Hoe verloopt de aanvraag?

SZW heeft de aanvraag voor de wijziging op 28 augustus ter inzage in de Staatscourant gepubliceerd. In de vier weken na de publicatie kunnen nieuwe inzichten kenbaar worden gemaakt. Deze termijn loopt af op 26 september 2020. In de volgende fase gaat de aanvraag naar De Nederlandsche Bank (DNB). Die heeft, als er géén zienswijzen zijn, tot 10 oktober 2020 de tijd om de aanvraag goed te keuren. Deze termijn schuift op als er zienswijzen zijn! Twee weken na het advies van DNB neemt het ministerie van SZW het definitieve besluit. Daarna volgt een periode van bekendmaking. Het uiteindelijke tijdspad wordt bepaald door de eventuele zienswijzen of bewaren. Het streven is om de nieuwe verplichtstelling in werking te laten treden per 1 januari 2021.

Waarom deze wijziging?

De aanleiding voor het actualiseren en wijzigen van de verplichtstelling is de behoefte bij sociale partners aan helderheid. Waardoor het eenduidig is voor werkgevers in de intra- en extramurale zorg of ze wel of niet verplicht moeten aansluiten bij PFZW. Een andere reden voor de wijziging was de wens om de verplichtstelling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de zorgbranche.

Wat is er veranderd?

De wijzigingen zitten met name in het duidelijker en begrijpelijker opschrijven van de afspraken rond verplichtstelling. Voor drie groepen werkgevers kunnen de wijzigingen specifiek impact hebben: de GGZ, diagnostisering en uitleen verpleegartikelen.