Te maken keuzes
In het pensioenakkoord is vastgesteld dat er een premieregeling komt met een premie die voor jong en oud gelijk is. Sociale partners hebben de keuze uit twee typen premieregelingen: het nieuwe pensioencontract (met wat meer solidariteit) en de verbeterde premieregeling (met wat minder solidariteit). Daarnaast moeten zij een keuze maken over wat er met de reeds opgebouwde pensioenrechten moet gebeuren; wel of niet invaren in de nieuwe pensioenregeling.

Preferentie bepalen
Om sociale partners te ondersteunen bij hun keuze, heeft het bestuur van PFZW een methode ontwikkeld. Aan de hand van de eerder samen met sociale partners vastgestelde zeven waarden van PFZW, waaronder solidariteit en stabiliteit, kan worden gemeten hoe de verschillende contracten op deze waarden scoren. De komende maanden zal het pensioenfonds bestuur in gesprek gaan met de vertegenwoordigende sociale partners, de Pensioenraad en de ouderenbonden over hun voorkeur.

Tijdspad
Het bestuur van PFZW stelt, na alle partijen gehoord te hebben en na onderzoek onder deelnemers, zelf een eigen voorkeur vast in de bestuursvergadering van op 3 juni. Op dat moment draagt het bestuur deze voorkeur over aan de Commissie arbeidsvoorwaarde pensioen (CAP), een nieuwe commissie met vertegenwoordigers van sociale partners. De CAP maakt uiteindelijk de definitieve keuzes.

Daarna voorziet PFZW de volgende fasen waarin in nauwe samenspraak tussen PFZW en de sociale partners in het bestuur de nieuwe pensioenregeling wordt voorbereid en, zonder bijzonderheden, wordt ingevoerd:

  • eind 2021: de vaststelling van de doelstellingen
  • najaar 2022: het voorlopige besluit en de financiële opzet
  • voorjaar 2023: het besluit inclusief de transitie (voorbereiding van de invoering)

Wij houden u van de voor u belangrijke ontwikkelingen in dit proces op de hoogte.

In de nieuwsbrief van 19 februari schreven wij over de reactie van PFZW op de internetconsultatie over de nieuwe pensioenregeling. Als u wilt, kunt u onze aandachtspunten bij de wetsvoorstellen nog eens nalezen.