Archief nieuwsberichten Sociale partners

Hier vindt u de nieuwsberichten voor sociale partners van het huidige jaar en het jaar daarvoor.

 • Verhoging pensioenpremie lijkt onvermijdelijk 24-09-2020 | Tijdens de digitale ontbijtsessie op 8 september herhaalde Peter Borgdorff de verwachting dat het bestuur in het najaar besluit om de pensioenpremie in 2021 met ongeveer 2,5 procentpunt te verhogen. Of daarnaast ook de pensioenopbouw omlaag gaat, is nog niet bekend.
 • Aanvullend geboorteverlof en pensioenopbouw 24-09-2020 | Is er nu geen afspraak gemaakt over een loonaanvulling van een werkgever bovenop de 70% van UWV? Dan stopt de pensioenopbouw bij opname van aanvullend geboorteverlof.
 • Premiebetaling in tijd van corona 24-09-2020 | In de afgelopen periode hebben verschillende werkgevers uitstel van betaling aangevraagd of een betalingsregeling met ons getroffen.
 • Aansluiting met terugwerkende kracht 02-07-2020 | Het komt voor dat wij werkgevers ontdekken die onder de verplichtstelling vallen maar zich nog niet bij ons hebben gemeld. Deze moet zich dan alsnog aansluiten.
 • Beleggen in de sector zorg en welzijn Wij beleggen pensioengeld graag in onze sector zorg en welzijn. Het is daarbij wel van belang dat er een goed rendement tegenover staat. Want alleen dan snijdt het mes aan twee kanten. In ons jaarbericht duurzaam beleggen leest u daar meer over.
 • Ontbijtsessie 8 september De volgende ontbijtsessie vindt plaats op dinsdag 8 september, hopelijk van 9.00 tot 11.00 uur bij ons in Zeist.
 • HR-dataportaal voor werkgevers Vanaf 18 mei is het nieuwe HR-dataportaal voor werkgevers toegankelijk. Deze is in co-creatie met werkgevers zelf ontwikkeld. De functionaliteit van het portaal wordt daarbij in fasen verder uitgebreid.
 • Steunfonds ZwiC en raakvlak met onze pensioenregeling Begin april is het ZwiC-steunfonds opgericht. Een steunfonds bedoeld voor zorgverleners die gezondheidsschade oplopen door hun zorg voor coronapatiënten. Het is daarbij goed om te weten dat er In de pensioenregeling ook een verzekering zit bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • Jaarverslag 2019 Bestuursvoorzitter Joanne Kellermann kijkt in het jaarverslag 2019 terug én vooruit. "Ook het nieuwe Pensioenakkoord vormt een grote uitdaging."
 • Interview met Peter Borgdorff op BNR Op vrijdag 8 mei was Peter Borgdorff te gast in een uitzending van BNR over pensioen. Hij ging daarbij in op vragen van presentator Roelof Hemmen over de financiële situatie van PFZW en het toekomstig pensioencontract.
 • Negatief reisadvies en partnerpensioen 19-03-2020 | Volgens berichten in de media zouden verschillende pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen uitkeren na het bezoek aan een oranje of rood risicogebied. PFZW keert echter gewoon uit.
 • Zo staat PFZW ervoor 19-03-2020 | De actuele dekkingsgraad daalde van 95,7% in januari, naar 90,4% in februari. Dit kwam vooral door de zorgen over de impact van het coronavirus op de economie.
 • Invloed van coronavirus op pensioen 19-03-2020 | Het coronavirus heeft gevolgen voor de economie. En dus ook voor de dekkingsgraad van PFZW. Welke invloed heeft het coronavirus op het pensioen van deelnemers?
 • Inzet gepensioneerde werknemers 19-03-2020 | Sommige werkgevers in de sector zorg en welzijn roepen in verband met de coronacrisis hun oud-werknemers op om weer te komen werken. Waaronder ook oud-werknemers die eerder dan vijf jaar voorafgaand aan hun AOW-leeftijd met pensioen zijn gegaan.
 • Het potentieel pakken 21-02-2020 | Op 13 februari heeft de Stichting Het Potentieel Pakken het rapport ‘Het Potentieel Pakken in de zorg – De kansen rondom grotere deeltijdbanen’ overhandigd aan minister Van Engelshoven.
 • Fiscale ruimte 21-02-2020 | Op 21 januari waren vertegenwoordigers van brancheorganisaties en vakbonden bij PFZW te gast voor een interactieve brainstormsessie.
 • Uitnodiging pensioenintroductie 21-02-2020 | Houdt u zich sinds kort bezig met de arbeidsvoorwaarde pensioen of heeft u er zijdelings mee te maken? En wilt u meer over het onderwerp weten? Meld u dan aan voor onze pensioenintroductie op woensdag 11 maart.
 • Uitfasering instapregeling 20-01-2020 | Het bestuur van PFZW heeft, na advies van de Pensioenraad, besloten om de Instapregeling per 1 januari 2020 uit te faseren. Dit betekent dat wij per 1 januari geen nieuwe werkgevers meer in deze regeling opnemen.
 • Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 13-12-2019 | Op 8 november heeft de Pensioenraad positief advies uitgebracht over het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025, nadat dit nog wat was aangescherpt na eerdere bespreking met de Pensioenraad. In dit plan beschrijft PFZW wat wij de komende jaren willen bereiken.
 • Uitnodiging bijeenkomst 13-12-2019 | In het pensioenakkoord heeft het kabinet met sociale partners maatregelen afgesproken om te bevorderen dat werknemers gezond hun pensioen kunnen halen. Met het Wetsvoorstel “Bedrag ineens, RVU en verlofsparen” geeft het kabinet uitvoering aan een groot deel van deze maatregelen
 • Cijfers 2020 13-12-2019 | In de vorige e-nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd over de pensioenpremie in 2020. Inmiddels is ook de AOW-franchise bekend.
 • Onderzoek pensioen zzp'ers 13-12-2019 | Sociale partners in de branches Kunsteducatie, Toneel en Dans en Nederlandse Podia hebben PFZW gevraagd te onderzoeken of en hoe een pensioenproduct er toe kan bijdragen dat zzp’ers gaan sparen voor hun pensioen.
 • Pensioenpremie 2020 bekend 20-11-2019 | Het bestuur van PFZW heeft, na advies van de Pensioenraad, besloten dat de pensioenpremie in 2020 zoals het er nu voorstaat 23,5% blijft.
 • Actualiseren deel verplichtstelling 20-11-2019 | Een jaar geleden is een werkgroep aan de slag gegaan met het actualiseren van het werkgevers- en werknemersbegrip in de werkingssfeer van de verplichtstelling intramurale en/of extramurale zorg van PFZW (verplichtstelling a).
 • Pilot herontdek de zorg 17-10-2019 | Opnieuw werken in de zorg, iets voor jou? Dat is de boodschap die naar een groep oud-medewerkers uit de sector gaat. Een pilot die PFZW doet samen met VWS.
 • Toneel en dans bij PFZW 21-06-2019 | Alle werkgevers in de branche Toneel en Dans vallen per 1 juli 2019 onder de verplichtstelling van PFZW. Het pensioen van een groot deel van de culturele sector was al ondergebracht bij PFZW.
 • Pensioenakkoord 21-06-2019 | Nu de vakbonden hebben ingestemd kunnen we spreken van een echt pensioenakkoord. Download hier de samenvatting van de kabinetsbrief en het SER-advies.
 • PFZW vergroot beleggingen in de zorg 20-03-2019 | Voor de 3e keer sinds 2011 belegt PFZW in een fonds van Gilde Healthcare. Daarmee vergroot PFZW de beleggingen in de sector zorg en welzijn. Het bedrag dat PFZW nu belegt is € 30 miljoen. In totaal heeft PFZW daarmee € 80 miljoen belegd in Gilde Healthcare fondsen.
 • Kamerbrief vernieuwing pensioenstelsel 14-02-2019 | Op 1 februari heeft minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stappen die het kabinet de komende periode zet om te komen tot vernieuwing van het stelsel van aanvullende pensioenen.
 • Eenmalige afkoop klein pensioen 18-01-2019 | PFZW biedt deelnemers de mogelijkheid om op hun AOW-datum een laag pensioen af te kopen. Dit is echter pas mogelijk op hun AOW-leeftijd. Op dat moment bekijken wij of het pensioen lager is dan de afkoopgrens.
 • Raakvlak wet WIEG met pensioen 20-12-2018 | ​Op 13 november 2018 stemde de Eerste Kamer in met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Deze wet regelt een langer én aanvullend geboorteverlof voor de partner.
 • Pensioenpremie 2019 13-11-2018 | Het bestuur heeft op 8 november, na een positief advies van de Pensioenraad, besloten de pensioenpremie voor 2019 op hetzelfde niveau te houden als in 2018: 23,5% van het deel van het salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. De premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen daalt van 0,7 naar 0,6%.
 • Pensioen blijft in 2019 gelijk 13-11-2018 | PFZW streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te indexeren. Helaas biedt de huidige financiële situatie van PFZW hiervoor in 2019 geen ruimte.
 • Automatische overdracht kleine pensioenen 13-11-2018 | Vanaf 1 januari 2019 kunnen pensioenuitvoerders gebruik maken van de mogelijkheid om premievrije kleine pensioenen, die zijn ontstaan vanaf 1 januari 2018, automatisch over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer.
 • Overlap arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 28-09-2018 | Door de samenloop tussen het WGA-hiaatpensioen van PFZW en de uitkering van SPAWW tijdens de vervolguitkering van de WIA, krijgt de arbeidsongeschikte werknemer tijdens de vervolguitkering een dubbel bedrag aan WGA-hiaatpensioen.
 • Tandtechniek naar PFZW 28-09-2018 | ​Per 1 oktober komen 3.670 de deelnemers, 1.462 gepensioneerden (ouderdomspensioen) en 5.590 slapers van het verplichte bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (SPTT) over naar PFZW. De aantallen komen uit het jaarverslag 2017 van SPTT. Per diezelfde datum houdt SPTT op te bestaan.
 • Verwijzing premieverdeling 17-09-2018 | Op 29 juni heeft het bestuur van PFZW, na advies van de Pensioenraad, besloten om in de reglementen van PFZW een verwijzing op te nemen naar de premieverdelingsafspraak in de cao’s.
 • Status nieuw pensioencontract 15-06-2018 | ​In april schreef minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer dat hij er vertrouwen in heeft dat sociale partners op korte termijn met een advies komen voor een nieuw pensioencontract. Sommige politieke partijen werden de laatste weken ongeduldiger.
 • Wijziging AOW-leeftijd in verplichtstelling 15-06-2018 | Tot voor kort moest PFZW iedere keer als de overheid de AOW-leeftijd wijzigde de tekst van de verplichtstelling aanpassen. Inmiddels is de tekst zo aangepast dat dit niet meer nodig is.
 • Waardeoverdracht weer mogelijk 15-06-2018 | ​De beleidsdekkingsgraad van PFZW is boven de 100%. Dit betekent dat individuele waardeoverdracht weer mogelijk is.
 • Premieverdeling niet algemeen verbindend 26-04-2018 | De minister van SZW is niet langer bereid om cao-bepalingen, die een pensioenpremieverdeling tussen werkgevers en werknemers regelen, algemeen verbindend te verklaren. Sociale partners hebben PFZW gevraagd met hen mee te denken over een oplossing.
 • Overlap arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 30-03-2018 | ​Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW en de loongerelateerde WGA-uitkering stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 1 april 2019 is dat maximaal 24 maanden.
 • PFZW en de AVG 30-03-2018 | De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG geldt voor elke organisatie in de EU die persoonsgegevens verwerkt van EU-burgers.
 • Postuum uitkeren ouderdomspensioen 19-02-2018 | Het komt voor dat PFZW nabestaanden van een overleden gepensioneerde deelnemer benadert voor partnerpensioen, terwijl de gepensioneerde zelf nooit ouderdomspensioen van ons heeft ontvangen.
 • Pensioenpremie 2018 09-02-2018 | Het bestuur heeft besloten de pensioenpremie voor 2018 op hetzelfde niveau te houden als in 2017: 23,5% (van salaris minus franchise).
 • HR-dataportaal voor werkgevers Vanaf 18 mei is het nieuwe HR-dataportaal voor werkgevers toegankelijk. Deze is in co-creatie met werkgevers zelf ontwikkeld. De functionaliteit van het portaal wordt daarbij in fasen verder uitgebreid.