PFZW over de Wet toekomst pensioenen

12-02-2021 | PFZW is positief over de conceptvoorstellen Wet toekomst pensioenen, wel zijn er nog serieuze aandachtpunten.

Half december vorig jaar heeft het kabinet conceptwetsvoorstellen gepubliceerd voor de Wet toekomst pensioenen. In die wetsvoorstellen wordt het Pensioenakkoord, dat vorige zomer werd bereikt, verder uitgewerkt.

Tot en met 12 februari kon iedereen op de wetsvoorstellen reageren, tijdens de zogenoemde internetconsultatie. PFZW maakt graag gebruik van die mogelijkheid, om de belangen van onze deelnemers en werkgevers zo goed mogelijk te dienen. Samen met andere pensioenfondsen reageren we via de Pensioenfederatie gezamenlijk. Daarnaast zetten we in onze eigen reactie nog een aantal accenten.

Bij de beoordeling van de wetsvoorstellen heeft PFZW deze langs de meetlat gelegd van zeven waarden, die het fonds samen met werkgevers, werknemers en gepensioneerden in de sector zorg en welzijn heeft vastgesteld. Deze waarden dienen voor ons als uitgangspunt bij het toekomstbestendig en robuust maken van het Nederlandse pensioenstelsel en de inrichting van de nieuwe pensioenregeling. Het samen regelen van pensioen en het samen delen van risico’s zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Met als doel een betaalbare en begrijpelijke pensioenregeling, die evenwichtig is voor alle generaties.

PFZW’s 7 waarden voor een goed en betaalbaar pensioen

1.       Bescherming tegen het onvoldoende zelf regelen van een risico, dat je anders niet kunt dragen.
2.       Risicodeling binnen én tussen generaties.
3.       Werkgever en werknemer zorgen samen voor voldoende premie.
4.       Beleggen voor de lange termijn levert het beste resultaat.
5.       Lage kosten door schaalgrootte, eenvoud en het werken zonder winstoogmerk.
6.       Alleen met een verplicht pensioen kunnen we de beste voordelen behalen.
7.       Stabiliteit (in premie, opbouw en uitkering).

PFZW is blij dat de twee nieuwe pensioenregelingen zoals voorgesteld in de Wet toekomst pensioenen bijdragen aan een beter en meer toekomstbestendig pensioen. Het vervallen van de stapeling van dure (schijn)zekerheden, zorgt naar verwachting voor een beter pensioenresultaat voor onze deelnemers. Het is positief dat de sterke basis onder het Nederlandse pensioenstelsel behouden blijft: collectiviteit, solidariteit en de verplichtstelling.

Tegelijkertijd moeten we onderkennen dat de lage rente, onvoorspelbare toekomstige rendementen en een stijgende levensverwachting in iedere kapitaalgedekte pensioenregeling een onvermijdelijke realiteit blijven. Deze factoren hebben grote impact op de kostprijs en de zekerheid van pensioen. Dat moeten we onder ogen zien, en we moeten daarover eerlijk zijn. PFZW is er overigens van overtuigd dat de aanstaande hervormingen meer mogelijkheden bieden dan de bestaande pensioenregelingen om deze risico’s evenwichtig te verdelen met een beter verwacht pensioenresultaat én om daarover duidelijk te zijn. 

Los daarvan ziet PFZW nog een aantal zaken die aandacht verdienen. Zo willen we op een solidaire en evenwichtige manier voor de belangen van ál onze deelnemers op kunnen komen. Dat vraagt om ruimte in de wetgeving. Wetgeving die tot in de kleinste details alles dichttimmert, moet daarom voorkomen worden. 

Verder is het de bedoeling dat Nederland in 2026 overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat lijkt nog ver weg, maar er zijn ook nog bergen werk te verzetten. Daarom is het nodig dat het traject rondom wet- en regelgeving nog dit jaar wordt afgerond. 

In totaal benoemt PFZW in de reactie op de conceptwetgeving tien aandachtspunten. Benieuwd naar onze volledige reactie?

Los van de reactie op de conceptwetgeving rondom de hervorming van het pensioenstelsel, hebben we ook specifiek gereageerd op voorstellen voor wetgeving om een pensioen voor zzp’ers mogelijk te maken. We vinden het jammer dat daar nog onvoldoende duidelijkheid over is, want we zouden graag aan de slag gaan met experimenten. De plannen liggen klaar, maar de noodzakelijke experimenteerwetgeving ontbreekt nog. Onze reactie vindt u hier.

Tot slot: samen met andere pensioenfondsen werkten we aan een gezamenlijke reactie op de conceptwetsvoorstellen. Die gezamenlijke reactie is ingediend door de Pensioenfederatie. U leest hem hier.