Hoe nu verder? 

Nu de sociale partners een akkoord hebben bereikt, start het bestuurlijke besluitvormingsproces bij PFZW. Naar verwachting neemt het bestuur eind maart 2020 na advies van de Pensioenraad, een definitief besluit over de wijziging. Daarna dienen de sociale partners, met ondersteuning vanuit PFZW, bij het Ministerie van SZW een verzoek in tot wijziging van de tekst. De representativiteitstoets van de betrokken sociale partners maakt onderdeel uit van dit verzoek. Het ministerie heeft vervolgens ongeveer zes maanden de tijd om het verzoek te behandelen. Als alle lichten op groen staan, gaat de nieuwe tekst van de verplichtstelling in per 1 januari 2021.

Commissie werkingssfeer via uitbreiding taakstelling pensioencommissie plus

Naast een akkoord over de aanpassing van de tekst van de verplichtstelling intramurale en/of extramurale zorg, heeft de werkgroep PFZW geadviseerd om de taken van de pensioencommissie plus uit te breiden met de taken van een permanente commissie werkingssfeer. In de pensioencommissie plus kunnen dan de signalen ten behoeve van het onderhoud van de werkingssfeer van het fonds en de ontwikkelingen rond de verplichtstelling besproken worden. Daarnaast kan de pensioencommissie plus gehoord worden bij adviezen aan het bestuur over de werkingssfeer van het fonds en de verplichtstelling. Dit betreft niet alleen de verplichtstelling intramurale en/of extramurale zorg, maar alle verplichtstellingen. Voorstel is om na zo’n twee jaar een evaluatie te houden om te bepalen of de uitbreiding van de taken van de  pensioencommissie plus bijdraagt aan het beoogde resultaat. PFZW neemt dit advies mee in besluitvorming, 

Meer informatie?

Wilt u graag inhoudelijk meer weten over de aanpassing van de tekst van de verplichtstelling? Neem dan contact op met uw relatiemanager.

De huidige omschrijving van de verplichtstelling intramurale en/of extramurale zorg en overige verplichtstellingen vindt u in bijlage a van het pensioenreglement.