Stand van zaken Wet toekomst pensioenen

12-12-2023 | De sociale partners, samenwerkend aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW), hebben op 10 november 2023 een onderhandelaarsresultaat bereikt. Na instemming van de achterban zal dit resultaat basis zijn voor het vernieuwen van de pensioenregeling op basis van de Wet toekomst pensioenen 2023 (Wtp).

De partijen vertegenwoordigd aan de PTZW leggen de komende weken het bereikte onderhandelaarsresultaat ter goedkeuring aan hun achterbannen voor. Het streven van de PTZW is er op gericht om de achterbanraadpleging en het hoorrecht uiterlijk op 8 januari afgerond te hebben en een onderhandelaarsakkoord te sluiten. De opdracht, vastgelegd in het transitieplan, wordt aan het bestuur van PFZW verstrekt, met het verzoek tot uitvoering over te gaan.

Transitieplan
De wet schrijft voor dat sociale partners een uitgewerkt transitieplan opstellen. Het transitieplan bevat de uitwerking van de (voorgenomen) afspraken tussen sociale partners. Het concept transitieplan is ook aangeboden aan de organisaties van gepensioneerden ter uitoefening van het hoorrecht. Naar verwachting zal het transitieplan medio januari 2024  worden gepubliceerd en zal ook een publieksvriendelijke versie beschikbaar komen.

Vervolg
Het PFZW-bestuur buigt zich in de eerste helft van 2024 over de opdracht, die getoetst zal worden aan het eerder opgestelde opdrachtaanvaardingskader. Dat gebeurt met betrokkenheid van het verantwoordingsorgaan (Pensioenraad) en de Raad van Toezicht, zoals wettelijk voorgeschreven. Daarna volgt de voorlegging van het implementatie- en communicatieplan aan DNB respectievelijk AFM. Wanneer DNB goedkeuring heeft verleend kan PFZW de nieuwe regeling implementeren. Deze zal naar verwachting op 1 januari 2026 van kracht zijn.

Hoorrecht ouderenorganisaties
In het proces is samengewerkt met PFZW en ondersteuning ontvangen van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. In het proces is ook contact gelegd en meermalen overleg gevoerd met de ouderenorganisaties ANBO en de Bond voor Pensioenbelangen PFZW. Zij hebben hun zienswijze meegegeven aan de PTZW; deze is betrokken in hun standpuntbepaling. Daarmee is invulling gegeven aan het wettelijk hoorrecht.

Vijfde keer uitstel Bedrag ineens
Op 9 november heeft minister Schouten in een Brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de mogelijkheid om bij pensionering een bedrag ineens op te nemen, niet eerder dan 1 januari 2025 wordt ingevoerd. Gelet op de planning van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel herziening bedrag ineens, begin 2024, zou er bij invoering van deze mogelijkheid per 1 juli 2024 te weinig tijd overblijven om deelnemers goed over het Bedrag ineens te kunnen informeren.