Stand van zaken pensioenwetgeving

21-07-2022 | Zowel de Wet toekomst pensioenen als het onderdeel bedrag ineens van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen hebben met uitstel te maken. 

Voorstel Wet toekomst pensioenen

Net voor de zomervakanties werd de behandeling van het wetsvoorstel toekomst pensioenen naar september doorgeschoven. Aansluitend heeft de minister op 15 juli in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd dat dan de tweede nota van wijziging wordt toegezonden. We verwachten dat de behandeling voor de herfst wordt afgerond, zodat uiterlijk op 1 januari 2023 de nieuwe wet kan ingaan.

De nota van wijziging zal naar huidig inzicht, naast enkele redactionele aanpassingen, de volgende aanpassingen kennen: 

  • Het overgangsrecht voor premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid in verzekerde regelingen, zoals ook toegezegd bij de nota naar aanleiding van het nader verslag. 
  • Aan de wettekst zal worden toegevoegd dat het delen van het macro-langlevenrisico via de risicodelingsreserve kan plaatsvinden. Dit staat reeds aangegeven in de memorie van toelichting, maar komt niet duidelijk genoeg naar voren bij de wettekst. 
  • Het artikel over het communicatieplan wordt technisch verduidelijkt, zodat dit op dezelfde wijze is opgebouwd als het artikel over het implementatieplan. 
  • Voortzetting van de dekking van wezenpensioen tijdens de standaard uitloopperiode, tijdens de WW-periode en bij vrijwillige voortzetting van de risicodekking wordt mogelijk gemaakt.

Herziening Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De inwerkingtreding van het onderdeel bedrag ineens van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen wordt met zes maanden uitgesteld naar juli 2023. Op grond van de wet hebben deelnemers aan een pensioenregeling de keuze tussen opname van een bedrag ineens (1) op de pensioeningangsdatum of (2) in februari volgend op het jaar waarin de deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (‘uitgesteld uitbetalingsmoment’). Met het uitstel wil het kabinet verzekeraars en pensioenfondsen meer tijd geven om belangstellenden goed te informeren.