Reglementswijzigingen per 1 januari 2024

25-01-2024 | Vanwege de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 is onder andere het volgende gewijzigd.

Transitie-FTK
PFZW heeft de keuze gemaakt om gebruik te maken van het ‘Financieel toetsingskader pensioenfondsen tijdens transitie’ (ook wel transitie-FTK). Door gebruik te maken van het transitie-FTK kan PFZW beter tegemoetkomen aan de indexeringsdoelstelling van het pensioenfonds. Anderzijds kan PFZW zo beter sturen op de dekkingsgraad bij invaren en eerder ingrijpen met verlagen als dat nodig is. In plaats van een herstelplan wordt jaarlijks een overbruggingsplan ingediend bij DNB. 

Waardeoverdracht
De wettelijke plicht om mee te werken aan een inkomende of uitgaande individuele waardeoverdracht geldt niet in de situatie dat de ene partij (betrokken bij de waardeoverdracht) het pensioen al heeft omgezet naar de nieuwe pensioenregeling en de andere partij (nog) niet. De waardeoverdracht wordt dan tijdelijk opgeschort en direct hervat als beide partijen de pensioenen hebben omgezet naar de nieuwe pensioenregeling.

Geschilleninstantie.
Met ingang van 1 januari 2024 zijn pensioenfondsen verplicht om zich aan te sluiten bij de externe Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Als gevolg hiervan zal de Commissie van Beroep niet langer de instantie zijn waarbij de deelnemer beroep kan instellen tegen een besluit van het pensioenfonds. 

Vervroeging van ouderdomspensioen
Vanwege soepelere fiscale regels wordt de verplichting om bij vervroeging meer dan vijf jaar voor AOW-leeftijd een intentieverklaring in te vullen, geschrapt. Ook wordt daarbij de koppeling tussen de mate waarin minder gewerkt wordt en hoeveel ouderdomspensioen opgenomen mag worden, losgelaten.

Daarnaast mag vrijwillige voortzetting voortaan ook plaatsvinden in de drie jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd.