Bezwaarschriften omzetten pensioen

29-06-2023 | PFZW ontvangt bezwaarschriften van deelnemers, die voor de inwerkingtreding van de Wet toekomst Pensioenen per 1 juli, bezwaar willen maken tegen de omzetting van de huidige pensioenaanspraken naar de nieuwe pensioenregeling. Omdat de Wet toekomst Pensioenen niet in een bezwaarrecht voorziet, nemen we de bezwaren vooralsnog niet in behandeling.

Begrip voor de bezwaren
Dat staat los van het feit dat we natuurlijk begrip hebben voor de bezwaren die leven. Er is tenslotte nog veel onduidelijk. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn nog bezig de nieuwe pensioenregeling vorm te geven. In dit stadium kunnen we dus nog niet zeggen wat de omzetting van de huidige pensioenaanspraken precies betekent voor de individuele deelnemer. Dat maakt deelnemers onzeker.

In reactie op de bezwaarschriften geeft PFZW de volgende toelichting aan deze deelnemers:

Ook al is er nog veel onbekend, de deelnemers aan de pensioenregeling van PFZW kunnen erop vertrouwen dat ook de nieuwe pensioenregeling zorgt voor een levenslang pensioen.

 

Wel of niet omzetten
Door de Wet toekomst pensioenen bestaan er straks alleen premieregelingen. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector zorg en welzijn (de sociale partners) bepalen hoe uw pensioen er uiteindelijk uitziet. Zij kiezen er ook voor uw bestaande pensioenaanspraak wel of niet om te zetten naar de nieuwe regeling. U kunt via uw vakorganisatie invloed uitoefenen op deze keuzes. Wat in ieder geval zeker is, is dat uw toekomstige pensioenopbouw plaatsvindt in een premieregeling.

 

Inspraak
Kiezen de sociale partners voor het omzetten van de pensioenen, dan vragen zij aan PFZW om dit uit te voeren. Voordat het bestuur van het pensioenfonds gehoor geeft aan dit verzoek betrekken we ook de Pensioenraad. In het bestuur en de Pensioenraad zitten werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Ook via deze vertegenwoordiging heeft u inspraak. Pas na het advies van de Pensioenraad neemt het bestuur een definitief besluit over de uitvoering van de regeling.

 

Uw bezwaar
Het huidige wetsvoorstel bevat geen mogelijkheid voor u om bezwaar in te dienen tegen het besluit tot omzetting van uw pensioen. Wij nemen uw bezwaar dan ook niet in behandeling. Daarom vergoeden we ook geen eventuele kosten. Uw bezwaar registreren wij wel in onze administratie.

 

Uw persoonlijke berekening
In uw brief vraagt u om een berekening van uw huidige pensioen(aanspraken). Die vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dat overzicht staat op MijnPFZW, uw persoonlijke pagina. Uw te verwachten pensioen ná de omzetting is nu nog niet bekend. Eind 2025 kunnen we een voorlopige berekening voor u maken.

 

Blijf op de hoogte
De komende tijd wordt er steeds meer bekend over uw nieuwe pensioenregeling. Zodra wij meer weten, leest u dit op Nieuw pensioenstelsel. Daar vindt u ook meer informatie over de Pensioenraad.

Centrale van Middelbare en Hogere Funcionarissen bij Overheid (CMHF) adviseert om tweede brief naar pensioenfondsen te sturen
Op haar site adviseert CMHF deelnemers, die van hun pensioenfonds een afwijzende reactie op het proforma-bezwaar hebben ontvangen, in antwoord een brief te sturen met de boodschap dat het proforma-bezwaar wordt aangehouden. CMHF biedt deelnemers ook daarvoor een standaardbrief aan die ze kunnen gebruiken. We hebben er al een aantal ontvangen.