Advies Commissie Parameters naar Tweede Kamer

13-12-2022 | Op 30 november heeft de Commissie Parameters advies uitgebracht. Dit advies gaat over de parameters, UFR-methode en economische en risico-neutrale scenario’s. Deze moeten worden gehanteerd bij diverse wettelijke toepassingen in zowel het huidige, als in het nieuwe pensioenstelsel en in de transitie daarnaartoe, zoals voorgesteld in de Wet toekomst pensioenen.

De Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling schrijven voor dat de voorgeschreven economische en rekenkundige uitgangspunten uiterlijk iedere vijf jaar getoetst worden. Het advies wordt in het huidige stelsel gebruikt bij onder andere de wettelijke vereisten ten aanzien van premiedemping en toekomstbestendige indexatie, begrenzing van de uitkeringssnelheid in de uitkeringsfase, herstelplannen, waardering van kasstromen (ver in de toekomst), communicatie richting deelnemers over (te verwachten) pensioenuitkeringen in verschillende scenario’s en bij de haalbaarheidstoets.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt het advies van de Commissie, naast de huidige wettelijke toepassingen, gebruikt bij nieuwe toepassingen. Naast het bepalen van de fiscale premiegrens door de regering, betreffen dit toepassingen die voor pensioenuitvoerders in de uitvoering van belang zijn. Voor de pensioenuitvoerders gaat het dan om het in beeld brengen van de balans tussen de pensioendoelstelling en de premie, het toetsen van de aansluiting van het beleggingsbeleid op de risicohouding, de bepaling van het (maximaal) in te rekenen projectierendement en het opstellen van het overbruggingsplan tijdens de transitieperiode. Nieuw ten opzichte van het vorige advies zijn de zogenoemde risico-neutrale scenario’s die nodig zijn voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Hiermee kan het netto profijt worden berekend en de value based ALM-methode (vba-methode) worden uitgevoerd.

Vervolg
PFZW bestudeert het advies en stemt eventuele bijzonderheden met de sociale partners af.

Advies van de Commissie Parameters