Positionering 'arbeidsvoorwaardentafel pensioen' in governance PFZW

20-04-2023 | Sinds 1 januari 2022 kende PFZW een commissie arbeidsvoorwaarde pensioen (CAP) binnen de statutaire werkingssfeer van het pensioenfonds. In die CAP zitten vertegenwoordigers van sociale partners. De CAP gaat over de pensioenregeling van PFZW. In de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel neemt de CAP belangrijke besluiten over de vormgeving van de nieuwe pensioenregeling.

In juli 2022 kozen de CAP en het bestuur van PFZW er gezamenlijk voor om de CAP buiten de statutaire werkingssfeer van het pensioenfonds te plaatsen om de onafhankelijkheid van de CAP te onderstrepen.

Duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden
Deze keuze draagt bij aan de duidelijkheid in de rollen en verantwoordelijkheden tussen sociale partners als opdrachtgever van de pensioenregeling en het PFZW-bestuur als opdrachtnemer en uitvoerder van die regeling, zoals beoogd in de Wet toekomst pensioenen. Uitgangspunt hierbij is dat de belangen van de deelnemers zo goed mogelijk worden behartigd. De werkzaamheden rond de voorbereiding van de nieuwe pensioenregeling en de verwachte inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) hebben hieraan bijgedragen.

Gelet op de Wet toekomst pensioenen concludeerden bestuur en CAP dat een aanpassing in de organisatiestructuur vanuit het oogpunt van toekomstbestendigheid gewenst is. De exacte inrichting wordt op dit moment uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de personele bezetting van de voormalige CAP een-op-een wordt voortgezet in de nieuwe structuur die per 1 januari 2023 zelfstandig buiten het fonds opereert.