzetten, hoe meer de persoonlijke pensioenvermogens en ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd.

Nee, dat kan niet. Werkt u in de sector zorg en welzijn, dan bouwt u verplicht pensioen bij ons op. En u krijgt pensioen van ons zodra u met pensioen gaat. U kunt ook niet overstappen naar een ander fonds. Het is ook niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat staat zo in de nieuwe pensioenwet die sinds 1 juli 2023 geldt.

Ik bouw pensioen op

 • We verwachten dat u later een hoger pensioen krijgt dan wanneer de huidige regels zouden blijven gelden. 
 • Het is overzichtelijker en begrijpelijker dat u straks uw pensioen in één keer kunt inzien.
 • We kunnen pensioenen eerder verhogen en goed beschermen tegen verlagingen. 
 • Uw opgebouwde pensioenvermogen gaat meer meebewegen met de economie. Daardoor is het totdat u met pensioen gaat wat onduidelijk wat u later exact aan pensioen krijgt. 

Net als nu blijven u en uw werkgever samen geld inleggen voor uw pensioen. Hoeveel dat is, staat iedere maand op uw loonstrook. 

 • Het grootste deel van de inleg voegen we toe aan uw pensioenvermogen. Zo bouwt u aan uw pensioen voor later.
 • Een klein deel wordt gebruikt voor verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden en om kosten te betalen.
 • Het kan zijn dat een klein deel van de premie ook wordt gebruikt om de gezamenlijke reserve aan te vullen, als die niet groot genoeg meer is.

Zolang u werkt, bouwt u pensioenvermogen op met het geld dat u en uw werkgever inleggen. Uw vermogen groeit verder door het rendement van onze beleggingen. Gaat u met pensioen? Dan betalen we uit dit vermogen uw pensioeninkomen, zolang u leeft. 

U ziet vanaf maart 2026 in MijnPFZW bijvoorbeeld:

 • hoe groot uw pensioenvermogen is
 • wat u zelf heeft ingelegd
 • welk deel uw werkgever heeft betaald
 • hoeveel rendement er is behaald door PFZW
 • hoeveel pensioeninkomen u naar verwachting ontvangt
 • welke uitkeringen er zijn als er iets met u gebeurt 

Wat de nieuwe pensioenregeling voor iedereen persoonlijk betekent weten we pas als wij de nieuwe regels voor pensioen invoeren en we per persoon de nieuwe berekening kunnen maken. Wij hebben al wel voorlopige berekeningen gemaakt. Hieruit blijkt dat vrijwel iedereen naar verwachting ten minste een gelijkblijvend of zelfs hoger pensioen krijgt door de overstap op de nieuwe regeling. En dat we de pensioenen daarna eerder kunnen verhogen en goed kunnen beschermen tegen verlagingen. 

De meerderheid heeft voordeel van de nieuwe regels. Maar voor mensen die zijn geboren tussen 1959 en 1995 en in de sector zorg en welzijn werken of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, heeft het afschaffen van de huidige regels ook nadelen. Daarom krijgt deze groep een extra bedrag in zijn of haar pensioenvermogen. Daardoor blijft het verwachte pensioen later voor bijna iedereen minstens even hoog als vóór het omzetten. Voor een heel kleine groep kunnen we het nadeel niet helemaal wegnemen, maar wel kleiner maken. Dit zijn mensen die pas kort in de sector werken en nog niet veel pensioen bij PFZW hebben opgebouwd. Niet iedereen ontvangt hetzelfde bedrag. Hoe hoog het bedrag in jouw situatie is en hoe hoog jouw verwachte pensioen gaat zijn, kunnen we pas eind 2025 berekenen.

Lees meer over de aanvulling

Dat pensioen blijft daar staan. Informeer bij uw andere pensioenfonds welke nieuwe regels daar gelden voor uw pensioen. Wilt u dat pensioen meenemen naar PFZW? Vraag dan om waardeoverdracht

Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke pensioensituatie heeft het altijd zin om in MijnPFZW te kijken. Dat hoeft niet elke maand. Wanneer u elk jaar een keer een pensioencheck doet, voorkomt u dat u zich onnodig zorgen maakt over later of rond de pensioenleeftijd voor (onaangename) verrassingen komen te staan. Het is ook belangrijk om uw pensioen te checken wanneer er iets verandert in uw leven. Gaat u trouwen of scheiden? Heeft u kinderen gekregen? Bent u arbeidsongeschikt geworden? Veel levensgebeurtenissen hebben invloed op uw pensioen. Het geeft een gerust gevoel als u weet wat dat betekent voor uw pensioen.

Ja, dat kan. U bepaalt zelf hoeveel en hoe lang u geld blijft inleggen bij PFZW, binnen de regels van de Belastingdienst. U kunt het geld alleen gebruiken voor uw pensioen later. Tot die tijd staat het vast. 

Nee, dat kan niet. Als u met pensioen gaat, krijgt u uw pensioeninkomen uit het vermogen dat u bij PFZW heeft opgebouwd. 

Nee, want uw keuzemogelijkheden blijven hetzelfde:

 • U kunt uw pensioen vervroegen of uitstellen.
 • U kunt kiezen voor deeltijdpensioen: deels werken en deels met pensioen.
 • U kunt een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra pensioen voor uw partner. Of andersom.
 • U kunt kiezen voor eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen per maand of andersom.

Lees meer over uw keuzemogelijkheden en maak een pensioenplan.

Overlijdt u voordat u met pensioen gaat? 

 • Uw eventuele partner krijgt iedere maand een uitkering van ons, zolang hij of zij leeft. Dat bedrag is 40% van uw laatste bruto jaarsalaris.
 • Uw eventuele kinderen krijgen ook iedere maand een uitkering, tot hun 25e. Per kind is dat bedrag 20% van uw laatste bruto jaarsalaris. 

Let op! 

 • Deze verzekeringen zijn er in ieder geval zolang u werkt in de zorg en welzijn en bij PFZW pensioen opbouwt. En tot zes maanden daarna als u de sector verlaat en nog niet met pensioen bent. 
 • Werkt u niet meer in zorg en welzijn of heeft u onbetaald verlof? Dan zijn er mogelijkheden om de verzekering voor uw partner en kinderen te laten doorlopen.

Check in MijnPFZW of uw partner bekend is bij ons. U vindt hier ook informatie wat de voorwaarden zijn om uw partner aan te melden.

Ook in de nieuwe regeling is er een aanvulling op de uitkering van het UWV. Dat hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties bepaald. En u blijft pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf geld voor hoeft in te leggen. 

Ja, u mag vrijwillig doorgaan met pensioen opbouwen. Bijvoorbeeld als u (tijdelijk) stopt met werken of als zzp’er aan de slag gaat. Ook kunt u uw partner en kinderen verzekeren van een uitkering als u overlijdt. En voor u zelf een pensioen verzekeren als u arbeidsongeschikt wordt. Hoe hoog dat bedrag is, weten we nu nog niet.

Ik krijg pensioen

 • Uw pensioeninkomen moet na het omzetten minstens even hoog blijven, als de financiële situatie dat toelaat. Dat hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties bepaald.
 • De kans op verlaging is in de eerste jaren bijna 0%. Er komt een gezamenlijke reserve die we direct bij de overgang naar de nieuwe regels al vullen. Zo zijn we zeker dat we die ook in de eerste drie jaar na de overgang al kunnen gebruiken als dat nodig is.
 • U kunt erop vertrouwen dat u uw pensioen iedere maand ontvangt, zolang u leeft. Ook al wordt u 120 jaar. 
 • We verwachten dat we uw pensioen eerder kunnen verhogen. Er is een bescherming tegen verlagingen.  
 • Als de financiële situatie het toelaat kunnen we de pensioenen ook in 2025 verhogen. Dat zou niet zijn toegestaan als PFZW de pensioenen niet omzet. U had dan ook geen verhogingen van uw pensioen ontvangen in 2023 en 2024. 

PFZW gaat de pensioenen één keer per jaar aanpassen. We laten u ieder jaar in november weten hoeveel pensioen u het jaar daarna kunt verwachten.

Ja, u heeft via MijnPFZW altijd inzicht in uw pensioen of uitkering. Dat blijft zo. Als u met pensioen bent en een partnerpensioen hebt verzekerd, dan ziet u ook de hoogte daarvan. 

Dat blijft u ieder jaar apart ontvangen, in mei. Net als nu.

Als u overlijdt na uw pensioendatum, dan stopt uw pensioen. Vaak ontvangen uw eventuele partner en/of kinderen dan een nabestaandenuitkering. De regels voor het partnerpensioen na de pensioendatum veranderen niet. Voor het uitkeren van het wezenpensioen komt een vaste eindleeftijd van 25 jaar. Bij PFZW is dat nu nog 21 jaar.

Ik krijg een nabestaandenuitkering

 • Uw uitkering moet na het omzetten minstens even hoog blijven, als de financiële situatie dat toelaat. Dat hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties bepaald.
 • De kans op verlaging is in de eerste jaren bijna 0%. Er komt een gezamenlijke reserve die we direct bij de overgang naar de nieuwe regels al vullen. Zo zijn we zeker dat we die ook in de eerste drie jaar na de overgang al kunnen gebruiken als dat nodig is.
 • En u kunt erop vertrouwen dat u uw uitkering iedere maand ontvangt, zolang u leeft. Ook al wordt u 120 jaar. 
 • We verwachten dat we uw uitkering eerder kunnen verhogen. Er is een bescherming tegen verlagingen. 
 • Als de financiële situatie het toelaat, kunnen we de uitkeringen ook in 2025 verhogen. Dat zou niet zijn toegestaan als PFZW de pensioenen niet omzet. U had dan ook geen verhogingen van uw uitkering ontvangen in 2023 en 2024. 

Ik krijg een arbeidsongeschiktheidsuitkering

 • Uw uitkering moet na het omzetten minstens even hoog blijven, als de financiële situatie dat toelaat. Dat hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties bepaald.
 • De kans op verlaging is in de eerste jaren bijna 0%. Er komt een gezamenlijke reserve die we direct bij de overgang naar de nieuwe regels al vullen. Zo zijn we zeker dat we die ook in de eerste drie jaar na de overgang al kunnen gebruiken als dat nodig is.
 • En u kunt erop vertrouwen dat u uw uitkering iedere maand ontvangt, zolang u leeft. Ook al wordt u 120 jaar. 
 • We verwachten dat we uw uitkering eerder kunnen verhogen. Er is een bescherming tegen verlagingen. 
 • Als de financiële situatie het toelaat, kunnen we de uitkeringen ook in 2025 verhogen. Dat zou niet zijn toegestaan als PFZW de pensioenen niet omzet. U had dan ook geen verhogingen van uw uitkering ontvangen in 2023 en 2024. 

Ik werk niet meer in zorg en welzijn

Uw opgebouwde pensioen blijft bij ons staan. Op 1 januari 2026 zetten we dit om naar uw persoonlijke pensioenvermogen. 

U mag uw opgebouwde pensioenvermogen onder voorwaarden overdragen naar een ander pensioenfonds als u van baan wisselt. U krijgt het actuele voor uw pensioen gereserveerde pensioenvermogen mee, maar geen deel van de buffer. Net zoals nu is het dan verstandig om de pensioenregeling van PFZW te vergelijken met de pensioenregeling van uw huidige pensioenfonds. U kunt dan bijvoorbeeld kijken naar de keuzemogelijkheden binnen de verschillende pensioenregelingen, de manier waarop de pensioenfondsen beleggen of de hoeveelheid risico die u loopt op weg naar uw pensioen.

Heeft deze informatie u geholpen?